Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

BG03.PDP1 Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS) Дейност 2 „Създаване.

Сходни презентации


Презентация по темата: "BG03.PDP1 Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS) Дейност 2 „Създаване."— Препис на презентация:

1 BG03.PDP1 Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS) Дейност 2 „Създаване на модул за картиране, събиране на данни и оценка на екосистеми и екосистемни услуги Поддейност: „Създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и ИАГ“ Геновева Попова – експерт „Гори“ и „ИЧВ“ Заключителна среща по проект IBBIS София, хотел „Форум“, г.

2 Създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и ИАГ
Основна цел – осигуряване на своевременна, достоверна и публична информация за състоянието на горските екосистеми и факторите, оказващи въздействие върху тях, необходима за изготвяне на анализи, оценки и прогнози, които служат за обосноваване на дейностите, свързани с опазването и устойчивото ползване не горите. Специфични цели – надграждане на подсистема “Гори“, част от Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг, чрез създаване на нови модули за въвеждане на информация и генериране на справки; – създаване на връзка с горската база-данни и осъществяване на обмен на информация между базите-данни на ИАОС и ИАГ. Партньор: Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) - осигуряване на информация за докладвания, в изпълнение на националното законодателство и международните ангажименти на България във връзка с опазването на горите -осигурява информация за голям брой от индикаторите за устойчиво управление на горите, дефинирани от Министерската конференция за защита на горите в Европа. Информацията е приложима за провеждане на политика за устойчиво управление на горите в Европа, в съответствие с международните задължения и ключово действие 8 на Плана за действие за горите (COM(2006) 302 final), в т.ч. обезпечава информация необходима в контекста на Рамковата конвенция за климатичните промени и Конвенцията за биологичното разнообразие.

3 Създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и ИАГ
Кои са основните източници на информация за определяне състоянието на ГЕС? Национална система за мониторинг на ОС, подсистема „ГЕС“ (ИАОС) Ниво І (широкомащабен горски мониторинг) – мрежата включва 159 постоянни пробни площи и над 5000 пробни дървета; Ниво ІІ (интензивен горски мониторинг) – 2 базови пробни площи и една пробна площ – ядро; Национална горска база данни (ИАГ) – данни от инвентаризацията на горските територии, ГСП. - осигурява дългосрочно и системно наблюдение на състоянието на горските екосистеми на територията на страната Ниво 1 - здравословно състояние, фитопатолигични обследвания, проучване на почви, листа и иглолиста и растителни съобщества, таксонометрични проучвания; Ниво 2 - здравословно състояние, качество на атмосферния въздух, метеорологична обстановка, атмосферни отлагания, лизиметрични води, листни анализи, дървесен опад, почвени условия, фенологични проучвания и увреждания от озон. Партньор: Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)

4 Създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и ИАГ
Защо е необходима връзка между геобазите-данни на ИАОС и ИАГ ? Споделянето на информация между двете ГБД, посредством интернет-базираната система и надграждането на подсистема „ГЕС“ към НСМОС, създават надежден инструмент, стъпващ на съвременните технологии, който позволява картиране и оценка на състоянието на ГЕС и ГЕСУ, прилагайки националната методика, разработена в рамките на проект BG03 PDP2 MetEcoSMAP, а чрез приложението се осъществява публичен достъп до актуалната информация за състоянието на ГЕС и ГЕСУ. Партньор: Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)

5 Създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и ИАГ
Обхват на дейностите Разработване на WEB базирано приложение ForestMon Подобряване на подсистема „Гори“ - включва създаване на нови модули за въвеждане и редакция на информация; Подобряване на възможностите за справки и анализи на въведената информация; Създаване на връзка чрез GIS WEB услуги с горската геобаза данни на ИАГ, която да осигури възможност за въвеждане на данни от нея към подсистема „Гори“, както и на експорт на данни от подсистема „Гори“ към ГБД на ИАГ. Гаранционна подръжка Пробна площ Състояние на короните ГБД „ГЕС“ Листа/ иглолиста Горски почви Растително разнообразие Подотдел ГБД - ИАГ Партньор: Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)

6 Създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и ИАГ
Структура на системата Интернет базирано приложение “ForestMon" (платформа в динамична модулна среда), което предоставя публична информация, от двете нива на мониторинг, за състоянието на горските екосистеми в България и от инвентаризацията на горските територии; Модули за въвеждане и редакция на данни - въвеждане на първични геопространствени данни от мониторинг, анализ на данните и генериране на справки и отчети; Модул „Контрол“ – осигурява възможност за валидатор „Контрол“ на данните; Модул за справки и анализи - осигурява математическа и статистическа обработка на постъпилите данни; Административен модул - грижи се за управлението на потребителите в системата, правата на достъп, поддържането на позволени действия, поддържането на история на промените. Модули за въвеждане и редакция - въвеждане на данни от входни документи по предварително зададен шаблон-.xls, .xlsx - тази опция трябва да позволява автоматичното прехвърляне на данни към националната база данни на ИАОС през интернет приложение. Да бъде осигурен необходимия интерфейс за импорт на данни в системата от външни източници;  да осигурява актуализация на данни (редактиране, изтриване, въвеждане) в националната база данни на ИАОС, през интернет приложението;  връзка и обмен на данни с горската база данни в Изпълнителна агенция по горите при МЗХ;  достъпът до отделните функции да се регламентира с роли, които да са с парола и потребител. В зависимост от нивата на достъп потребителите да имат възможности за: o Въвеждане, редактиране и изтриване на данни от мониторинг и анализи; o Генериране на справки и отчети; o Валидиране на постъпилите данни; o Импорт на данните в различни формати; o Експорт на данните в различни формати. Партньор: Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)

7 Административен модул
Създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и ИАГ ГЕС Гео-бази данни ИАОС Административен модул ИАГ ForestMon Споделянето на данни между базите-данни на ИАОС и ИАГ е осъществено посредством сървърен софтуер с изцяло отворен код, позволяващ бързо и лесно изграждане на уеб геопортал, чрез който се осъществява споделянето на отворени данни и услуги, съгласно изискванията по Directive 2007/2/EC (INSPIRE). Партньор: Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)

8 Създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и ИАГ
Достъп до системата - дава възможност за поддържане на различни нива на достъп до данни. Има две основни групи потребители: вътрешни и външни. Външни потребители: Публичен потребител – интернет потребител на публичната част на Системата; Регистриран потребител – регистриран потребител, който има възможност за качване чрез периодичен импорт/upload на данни с дефинирана структура и формат в зависимост от ролята, която изпълнява. Вътрешни потребители – администратори и потребители на системата. В зависимост от нивата на достъп потребителите имат възможности за: въвеждане, редактиране и изтриване на данни от мониторинг и анализи; генериране на справки и отчети; валидиране на постъпилите данни; импорт на данните в различни формати; експорт на данните в различни формати. Партньор: Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)

9 Създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и ИАГ
Публична част на системата – потребителят на тази част от системата има възможност да използва цялата общодостъпна информация за състоянието на горските екосистеми. Адресът на WEB базираното приложение ForеstMon e: Партньор: Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)


Изтегли ppt "BG03.PDP1 Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS) Дейност 2 „Създаване."

Сходни презентации


Реклама от Google