Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД - ПЛОВДИВ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД - ПЛОВДИВ"— Препис на презентация:

1 ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД - ПЛОВДИВ
ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ГЕОЛОЖКИ И ХИДРО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

2 Кратко представяне на фирмата:
“ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” АД, гр. Пловдив е регистрирано от Пловдивски Окръжен съд по фирмено дело № /02г. Дружеството е наследник на дейността на “ВОДОКАНАЛИНЖЕНЕРИНГ” София – клон Пловдив и КНИПИБКС София – клон Пловдив и е основано през 1951г. През 1995 година с решение на МРРБ се обособява като самостоятелно дружесгво „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” ООД гр. Пловдив. През 1999г. , колективът на “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” ООД гр.Пловдив регистрира дружеството “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ 999” АД, ф.д.№3364/99г., с цел участие в приватизацията. Приватизационната сделка беше успешно финализирана през месец ноември 2001г. С решение №4466 от г. на Пловдивския Окръжен съд двете дружества се сляха в едно – “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” АД гр.Пловдив, което е наследник на “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” ООД със същият предмет на дейност упоменато документите за регистрация

3 Нашата дейност: Проучване, проектиране, обучение на кадри, супервизия, поддръжка и осигуряване на специалисти и комплексни екипи в следните области: Водоснабдителни системи, канализационни системи, ПСОВ и ПСПВ; комплексно благоустройство на населени места и курортни комплекси ; водохранилища и хидротехнически съоръжения; депониране на твърди битови отпадъци; корекции на реки в населени места; проучване и укрепване на свлачища; инженерно – геоложки и хидрогеоложки проучвания; направа на сондажни кладенци; водохващателни съоръжения; пуск и наладка на съоръжения в питейното водоснабдяване и пречистването на води.

4 РЕСУРСИ Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти с опит в проучване и проектиране на обекти в областта на хидротехническото строителство, водоснабдяването, канализацията и пречиствателни станция, големи водоснабдителни групи на населени места и други. През последните години има изпълнени проекти по Оперативна програма „Околна среда” ”-Техническа помощ за изготвяне на инфраструкурни обекти /водопроводни и. канализационни мрежи на населени места и ПСОВ/ и „Регионално развитие” – училища, здравни и детски заведения и други по всички специалности. Фирмата извършва детаилни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на всички видове хидротехнически съоръжения-язовирни стени, подпорни стени, площадки на ПСОВ, големи промишлени сгради, хипермаркети и други. Разполага с опитни сондажни спезиалисти и всички видове сондажни апаратури за извършване на проучването. Производствената си дейност дружеството развива в собствен офис и складово-ремонтна база. Оборудването на офиса е със съвременна офис техника – компютри, принтери, плотер. Закупени са лицензирани софтуерни продукти необходими за дейността, както и програмни продукти за изготвяне на проекти по канализация и водоснабдяване „HIDRA” и „CANALIS” и за оразмеряване на биостъпалото на ПСОВ по немски норми ATV 131 DWA. „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” АД е корпоративен член на „Българската асоциация по водите” и „Българската асоциация по безизкопни технологии”. Дружеството е регистрирано като проектантско бюро в КИИП под номер 0257 ПБ. Сертифицирано е по ISO 9001, и

5 Някои от нашите най-големи проекти:
Обследване на канализационната система на градовете Хасково, Кърджали, Смолян; Довеждащ колектор и ПСОВ Пазарджик – програма ИСПА – работното проектиране в инженеринга; Довеждащ колектор до ПСОВ Хасково; Канализационна система на КК Пампорово; Множество проекти за водоснабдителни и канализационни системи на територията на цялата страна; Воден цикъл на с ПСОВ на гр. Първомай – Оперативна програма Околна среда ; Строителство на почти всички изпълнени и дйстващи водохващания, дренажи, кладенци, шахтови кладенци за водоснабдителни нужди на населените места в Южна България.

6 Контакти: Република България 4000 Пловдив Централен офис:
Пл. Съединение №3 Етаж 3 Тел , Факс Складова база и работилница: Северна индустриална зона – 4та част Тел Лице за контакти: Инж. Ангелина Александрова Изпълнителен директор


Изтегли ppt "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД - ПЛОВДИВ"

Сходни презентации


Реклама от Google