Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

РАБОТА ПО ПРОЕКТ: „АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“

Сходни презентации


Презентация по темата: "РАБОТА ПО ПРОЕКТ: „АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“"— Препис на презентация:

1 РАБОТА ПО ПРОЕКТ: „АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 5870 гр. Долни Дъбник, обл. Плевен, ул. „Васил Левски“ №30 тел /22-05, сайт: РАБОТА ПО ПРОЕКТ: „АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“

2 Методът на проектите е интерактиван метод, който осигурява система от обратни връзки, оказва благоприятно въздействие върху учениците, но и върху учителя, като му предлага възможности за повишаване на професионалното майсторство. Използването на метода трябва да бъде творчески балансирано и интегрирано в традиционната организационна структура на класно-урочната система. „Проектният метод”, създаден от Джон Дюи и доразвит от Уилям Килпатрик, подчертава насочването към интересите на децата. Така той е адресиран към цялостна интегрална схема, което Марин Андреев посочва като недостатък, тъй като се наблюдава откъсване на учебното съдържание от процеса на неговото усвояване. /Андреев, М. Процесът на обучението. Дидактика. С. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 1996/ Създаването на положително отношение между учениците – свързаност и близост, е в открития и честен диалог между тях и другите, и в уменията на учителя да прилага дейности, които не само обучават децата, но и увличат и вдъхновяват за работа! Казаното до тук е основа на нашата работа по проект, свързан с агресията в училище.

3 АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ 1. Що е агресия?
2. Причини за агресията при децата 3. Как да се борим с агресията? 4. Помага ли агресията за решаването на проблемите или не?

4 Проектната дейност в съвременното училище позволява използването на различни ресурси – елементи на социалната и природна действителност, родителска общност, културни институти, медийно пространство и интернет. ЗАДАЧИ: Повишаване на мотивацията за учене Самостоятелно планиране на работата Самостоятелно откриване и практическо осъществяване на задачи Доброволно формиране на екипите и поемане на отговорност, равнопоставеност на учениците при решаване на проблема Целенасочена дейност на ученика, съобразена с неговите интереси Формиране на умения за работа с голям обем информация, с цел трансформация /тя да стане тяхна/ Създаване на обучаваща среда Ученото да премина от вербална активност, към учене чрез действие Създаване на умения за работа в екип – ученици, учител, родител Формиране на умения за използване на различни източници на информация / енциклопедии, интернет, описания, фотоси и рисунки/ Формиране на умения за структуриране на учебното съдържание, с цел по-доброто му осмисляне Използване на проектите за затвърдяване и систематизиране на знания и като нагледни и справочни материали

5 „Няма нищо по-топло от детската ръка, нищо по-чисто от детското сърце и нищо по-искрено от детските очи...., няма нищо по-хубаво от децата ни, които доверчиво очакват да ги водим по изпълнения с неравности път на живота.” Но дали правим това, дали знаем как и до колко успяваме, можем да съдим от резултатите край нас: обидни думи, насилие, убийства, побои, с една дума – агресия. Чрез ефективни стратегии за създаване на добър емоционален климат в обучението – близост и свързаност, може да се поощряват и мотивират учениците винаги, но особено, когато се борят или изпитват затруднения. Желателно е да се създава атмосфера, в която учениците не се страхуват от грешки и са мотивирани да продължат напред. Да им се дава възможност чрез своето творчество и изяви да говорят и разкрият себе си като личности с разнообразни интереси и култура.

6 При учениците от начален етап методиката на обучение се отличава с това, че поради трудното ангажиране вниманието на децата за продължително съсредоточаване върху проблема, е необходимо важни моменти, правила, изводи от учебното съдържание да се повтарят многократно, за да бъдат приети от децата и усвоени максимално. Имайки предвид, че агресията нарушава най-ценното и неотменно човешко право – правото на живот, а много често застрашава редица други права като – свобода, право на лично мнение, право на свобода на мисълта, съвестта, религията и много други, изброени във Всеобщата декларация за правата на човека, в Конвенцията за правата на детето и в Закона за закрила на детето, учениците трябва да добият знания, които да са полезни, да ги учат как да се справят с проблемите и да подпомагат успешната им реализация в демократичното общество.

7 Защото трябва да знаем, че колкото и нищожни да ни се струват техните проблеми – те са факт и ние нямаме право да го отминаваме, нито да го отхвърляме с лека ръка, поради една единствена причина - не е справедливо, а справедливостта е целият свят на децата ни и те очакват много повече от нас, дори прекалено много.

8 Децата от първи “а” клас при НУ”Св. Св. Кирил и Методий”
град Долни Дъбник

9 Предварителна подготовка:
С децата изработихме емблеми с надпис - „Заедно можем повече – ученици, родители, учители”. Всяко дете закачи емблемата на блузката си. Проблеми: делене на групи, неразбиране на отношенията момче-момиче, непредвиждане последиците от лошата постъпка – сбиване, скарване /обида или нараняване/, проблем на изразяването – стремеж към групов отговор. Въпроси: 1.Що е агресия? 2.Има ли в училище агресия? 3.Кои са причините за агресивното поведение на учениците? 4.Как да се борим срещу агресията? 5.Помага ли агресията за решаване на проблемите или ги задълбочава?

10 «ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО „АГРЕСИЯ“
„ИМА ЛИ АГРЕСИЯ В МОЕТО УЧИЛИЩЕ? КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ?» „КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ И ЗАЩИТИМ ОТ АГРЕСИЯТА?” ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕБАТ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС НА ТЕМА: «ПОМАГА ЛИ АГРЕСИЯТА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ИЛИ НЕ?» ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН КОНЦЕРТ „НЕ НА АГРЕСИЯТА“

11 Ход на урока: Урокът започва с раздвижващо упражнение, за да се активизират учениците за работа и да се премине към темата на урока – агресията. Децата са подредени в кръг, подават топка на другарчето си и казват нещо мило: напр “Много си добър!” и т.н.

12 Игра: “ЛИЧИЦА” Децата обясняват как изглежда лицето на човек, който изпитва гняв и злоба, който не е приятелски настроен, а проявява агресивност и виждали ли са в училище такива лица.

13 „ИМА ЛИ АГРЕСИЯ В МОЕТО УЧИЛИЩЕ? ПРИЧИНИ?”
Тема за първи час: „ИМА ЛИ АГРЕСИЯ В МОЕТО УЧИЛИЩЕ? ПРИЧИНИ?” ЦЕЛИ: 1. Учениците да стигнат до извода, че в училище има агресия 2. Учениците да посочат причините за агресивното поведение на учениците

14 Изясняване понятието агресия:
Интерактивен метод на обучение, чрез който за кратко време се дават голям брой предложения /ИДЕИ/ за решаване на проблема . Обобщение: Агресия е всяко нараняване на друг човек, което причинява вреда с цел – физическо насилие, унижение, духовен тормоз, злепоставяне... МОЗЪЧНА АТАКА

15 Кои причини посочиха децата?
-непозната ситуация -липса на внимание от страна на родителите -компютърните игри, страх, претовареност -пренебрегване, глад, жажда, умора -подражание -непредвиждане на последиците -егоизъм, завист, изкривени ценности...

16 Ще разберем децата си, ако вникнем в техния свят!
Ще разберем децата си, ако вникнем в техния свят! Винаги има време за радостни емоции, смях и шеги!

17 „Как да избягваме проблемите и да решаваме конфликтите?”
Тема за втори час: „Как да избягваме проблемите и да решаваме конфликтите?” ЦЕЛИ: 1. Учениците да стигнат до извода,че има начини за решаване на проблеми чрез диалог и разбирателство 2. Учениците да посочат начини за превенция на агресивното поведение на учениците

18 ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ИЛИ НЕ?“
Тема за трети час: „ПОМАГА ЛИ АГРЕСИЯТА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ИЛИ НЕ?“ ЦЕЛИ: 1.Учениците да се запознаят с изискванията и начина на провеждане на интерактивния метод – дебат и да проведат дебат на тема: „Помага ли агресията за решаването на проблемите или не?” 2. Да се спазват правилата на дебата и по този начин да се направи разликата с агресивното поведение, където важат правилата на силния 3. Да се учат да отсяват важното и точно, ясно, кратко да защитават тезата си 4. Да изградят умения за оценяване, по критерии 5.Да се изгражда толерантност и да се формира чувство на уважение към чужда теза /възприемане на чуждо мнение, различно от твоето

19 Заключителен концерт: „ НЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“
Заключителен концерт: „ НЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“ Вариант за четвърти час на класа по темата за агресията, който да има следната структура: Да се организира и проведе, под ръководството на родителите, училищното и местно ръководство, концерт на тема: „Не на агресията”, или „Да се борим с агресията чрез изкуство!”, посветен на борбата с агресията, с разнообразни и интересни участия на детски и известни състави, с подходящи изяви на тази тематика.

20 Посветено на моята Вики
ЦВЕТЕТО НА ПОБЕДАТА Посветено на моята Вики и всички деца с безкрайна обич По- Волна си от морската вълна – що идва да лудува с бреговете!... Ти крехка си, а хукваш към света – аз трябва да те пазя, мое цвете!... Не огън сгряващ – цял вулкан си ти , изригваш и заливаш всичко с лава поискаш ли и в двете ти очи сиянието звездно засиява! По-слънчева от слънчев водопад, по-палава от вятър в планината; родена си да имаш тоя свят, а името ти знак е на съдбата!

21 Нека никога не забравяме , че няма лоши деца!
АВТОР: КОЛЕКТИВЪТ ПРИ НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК ДИРЕКТОР:ВАНЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА – ЙОТОВА


Изтегли ppt "РАБОТА ПО ПРОЕКТ: „АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“"

Сходни презентации


Реклама от Google