Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Марусия Славчова-Божкова Пламен Матеев ФМИ – СУ ИМИ - БАН

Сходни презентации


Презентация по темата: "Марусия Славчова-Божкова Пламен Матеев ФМИ – СУ ИМИ - БАН"— Препис на презентация:

1 Марусия Славчова-Божкова Пламен Матеев ФМИ – СУ ИМИ - БАН
Бакалавърска програма „Статистика” във ФМИ при Софийски университет – учебен план и структура Марусия Славчова-Божкова Пламен Матеев ФМИ – СУ ИМИ - БАН Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

2 Образованието по статистика/стохастика ...
Цел нова бакалавърска специалност във ФМИ Статистика колектив преподаватели и сътрудници Факултета по математика и информатика (ФМИ) при Софийския Университет и Института по математика и информатика на БАН статистическото мислене може да осигури възможност на съвременния гражданин да упражни правото си на информиран избор Почти няма фирма, държавна институция или сфера на дейност, която да не се нуждае почти ежедневно от статистически данни при планиране на своята дейност – банки, застрахователни дружества, здравеопазване, маркетинг и реклама, соцоилогични проучвания, промишленост, търговия, земеделие, комуникации, държавна администрация, научно-изследователски организации и др. Според направените проучвания на пазара на труда през последните години има чувствителен недостиг на специалисти в областта на статистиката не само в национален, но и в международен мащаб. Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

3 Образованието по статистика/стохастика ...
Аргументация Какво е статистика? Как работи тя? Как помага за решаването на практически проблеми? прогноза и вземане на решение данни, получени от случайни или предварително планирани наблюдения От тези примери можем да посочим съществените елементи на една статистическа задача. Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

4 Стохастиката и Университета
1947 Математическа статистика и застрахователно дело 1961/62 Математическа статистика 1970 ЕЦНПКММ 1988 дезинтеграция 2004 МП "Вероятности и статистика" ФМФ е преименуван в Природо-математически факултет с 30 катедри в пет направления. През 1959/60 учебна година първата група от 5 души започват специализация "Изчислителна математика". Те завършват през 1961 година, а към катедрата по Висш анализ се създава сектор със същото име. През учебната 1961/62 година започва и специализация "Математическа статистика". След смъртта на проф.Н.Обрешков (1963 година) катедрата по Математическа статистика и Застрахователна математика, се преименува в катедра по Теория на вероятностите и математическа статистика. Неин временен ръководител е проф. А. Матеев до 1965 година, когато катедрата преминава в сектор със същото име към катедрата по Висш анализ. Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

5 Образованието по статистика/стохастика ...
Катедрите в ПМФ 1947 по Диференциално и интегрално смятане (р-л проф. К. Попов); по Висша алгебра с Теория на вероятностите (р-л проф. Н. Обрешков); по Висш анализ с Елементарна математика (р-л проф. Л. Чакалов); по Математическа статистика със Застрахователно дело (р-л проф. Н. Обрешков); по Геометрия (р-л проф. Д. Табаков); по Аналитична механика (р-л проф. И. Ценов); Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

6 Образованието по статистика/стохастика ...
МИ към БАН 1947 В първия му научен план са определени три "Комисии" [Н.Янев, 1998]: за демографски изучавания (К.Попов), за математически изучавания на репрезентативния метод в статистиката (Н.Обрешков) за финансово-математическо проучване на държавните и гарантираните от държавата облигационни заеми (К.Попов). Резултат от работата на Математическия институт са двата тома статии и таблици за смъртността в България в периодите и , съответно [МИ, 1959] и [МИ, 1966]. Производството на различни таблици (демографски, астрономически, логаритмични) е работата на математика-изчислител докъм края на 50-те, когато се появяват автоматичните изчислители ЕСМ (Електронно сметачна машина) или компютри. Интересът към зараждащата се нова област и предвиждането на големите промени, които тя ще предизвика са обект на обсъждане и решения на заседание проведено в големия салон на БАН [ФМС, 1960]. Резултатът е две нови специализации с имената на двете секции в института "Математическа статистика" и "Изчислителна математика" и първият Изчислителен център към МИ на БАН и катедра Висш анализ на ФМФ. В самия край на 1970 година, на 30 декември, с Разпореждане на МС се обединяват Математическия факултет на Софийски университет и Математическия институт с ИЦ при БАН в Единен център за наука и подготовка на кадри по математика и механика - ЕЦНПКММ. Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

7 Акредитирани специалности по статистика към 2007 г. (mon.bg)
СУ "Св. Климент Охридски" Приложна математика-(направление ВС -б.м. липсва) Факултет по математика и информатика бакалавър, магистър акредитация валидна до г. много добра Магистърска програма "Статистика и иконометрия" Стопански факултет магистър акредитация валидна до г. добра Университет за национално и световно стопанство - София Статистика и иконометрия бакалавър; магистър акредитация валидна до г. добра Икономически университет - Варна Статистика и иконометрия бакалавър; магистър акредитация валидна до г. много добра Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов Статистика и иконометрия Факултет "Стопанска отчетност" бакалавър; магистър валидна до г. добра Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

8 Нова специалност Статистика в СУ
Нова специалност Статистика в СУ подготвя специалисти с умения за прилагане на методите на математическата статистика, съчетани със задълбочена математическа подготовка и ползване потенциала на най-новите информационни технологии Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

9 Учебен план - универсалност
Световните и Европейски стандарти - подобласт 462 «Статистика» от Класификатора на специалностите в образованието на UNESCO и EUROSTAT традициите на ФМИ изискванията на авторитетните статистически асоциации ASA и RSS Консултативната група на актюерите в Европа и БАД на Кодекса за застраховането на РБългария. Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

10 Образованието по статистика/стохастика ...
Задължителни курсове Увод в статистиката II семестър Теория на вероятностите III семестър Математическа статистика IV семестър Случайни процеси IV семестър Анализ на данни и регресия V семестър Многомерни статистически модели VI семестър Стохастични модели и симулации VI семестър Статистическа лаборатория VII семестър Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

11 Образованието по статистика/стохастика ...
Избираеми курсове Статистика с R VI семестър Финансова математика VI семестър Елементи от теория на информацията VI семестър Модели на смъртност VI семестър Времеви редове VII семестър Структурно моделиране VII семестър Въведение в биостатистиката VII семестър Статистически софтуер VII семестър Застрахователна математика VII семестър Изчислителна статистика (практикум) VII семестър Алгоритми за статистически процедури VIII семестър Статистически методи в социалните науки VIII семестър Планиране на експеримента VIII семестър Приложение на статистически методи – БДС VIII семестър Проучвателна статистика (Data mining) VIII семестър Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

12 Образованието по статистика/стохастика ...
Теоретични умения фундаментални знания в следните математически области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, диференциални уравнения, вероятности и статистика, числени методи, аналитична механика, математическо оптимиране. фундаментални знания в следните приложни области: математически увод в икономиката, макроикономика, приложна статистика. фундаментални знания в следните направления в информатиката: структури от данни и алгоритми, дискретна математика, обектно-ориентирано програмиране. умения за програмиране на език от високо ниво. Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

13 Образованието по статистика/стохастика ...
Практически умения Умеят да прилагат теоретичните си знания при решаването на практически задачи, където е уместно използването на стохастично моделиране. Могат самостоятелно да анализират, проектират и реализират приложни системи, базирани на стохастичен подход при тяхното изграждане. Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

14 Образованието по статистика/стохастика ...
Заключение Стохастиката или понятията за вероятност, анализ на данни, статистика трябва да намерят подобаващо място във всички нива на обучение и учебни предмети. Програмата “Статистика” е стъпка в тази посока. Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

15 Образованието по статистика/стохастика ...
Увод в статистиката Цел: запознае с основните методи на вероятностите и статистиката; развие ефективни умения за общуване на базата на статистическите методи на оценяване, проверка на хипотези и регресионен анализ; стимулира формирането на критично мислене, където статистическото знание е необходимо за разкриване на доказателства; наблегне на правилното използване на статистическите методи при анализ на големи обеми от данни; представи примери, отнасящи се до други области (икономика, техника, социология, политически науки и др.) Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

16 Образованието по статистика/стохастика ...
Теми (1/3) Графични методи за описание на данни: хистограма, диаграми и др. Описание на данни чрез числови характеристики: мерки за централната тенденция и разсейването, стандартно отклонение и др. Вероятности и вероятностни разпределения: събития, условна вероятност и независимост. Събиране на вероятности. Случайни величини – очакване, дисперсия и стандартно отклонение. Някои по-важни дискретни разпределения – биномно, Поасоново, хипергеометрично и връзки между тях. Непрекъснати разпределения – нормално, равномерно, експоненциално разпределения. Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

17 Образованието по статистика/стохастика ...
Реализация математик-статистик или актюер в банки, застрахователни компании; експерт в промишлеността, търговията, агробизнеса, в държавната администрация; консултанти по статистика в научни институти; преподаватели във висши училища. Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

18 Образованието по статистика/стохастика ...
Теми (2/3) Извадкови разпределения и статистики. Средно на популацията и медиана. Централна гранична теорема. Статистически изводи при достатъчно големи по обем извадки. Видове статистически оценки- точкови и интервални. Оценки на популационното средно, дисперсия и стандартно отклонение – точкови и доверителни интервали. Оценяване на разлика между две средни. Проверка на хипотези при достатъчно големи по обем извадки- проверка на хипотези относно средното на популацията и разлика между две популационни средни. Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

19 Образованието по статистика/стохастика ...
Теми (3/3) Статистически изводи при малки по обем извадки за популационното средно, разлика между две средни. Доверителни интервали. Статистически изводи при малки по обем извадки за дисперсията на популацията. Сравняване на две дисперсии. Линейна регресия и корелация. Линейни вероятностни модели. Метод на най-малките квадрати. Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...

20 Образованието по статистика/стохастика ...
ЛИТЕРАТУРА Димитров, Б. и Н. Янев (1990). Теория на вероятностите и математическа статистика. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”. W. Mendenhall, R. Beaver, B. Beaver, Introduction to Probability and Statistics, 11th ed., Thompson Learning Inc., Brooks/Cole, 2003. R. Hogg, A.Kreig, Introduction to Mathematical Statistics, 5th ed., Prentice Hall, Inc., Englewood Clifs, NJ, 1995. Китен 2007 Образованието по статистика/стохастика ...


Изтегли ppt "Марусия Славчова-Божкова Пламен Матеев ФМИ – СУ ИМИ - БАН"

Сходни презентации


Реклама от Google