Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Ваня Грашкина Изпълнителен директор на НАЦИД

Сходни презентации


Презентация по темата: "Ваня Грашкина Изпълнителен директор на НАЦИД"— Препис на презентация:

1 Ваня Грашкина Изпълнителен директор на НАЦИД
Регистърът на академичния състав и ролята на научните библиотеки при поддържането му Ваня Грашкина Изпълнителен директор на НАЦИД

2 Регистър на академичния състав
ЗИД на Закона за развитие на академичния състав - Държавен вестник, бр.30 от 3 април г. НАЦИД поддържа публичен регитър, в който се вписват: лицата, придобили ОНС „доктор” и/или научната степен „доктор на науките” защитените дисертационни трудове хабилитираните лица лицата, придобили научни степени в чужбина, признати по законоустановения ред ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

3 Регистър на академичния състав
НАЦИД поддържа и: Архив на защитените дисертационни трудове в електронен и печатен формат с публичен достъп Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация Национален референтен списък на съвременните български научи издания с научно рецензиране Двата списъка имат пряко отношение към подлежащите на вписване минимални наукометрични показатели ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

4 Регистър на академичния състав
Целта на Регистъра е да представи всички хабилитирани лица, които покриват минималните национални изисквания за заеманите от тях академични длъжности Уеб базирана информационна система, която функционира в реално време и удобен за ползване интерфейс Разлистване и разглеждане на профилите на учените без ограничения Възможности за търсене по различни критерии: по имена на лицата, по професионални направления, по организации и др. ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

5 Регистър на академичния състав
Минималните национални изисквания за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност за всяко професионално направление включват група от 6 показатели /от “А” до “Е”/ За всеки показател има определен минимален брой точки, които ученият трябва да покрие В показателите с библиографски характер се отчитат авторски монографии, статии, студии, глави от монографии, публикувани доклади, цитирания, рецензии за публикации на учения ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

6 Регистър на академичния състав
Мигрирана е информацията от БД “Академични длъжности и дисертации” Създадена е възможност за използване на списъка с публикации от Регистъра за научната дейност Възможности за мигриране на данни към РАС от локални бази /”Авторите” в СУ “Св.Климент Охридски”, Стопанска академия – Свищов/ ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

7 ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

8 ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

9 ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

10 ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

11 ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

12 Наблюденията ни показват...
Недостатъчна библиографска култура и информационна грамотност на академичния състав Е-каталозите и базите данни на научните библиотеки не отразяват в пълнота научната продукция на академичния състав Голям процент от научните издания не се депозират или нямат присъден ISBN/ISSN ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

13 Наблюденията ни показват...
Случаи на неправилно определяне на вида на изданията в електронния каталог на Националната библиотека Оторизираните представители, макар и обучени, трудно се справят с попълването на наукометричните показатели. Когато оторизираните представители са библиотекари, те се справят далеч по-успешно ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

14 Ролята на библиотеките към ВУ и НО
Ролята им може да се разглежда в два аспекта: в процеса на попълването на индивидуалните наукометрични показатели на учените в Регистъра възможнотите за неговото използване при извършване на различни видове справки ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

15 Ролята на библиотеките...
Библиотеките могат: Да засилят дейносттта си за повишаването на библиографската култура и информационната грамотност на академичния състав Да поддържат бази данни и електронни каталози, които в маскимална пълнота отразяват публикационната дейност на академичния състав, както и цитиранията на техни публикации ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

16 Ролята на библиотеките...
Библиотеките могат: Да осъществяват по-тесни връзки с издателствата, информационно изчислителните центрове и други сродни структури в рамките на висшето училище/научната организация така, че те да спазват Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

17 Ролята на библиотеките
Регистърът като своеобразна персоналия с данни за около учени може да се използва за: фактографска информация за академичното развитие на всеки учен изготвяне на различни видове библиографски справки единственият източник с публичен достъп до пълните текстове на дисертациите, защитени след ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

18 В заключение Българската академична общност разполага с единствена и уникална по рода си информационна система. В интерес на тази общност и всички подпомагащи я структури, каквито са библиотеките и информационните центрове, е тя да съдържа пълна и достоверна информация. ХХIХ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2018

19 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "Ваня Грашкина Изпълнителен директор на НАЦИД"

Сходни презентации


Реклама от Google