Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Ролята на образователния медиатор в училище

Сходни презентации


Презентация по темата: "Ролята на образователния медиатор в училище"— Препис на презентация:

1 Ролята на образователния медиатор в училище
Изготвил: Димитринка Георгиева

2 Национален колеж по педагогика „Константин Братеску“
Участие в международна среща в гр. Констанца, Румъния по проект „Език за превенция на отпадането от училище“ по програма Erasmus + Национален колеж по педагогика „Константин Братеску“

3 „Език за превенция на отпадането от училище“ проектни дейности
1. Разработване на учебни материали и методология по БЕЛ като втори език; 2. Разработване на модел за работа с родители и активното им приобщаване в образователния процес; 3. Прилагане на концепциите в партньорските училища; 4. Образователните медиатори – връзка между училището и малцинствените общности.

4 Участници в работната среща
Проф. д-р Анамария Чиботару – директор на колежа Деница Иванова – координатор проекти към ЦМЕДТ „Амалипе“ Международно дружество „Елиас Канети“ ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ РУ „Ангел Кънчев“ Детска градина „Червената шапчица“ гр. Русе ОУ и СОУ гр. Русе Директори и образователни медиатори в училищата: Куза вода, Галица, Констанца кв. „Палас“, Баняска, Мангалия

5 Базата в колежа Подготвителни групи

6 Начален етап IV клас

7 наименование Румъния България Образование Педагогическо /колеж/ Изработен учебен план Средно /общообразователно/ Длъжностна характеристика 1. Одобрен „Наръчник за подпомагане работата на медиатора“ 2. Включена професия в регистъра на професиите – член на педагогическия колектив 3. Законово е утвърден образец на Договор за образование, който се сключва между училището и семейството Изисквания при назначение и работно време 1. Умения за работа с деца от малцинствата 2. Говори езика на общността 3. По произход е от общността 4.Минимум 15 ученици в училището от малцинствата 5. 8 часов работен ден, постоянен договор към училището 4. 4 часов работен ден, временно за 6 месеца към Община Варна

8 дейност Румъния България Задължения Работи на терен и в училището Осъществява връзка между семействата и училището Участва в разрешаването на конфликти между училището и семейството Помага на учениците в учебния процес Обход на семействата Планира работата си през учебната година Изработва индивидуален план за квалификация Запознат е с нормативните документи, касаещи работата на училището /Закон за образованието, Закон за закрила на детето, Правилник за дейността научилището и др./ Работи на терен Уведомява семействата за допуснати неизвинени отсъствия Обход на децата, подлежащи на записване в ПГ и първи клас

9 дейност Румъния България Задължения Образователните медиатори са задължени да изготвят с учителите регистър за идентификация на проблемите на децата в риск Индикатор за оценяване на работата на медиатора са придобитите умения от децата.

10 Предложения 1. Да се въведе законово длъжността „Образователен медиатор“ в регистъра на професиите 2. Да одобри учебен план за обучение към училище /профил/, колеж или ВУЗ 3. Да се изработи и утвърди длъжностна характеристика 4. Да се обучат кадри, които да работят към училищата 5. Да се регламентира работно време и заплащане 6. Да се разработят програми за бъдеща квалификация на образователните медиатори

11 Благодаря за вниманието!
За контакти: GSM:


Изтегли ppt "Ролята на образователния медиатор в училище"

Сходни презентации


Реклама от Google