Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

АДМИНИСТРАТИВНА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА АКСТЪР 2012

Сходни презентации


Презентация по темата: "АДМИНИСТРАТИВНА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА АКСТЪР 2012"— Препис на презентация:

1 АДМИНИСТРАТИВНА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА АКСТЪР 2012
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР АДМИНИСТРАТИВНА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА АКСТЪР 2012

2 Съдържание на презентацията
АКСТЪР - История Функционалност Архитектурата -2012 Новости -2012 Интегрируемост Възможности за интегриране с други приложения и със системите на е- правителство

3 Какво е АКСТЪР Група от специалисти по информационни технологии с ядро в Технически университет-София Фамилия от повече от 30 програмни продукта за нуждите на “BACK”, “FRONT”, “WEB” и “GIS” ОФИС с приложение в: е-управление е-администрация е-кадастър е-инженерна инфраструктура е-сигурност

4 Кой използва АКСТЪР ? ОБЩИНИ: 132 ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ: 11
София + 20 района; Пловдив + 6 района; Бургас + 4 района Сливен, Благоевград, Монтана, Враца, Ловеч, Кнежа, Созопол и много други. ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ: 11 Други: АКБ-ФОРЕСТ, Мини Марица Изток , ЧЕЗ-България

5 Визия “АКСТЪР 2012” Всеки документ на една мишка разстояние от грамотния ръководител Няма нужда от служител посредник между ръководителя и документа (данните) Осигуряване на необходимата за ежедневната работа на служителите функционалност Осигуряване на средства за автоматизация на рутинните и повтарящи се операции Пълна проследимост на извършваните в администрацията действия

6 Визия “АКСТЪР 2012” (2) Всеки служител има достъп само до свързаните с работата му данни Всеки ръководител има достъп (за контрол) до данните на своите подчинени Осигуряване на необходимия обмен на данни в рамките на администрацията Осигуряване на обмен на данни по национални стандарти и нормали с други администрации

7 Основна функционалност
ХРАНЕНЕ в ДЕТСКИ ГРАДИНИ и СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ ТЕМИДА ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЪРГОВИЯ ВЗЕМАНИЯ ИМОТИ НАЕМИ КАСА

8 Основна функционалност
АКСТЪР ГИС КАДАСТЪР АКСТЪР УЛИЧНО ОСВТЛЕНИЕ ГИС ХРАНЕНЕ в ДЕТСКИ ГРАДИНИ и СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ ТЕМИДА ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ BACK ОФФИС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЪРГОВИЯ ВЗЕМАНИЯ ИМОТИ НАЕМИ КАСА

9 Основна функционалност
АКСТЪР Е - ПОДПИС АКСТЪР ОФИС АКСТЪР PKI ГИС АКСТЪР ГИС КАДАСТЪР АКСТЪР УЛИЧНО ОСВТЛЕНИЕ ХРАНЕНЕ в ДЕТСКИ ГРАДИНИ и СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ ТЕМИДА ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ BACK ОФФИС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЪРГОВИЯ ВЗЕМАНИЯ ИМОТИ НАЕМИ КАСА

10 Основна функционалност
КОНТРОЛ WEB УСЛУГИ WEB ГИС WEB ПОРТАЛ ФЕД. ПОРТАЛ WEB АКСТЪР SMS ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ АКСТЪР КМЕТСТВА ФРОНТ АКСТЪР Е - ПОДПИС АКСТЪР ОФИС АКСТЪР PKI АКСТЪР ГИС КАДАСТЪР АКСТЪР УЛИЧНО ОСВТЛЕНИЕ ГИС ХРАНЕНЕ в ДЕТСКИ ГРАДИНИ и СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ ТЕМИДА ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ BACK ОФФИС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЪРГОВИЯ ВЗЕМАНИЯ ИМОТИ НАЕМИ КАСА

11 Архитектура на приложение
Приложни интерфейси Комуникационен интерфейс Отдалечен контрол

12 Архитектура на системата
12

13 В полза на администрацията
Осигуряване на най-подходящия за работата на служителите интерфейс.

14 В полза на граждани и фирми
Предоставяне на услуги на граждани и фирми по множество информационни канали АКСТЪР WEB ПОРТАЛ АКСТЪР WEB РЕГИСТРИ АКСТЪР WEB УСЛУГИ (10, 20, 30, 50,100) АКСТЪР WEB ДЕЛОВОДНА СПРАВКА АКСТЪР WEB ГИС АКСТЪР SMS e- поща

15 Инициативи 2012: “Съвременен общински WEB портал”
Инициативата осигурява ускорена замяна на остарелите морално портали със съвременен портал, отговарящ на всички нормативни изисквания и включва: Създаване на нов дизайн на портала Миграция на съществуващия портал (всички данни се прехвърлят от специалисти на СГ АКСТЪР) Групово обучение на служителите, които ще продължат да поддържат портала Осигуряване на възможност за интегриране с останалите системи

16 Инициативи 2012: “ 100 електронни услуги за 100 общини”
АКСТЪР WEB АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Системата се интегрира с WEB портала на администрацията и осигурява 10, 20, 30, 50 или 100 електронни административни услуги. Системата се интегрира с документооборотната система АКСТЪР ОФИС и поддържаните от нея технологични карти Осигурява се: Идентификация на клиента (с е-сертификат, с име и парола) Е-подписване, Заплащане на услугата по електронен път Предоставяне на готовите документи на електронен или хартиен носител.

17 WEB АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Клиент Други портали WEB Броузер Структуриран документ Серифицирана услуга ЕСОЕД КЛИЕНТ АКСТЪР WEB УСЛУГИ АКСТЪР КОМУНИКАТОР АКСТЪР ОФИС

18 Предоставяне на комплексни административни услуги
АКСТЪР КОМУНИКАТОР е продукт, чиято задача е да обменя данни по различни протоколи с други информационни системи. Към момента са реализирани: Протокол АКСТЪР – 2006, чрез който могат да обменят данни около 70 администрации Протокол ODX – 2008 г. чрез който могат да обменят информация 15 администрации Протокол “ВБ” , чрез който се обменят данни между администрациите, ползващи документооборотните системи на основните доставчици на документоборотни системи.

19 Равен достъп до административни услуги
АКСТЪР WEB ПОРТАЛ АКСТЪР WEB УСЛУГИ АКСТЪР ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ АКСТЪР WEB ДЕЛОВОДНА СПРАВКА АКСТЪР WEB ГИС АКСТЪР КМЕТСТВА АКСТЪР КАСА АКСТЪР МЕСТНИ ДАНЪЦИ и ТАКСИ

20

21 Безхартиен документооборот
АКСТЪР ОФИС АКСТЪР PKI АКСТЪР e-подпис

22 ODITI

23 АКСТЪР ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

24 24

25 АКСТЪР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Пълно съответствие със ЗМДТ Пълно покритие на възможностите на старата информационна система Пълно покритие на новите изисквания Удобства за работа (едно приложение) Богати възможности за дефиниране на права и роли на служителите Пълна история на всички редакции на данни Възможност за възстановяване на състоянието на данните към даден момент Защита на данните и автоматично архивиране АКСТЪР Местни данъци и такси 25

26 Задължения и справки Задължения Автоматично генериране и олихвяване
Годишно облагане Пълна настройка на формулите Една каса Пълна история на задълженията и плащанията по години Справки Справки по декларираните данни Счетоводни справки Контролни справки Изход към рaзлични формати

27 Миграция на данните Специални инструменти за анализ на некоректно натрупаните данни (Пълна съвместимост със съществуващата система) Анализ на некоректни данни и изготване на отчети Средства за посочване и бързо отстраняване на грешките в интерактивен режим Съхраняване на направените изменения за бъдещи анализи. АКСТЪР Местни данъци и такси 27

28 Интероперабилност ОБМЕН НА ДАННИ СЪС: ДРУГИ СИСТЕМИ
Фамилия продукти АКСТЪР АКСТЪР НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ АКСТЪР ОФИС ДРУГИ СИСТЕМИ Сравняване с данни предоставени от КАТ Връзка с локална база данни “Население”

29 АКСТЪР “ГИС ОФИС” Регулация` Кадастър Много други Сгради Релеф

30 Много други.. Графични слоеве Кадастър Паро- и газопреносна мрежа
Регулация Лесоустройствен план Телефонна мрежа Пътна инфраструктура Застроителен план Улично осветление Екология Водопровод Градски транспорт Канализация Много други.. Слаботокова мрежа Силнотокова мрежа АКСТЪР ГИС ОФИС 30

31 Потребители и права АКСТЪР ГИС ОФИС

32 Тематични карти АКСТЪР ГИС ОФИС

33 Публикуване в интернет
Позволява публикуване на картна информация на сайта на общината Отговаря на Евродирективата INSPIRE

34 Улично осветление АКСТЪР ГИС ОФИС

35 Основни възможности Паспортизация на елементите на уличното осветление – стълбове, кабелни трасета, осветители, касетки Следене на провежданите ремонтни дейности и прогнозране на следващи ремонти Създава богат набор изходни документи – справки, баланси и други АКСТЪР ГИС ОФИС 35

36 Управление Отдалечено управление Наблюдение и контрол
Включване и изключване по разписание Наблюдение и контрол Отдалечено събиране на статистическа информация

37 WEB АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Клиент WEB УСЛУГИ WEB Броузер АКСТЪР КОМУНИКАТОР Структуриран документ Структуриран документ Серифицирана услуга WEB СЪРВЪР ESOED CLIENT WEB УСЛУГИ АКСТЪР КОМУНИКАТОР АКСТЪР ОФИС

38 Какво пречи на “е-правителство”?
Опитът на определени високопоставени служители да налагат едни или други системи под мотото “че са безплатни” Постоянно наливането на огромни средства за дейности, които са очевидно безполезни Финансирането на разработката на продукти, които се предлагат на пазара при това многократно по-евтино и по- качествено от фирмите работещи с години в областта.

39 Какво ни притеснява Фактът, че всички знаят, че големите е- проекти са неефективни и на практика са обречени на провал, но всички си мълчат Фактът, че високопоставени служители действат така, сякаш всичко започва от тях и ще завърши с тях. Фактът, че от години едни и същи хора или по един и същи начин се планират “големите проекти” с цел да не се случи нищо конкретно.

40 Какво ни притеснява Фактът, че на форумите, когато се задават конкретни въпроси отговорните служители или симулират “удобна некомпетентност”, изобщо не присъстват поради важна заетост. Фактът, че се прехвърля отговорността за автоматизация на общините, но не им се осигурява целево финансиране. Фактът, че не е разработен ясен модел за финансиране на внедряването и на гаранционното обслужване на софтуера в общините.

41 Пример Колко средства са необходими за да се автоматизира една община?
Колко средства са необходими за да се автоматизира една община? Миналата година един проект бе награден за това че е изразходвал 2 мил .лева за една община. Нека приемем, че ефективността на проекта е била 10%, а останалите пари са сублимирали Ако приемем, че лева за необходими за пълна автоматизация на една община това означава, че за е-правителство на общинско ниво са необходими лв. * 300 или приблизително Известно е, че до този момент са изхарчени такива пари, но какъв е резултатът? Известно е, че има още, повече от 100 мил. за е- правителство, но се планира тяхното усвояване

42 Конкретен пример Планира се да се създаде SMS център, който да осигурява комуникационните канали за връзка между административните информационни системи. Целта е правилна: Информационната система на администрацията автоматично или служител да може изпраща кратки текстови съобщения до мобилни телефони в страната и чужбина.

43 Архитектура на системата

44 Функции на системата Поддържа различни възможности за изпращане на мобилни съобщения Поддържа регистър на контактите Групиране на контактите в групи Изпращане на SMS до отделни контакти или телефонни номера Изпращане на SMS до група от контакти Получаване на SMS от мобилни номера

45 Функции на системата Автоматичен отговор на входящи съобщения
Пренасочване на входящите съобщения към документооборотната система, с цел уведомяване на отговорно лице Изпращане на бързи съобщения - поддържане на предварително дефинирани шаблони Обработване на SMS анкета Автоматично изпращане на съобщения Уеб базиран интуитивен интерфейс, позволяващ лесната работа на потребителя

46 Какви са фактите АКСТЪР SMS e такава услуга и се предлага вече две години Трудно ли е да се направи такава услуга – явно не, щом такава услуга е направила малка фирма. Какво е трудното и какво изисква средста? За какво са необходими средства? За интеграция с конкретните специализирани системи на всяка администрация За Внедряване в конкретната администрация За обучение на служителите на най-ниското ниво

47 Какво ще се случи Ще бъде написан проект в който ще се изисква такъв обем, който да отстрани чуждите кандидати Ще се поставят изисквания към персонала, който само нашата фирма ще покрива Няма да се поставят изисквания за интеграция със системите на администрацията Няма да се изисква конкретно внедряване Отговорността ще се прехвърли на разработчиците.

48 Какво е позитивното? АКСТЪР SMS позволява системите АКСТЪР да изпращат SMS-и

49 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР


Изтегли ppt "АДМИНИСТРАТИВНА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА АКСТЪР 2012"

Сходни презентации


Реклама от Google