Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 20 начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 2 3 4 запомни изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Политически учения и обществени движения
Раздел III Векът на национализма (XIX в.) Урок № 20 Политически учения и обществени движения начало план на урока 1 2 3 1. Променената среда 2. Консерватизъм 3. Либерализъм 4. Социализъм 5. Анархизъм 4 запомни изобра- жения Филм Речник: Идеология, Доктрина, Консерватизъм, Либерализъм, Утопия, Социализъм, Нау̀чен социалѝзъм, Марксизъм, Анархизъм, Партия. слайд 2

3 1. Променената среда A. Три нови явления през XIX в. променят средата
в която хората живеят и действат: 1. победата на индустри- ализацията; 2. урбанизацията; 3. масовата грамотност. Бързото струпване на хора в градовете бързо засяга веков- ните патриалхални цености (семейство, Бог, господар). Повечето мъже и една трета от жените на Запад вече имат основно образование. Урок № 20 начало план на Урока 1 2 3 4 Б. “Века на идеологиите” Огарамотяването превръща градското население в неспо- койна,почти винаги революционно настроена маса . Рязко променили начина си на живот хората започнали да се водят от различни идеологии. Тези подредени обяснения за света, изложени като полити чески учения, лесно мобилизират хората и намират (не дълбока, но страстна) почва в умовете им. Така Европа навлиза във “века на идеологиите”. запомни изобра- жения Идеология – система от възгледи и идеи, характрни за обществена група, класа, партия и др. Филм слайд 3

4 2. Консерватизъм A. Водещи доктрини
Френската революция и последвалата я реакция се отразяват върху политическата мисъл. През първата половина на XIX в. се оформят две водещи политически учения (доктрини). Урок № 20 начало план на урока Б. Идеология на привилегированите слоеве Консерватизма обединява всички, които се противопоставят на революцията и модернизацията и защитават традиционните аристократични и монархически ценности на отминалата епоха. Идеология на привилегированите слоеве, на благородниците и духовенството, които искат да запазят властта и обществото, в което живеят. 1 2 3 Едмънд Бърк 4 Ирландски политик и философ  от 18в.,с голям принос в сферата на политиката и естетиката. Ха- рактеризира се с особена ориги-налност и значение за британс-кия политически живот. Създава съчинението „Размисли за рево-люцията във Франция“ от 1790г. в което критикува принципите на Френската революция. След като се преселва във Великобри- тания, Бърк дълги години служи в Камарата на общините като член на партията на Вигите. Автор е и на „Философско изсле-дване на произхода на нашите идеи за възвишеното и краси-вото“. Смятан е за основател на съвременния консерватитизъм. В. Промените - заплаха за стабилността За консерватора съществуващият свят, с неговата йерархия и монархиическа власт е създаден от Бог. Затова той е най- добрият възможен свят и не бива да бъде променян. Консерваторите гледат на промените като заплаха за мира, религията и стабилното устройство на обществото – всичко онова, което за тях означава “ред”. Политически мислители с принос към консервативната идея са Едмънд Бърк и Жозеф дьо Местр. запомни изобра- жения Филм Доктрина - учение или философска теория, която се ръководи от система от научни, политически и икономически възгледи и принципи. Доктрините могат да бъдат религиозни, правни или военни. слайд 4

5 3. Либерализъм Адам Смит Джон Стюарт Мил
A. Светът може да бъде подобрен и променен На другия полюс стоят представителите на идеите, родени от революцията от 1789 г. Те са привърженици на новото общество и на революцон- ната промяна. Заради привързаността си към свободата наричат себе си либерали. Те допускат, че светът не е идеален и може да бъде подо- брен и променен. Урок № 20 начало план на урока 1 2 3 Адам Смит 4 Б. Основните им цености на либерализма: 1. Свободата на индивида; 2. По-голямото участие на отделния гражданин в управлението; 3. Конституционните реформи. В. Обществото е сбор от свободно действащи хора Основите на либерализма са положени в ценностите на Просвещението и в идеите на икономистите, че обществото е сбор от свободно действащи хора, регулирани не от тромавата система на привилегиите и съсловията, а от пазара. Пръв тези идеи развива шотланския икономист Адам Смит ( ). Според него държавата трябва да престане да се бърка в икономическия живот и да остави хората сами да търсят своята “печалба”. Друг виден представител на либерализма от XIX век е Джон Стюарт Мил. Либералите искат граждански свободи и равенство, но не революция, а реформи. запомни изобра- жения Филм слайд 5 Джон Стюарт Мил 

6 4. Социализъм A. Изграждане на едно “светло бъдеще”
В западното общество започват да се развиват по радикални идеи, популярни сред новата класа на наемните работници. Мислителите Робърт Оуен и Шарл Фурие търсят нов, по-справедлив социален ред. Според тях свободната конкуренция позволява на богатите да експлоатират бедните и поражда класова омраза. Те предлагат система на “социално сътрудничество” и доброволни общности, в които хора от различни обществени групи да работят заедно за изграждане на едно “светло бъдеще”. Урок № 20 начало план на урока Робърт Оуен 1 2 3 4 Шарл Фурие Б. Социалисти утописти Английският предприемач Робърт Оуен дори прави реформи за подобряване на условията на живот и труд във фабриката си. Тези опити не преодоляват естествените човешки склоности към собственост, съперничество и неравенство. В “образцовите” общ- ности на Оуен избухват скандали и скоро идеята е изоставена. За това тези ранни социалисти остават известни като утописти (от книгата на Томас Мор “Утопия”, която описва такава въображаема общност.) запомни изобра- жения В. Карл Маркс и Фридрих Енгелс - Първи интернационал Създателите на нау̀чния социализъм Карл Маркс и Фридрих Енгелс мечтаят за революция. Те започват организирането на революционен елит сред по-изигнатите работници с цел насилствена промяна на съществуващия обществен ред. През 1864 г. Маркс и последователите му основават международна организяция наречена Първи интернационал. Филм слайд 6

7 5. Анархизъм A. Създаване и същност на анархизма
Анархизмът се създава през 1848 г. от Пиер Прудон и е особено популярен сред нисшите слоеве на обще- ството. Тази идеология се противопоставя на всякаква власт (оттук иимето “анархия” – безвластие) и на буржоаз- ните ценности, като настоява за отмяна на частната собственост и на съществуващия ред. Урок № 20 начало план на урока 1 2 3 Пиер-Жозеф Прудон Б. Идеалът на анархистите Идеалът на анархистите е общество без собственост, без държава и закони, които да ограничават личността (“Където има държава, няма свобода”). Според един от лидерите им – руския дворянин Михаил Бакунин, масите могат да бъдат подтикнати към револю- ция чрез актове на терор. Жестоките плодове на тази пропаганда се проявяват в края на XIX век. 4 запомни Михаил Бакунин  изобра- жения Филм слайд 7

8 Помислете, обяснете, обсъдете
Урок № 20 1. Обяснете политическата среда в която се оформят модерният консерватизъм и либерализъм. Очертайте основните различия между двете идеологии. 2. Изяснете защо утопичния социализъм е “утопичен”, а нау̀чният социалѝзъм “нау̀чен”. 3. Обобщете модерните идеологии (консерватизъм, либерализъм, марксизъм) по следните елементи: възгледи за обществото, държавата, свободата и равенството, видни представители, социални групи (класи), които “обслужват”. 4. Осъдете възможността за общество без държава. начало план на урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google