Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ"— Препис на презентация:

1 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София-Студентски град лаб.2520, 2518, 2506 тел/фах (02) (02) .

2 OT ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ
АКСТЪР: ФАМИЛИЯ OT ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

3 Какво е АКСТЪР ? Лаборатория в Технически университет
Група от млади ИТ специалисти Фамилия от съвременни технологии Фамилия от програмни продукти За е-управление и е-администрация За е-кадастър и инженерна инфраструктура

4 ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ АКСТЪР
ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ АКСТЪР

5 Базов софтуер АКСТЪР-КОМУНИКАТОР за изграждане на документооборотна инфрастуктура на различни нива Ведомствено ниво Областно ниво Национално ниво АКСТЪР-PKI за изграждане на ведомствена инфраструктура на публичните ключове

6 Базов софтуер АКСТЪР-цифров подпис
Осигурява възможност за цифрово подписване и проверка на различни типове документи

7 Софтуер за общинска администрация
АКСТЪР-ОФИС: Документоборот и контрол на изпълнение на задачите. АКСТЪР-ИМОТИ: Общинска собственост АКСТЪР-ЛИЦЕНЗИ: Лицензионни режими АКСТЪР-99: Кадастър и регистрация на собствеността АКСТЪР-КАСА: Каса/Касов салон АКСТЪР-ВЕБ: Динамичен ВЕБ сървър на община(администрация)

8 Софтуер за е-кадастър и инженерната инфраструктура
АКСТЪР-Г/Д: Системи за земеразделяне АКСТЪР-14: Системи за кадастър и регистация на собствеността по ЗКИР АКСТЪР-ВиК: Система за ведомствен кадастър на В и К дружества АКСТЪР-ЕЛ: Система за ведомствен кадастър на електроразпределителни дружества

9 е-кадастър и инженерната инфраструктура
АКСТЪР-ГЕО: ВЕБ базирана информационна система Геокардфонда Комплект програми за геодезичеки фирми

10 ИТ технологии за е-администрация
ИТ технологии за е-администрация Всеки специалист работи ежедневно с един или няколко програмни продукти Всеки отдел се нуждае от основен програмен продукт, който да интегрира работата на неговите специалисти Всяка администрация се нуждае от група програмни продукти, които да интегрират работата на нейните отдели

11 Модел на АКСТЪР-приложение
Към друго приложение Програмен интерфейс База от данни Сървър Акстър-клиент Акстър-клиент

12 Възможности на АКСТЪР архитектурата
Поетапно внедряване на приложенията (подсистемите) Всяка подсистема да може да работи самостоятелно Всяка подсистема може да работи съвместно (обменяйки данни) с другите налични подсистеми на администрацията

13 Технологии за е-управление с е-администрация
АКСТЪР - ТЕХНОЛОГИИ Технологии за е-управление с е-администрация

14 Модел на е-администрация

15 Подаване на заявка за услуга
Лично подаване на заявка за услуга (по технологията "на едно гише") Отдалечено подаване на заявка посредством Интернет технологии

16 Обработка на заявката Обработка на услугата в една администрация изразяваща се в движение на документа по определен маршрут и обработката му от различни специалисти. Извличане или попълване на данни в националните бази от данни Извличане или попълване на данни в локални бази данни на администрацията Обръщение на една администрация за услуга към друга администрация. Предоставяне на изработения документ на подателя (на хартиен или електронен носител)

17 Роли в обмена на документи

18 Основни участници-изпращане
Съставител: Личността, която създава съдържанието на документа. Тази личност може да подпише документа и да го криптира с публичния ключ на Получателя. Подател: Учреждение или компютърна система или личност, чиято задача е да изпрати документа на Приемателя.

19 Основни участници-получаване
Приемател: Учреждение или компютърна система или личност, чиято задача е да получи документа и да го предаде на Получателя. Получател: Личността, за която е предназначен документа. Тя трябва да може да декриптира документа и да анализира подписа на Съставителя.

20 Модел на е-администрация

21 АКСТЪР-КОМУНИКАТОР- МОДЕЛ ЗА ПРЕНОС на документи

22 Документът Документът, представен като структурирани данни може да съдържа разнообразна информация, включително заявка за много сложна и многоетапна услуга или сложни запитвания върху отдалечени бази от данни. Документът може да съдържа резултата от изпълнението на услугата или отговора на извършената справка в базата данни. Документът може да бъде подписан електронно от съответните длъжностни лица.

23 Модел на пренос на документи

24 Документоборотна инфраструктура

25 BDML: Bulgarian Document Markup Language
BDML е наследник на езика XML (Extendible Markup Language) Езикът е независим от платформата Осигурява формалното описание на всички атрибути на документа Позволява пренасянето на оригиналния документ в неговия специфичен формат Осигурява възможност за използване на е-подпис Осигурява възможност за криптиране на документите Осигурява представянето на услуги пред външния свят

26 АКСТЪР-Цифров подпис

27 АКСТЪР-Цифров подпис

28 АКСТЪР-Цифров подпис

29

30 Технология за работа-подготвителен етап
С Универсален ЕП Купува се УЕП Прави се заявка за АКСТЪР-ЕП Получава се АКСТЪР-ЕП С ведомствен ЕП Прави заявка за сертификат и АКСТЪР-ЕП Получава се АКСТЪР-ЕП

31 Технология на работа Подготвя се документа
Поставят се имената на подписващите го Последователно се подписва Изисква се да се посочи името и паролата

32 Основни усилия при реализацията на е-правителство (е-управление)
Стандартизиране и усъвършенстване на на документоборота Изграждане на ведомствена, отраслева и национална документоборотна инфраструктура Разширяване на ВЕБ услугите Интегриране с документоборотната инфраструктура на ЕС (към 2007 г.)

33 АКСТЪР КЛИЕНТИ - ЕРП Електроразпределение ЕАД- Столично (2004)
Електроразпределение кл. ПАЗАРДЖИК (2001) с райони Пз.-изток, Белинград, Пешера, Белово, Батак Електроразпределение София-област ЕАД с клонове: Кюстендил, Благоевград, Перник, София и райони (общо 16 сървъра)

34 КЛИЕНТИ-ОБЩИНИ

35 КЛИЕНТИ-ДРУГИ Област “Габрово” Област “Търговище” МРРБ,
Агенция по кадастъра

36 ФАМИЛИЯ - АКСТЪР Повече от 1000 инсталации в цялата страна
Консултации по телефона Услуги при разработване на технологии Услуги при подготовка на програмни продукти

37 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София-Студентски град лаб.2520, 2518, 2506 тел/фах (02) (02) .


Изтегли ppt "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ"

Сходни презентации


Реклама от Google