Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

Сходни презентации


Презентация по темата: "РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС"— Препис на презентация:

1 РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

2 140.СУ ,,ИВАН БОГОРОВ“- ИНОВАТИВНО
УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА г. В VIII КЛАС 1 ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА ПРОФЕСИЯ ТАНЦЬОР- БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ 1 ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО и ИНФОРМАСЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 Прием за учебната 2019-2020 г. в 140.СУ ,,ИВАН БОГОРОВ‘‘ ИНОВАТИВНО
Прием за учебната г в 140.СУ ,,ИВАН БОГОРОВ‘‘ ИНОВАТИВНО 1 ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА - ПРОФЕСИЯ ТАНЦЬОР БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ МУЗИКА ИЗПИТИ: НВО ПО БЕЛ и МАТЕМАТИКА 26 УЧЕНИЦИ 5 ГОДИНИ СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

4 Прием за учебната 2019-2020 г. в 140.СУ ,,ИВАН БОГОРОВ‘‘ ИНОВАТИВНО
Прием за учебната г в 140.СУ ,,ИВАН БОГОРОВ‘‘ ИНОВАТИВНО ИЗПИТИ: НВО ПО БЕЛ и МАТЕМАТИКА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 26 УЧЕНИЦИ 5 ГОДИНИ СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 1 ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5 Раздел I. ГРАФИК ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НВО
БЕЛ – 17 ЮНИ 2019 г. , НАЧАЛО 9:00 ЧАСА МАТЕМАТИКА – 19 ЮНИ 2019 г. , НАЧАЛО 9:00 ЧАСА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 20 ЮНИ 2019 Г. ЧУЖД ЕЗИК /по желание на ученика/ - 21 ЮНИ 2019 г. НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

6 ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ЧАСТ 1 ЧАСТ 2 Времетраене в минути Допълнително време за ученици със СОП БЕЛ 60 + до 30 мин 90 + до 50 мин МАТЕМАТИКА

7 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИКА В ДЕНЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИКА В ДЕНЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО Ученикът се явява не по-късно от 8:30 часа в сградата Носи документ за самоличност /лична карта, ученическа книжка/ и служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпита по НВО или проверка на способностите Носи 2 броя химикали и пише само с черен цвят За изпита по математика и: молив, гума, линия, триъгълник и пергел За изпита за проверка на способностите по ИИ: черни и цветни моливи, гума, водни или темперни бои, пастели.

8 Раздел II. ДЕЙНОСТИ СЪГЛ. НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г.
СРОК Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. г. вкл. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до г. вкл. Провеждане на изпити за проверка на способностите по: Изобразително изкуство Музика Спорт г г г., вкл. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до г., вкл. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до г. вкл. Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от г. за организацията на дейностите в училищното образование  г. вкл.

9 ДЕЙНОСТИ СЪГЛ. НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г.
СРОК Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до г. вкл. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. до г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до г. вкл. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до г. вкл. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. г. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. г. вкл. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. г. вкл. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. г.  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до г. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до г. вкл.

10 Комисия за насочване на ученици по чл.120 ал.7 от ЗПУО
Комисия за насочване на ученици по чл.120 ал.7 от ЗПУО Насочването на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател за първи учебен срок, които ще получат удостоверение за завършен VII клас /по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО/ ще се осъществява в РУО – София-град, по следния график: понеделник, сряда, петък (с изключение на г.) – от часа до часа; вторник, четвъртък – от часа до часа.

11 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И НАСОЧВАНЕ В ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ: г.– г. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ: РУО – София-град, гр. София, ул. „Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406

12 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ: г.– г. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ: СУ „Иван Богоров“ СЪДЕЙСТВИЕ НА МЯСТО ОТ УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМА

13 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! ОЧАКВАМЕ ВИ!
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! ОЧАКВАМЕ ВИ!


Изтегли ppt "РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС"

Сходни презентации


Реклама от Google