Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Проекти, планове и възможности за реализиране за планов период

Сходни презентации


Презентация по темата: "Проекти, планове и възможности за реализиране за планов период"— Препис на презентация:

1 Проекти, планове и възможности за реализиране за планов период
ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Проекти, планове и възможности за реализиране за планов период г.

2 Социално – икономически профил на Южeн централен район

3 Социално – икономически профил на Южeн централен район
Население, декември 2011 г.: Население по данни на НСИ към декември 2011 г души. отговарящо на 20.08% от населението на страната. районът се нарежда на второ място в България след ЮЗ район. С най-голям брой население в рамките на района се откроява област Пловдив – души, а с най-малък – област Смолян – души.

4 Социално – икономически профил на Южeн централен район
Районът има ясно изразени оси на урбанизационно развитие с национално значение по направлението на Европейския транспортен коридор № 4 (София – Пловдив – Хасково – Свиленград) и Русе – Велико Търново – Стара Загора – Хасково – Кърджали по направлението на ЕТК № 9.

5 Стратегически и планови документи, определящи политиката за регионално развитие на страната, районите, областите и общините са: Национална стратегия за регионално развитие - НСРР е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политиказа постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната; за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства. Националната програма за реформи на Република България – главен стратегически документ, определящ целите и приоритетите за развитие на страната до 2020 г. Регионалните планове за развитие Областните стратегии за развитие Общинските планове за развитие

6 Регионален план за развитие на Южен централен район
Документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие на ЮЦР и се разработва в съответствие с НСРР, секторните приоритети и инвестиционните намерения на другите структуроопределящи политики за района. В съответствие с разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, регионалните планове за развитие се приемат от Министерски съвет в срок една година преди началото на периода на тяхното действие. През 2012 г. стартира процеса по разработването на Регионален план за развитие на Южен централен район за периода г. Регионалния план за развитие на ЮЦР за периода г. следва да отчита целите и приоритетите на бъдещата кохезионна политика на ЕС за програмния период г. и да осигури приноса на района от ниво 2 в България за реализацията й. Водещо начало в процеса на разработване на Регионалния план за развитие за периода г. ще има ориентацията към изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”.

7 Показатели за изпълнение на НСРР за ЮЦР
Изходни макроикономически показатели Б-ия ЮЦ район БВП на глава от населението лв лв Дял на БВП на човек от средното за ЕС % - 30% Безработица ,3% - 11,5% Показатели по стратегия „Европа 2020” Б-ия ЮЦ район 2010 г г. – 2020 г. Ниво на заетост сред населението от г ,8% ,4% - 77,0% Инвестиции в НИРД в % от БВП ,5% ,2% - 1,8% Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление ,0% Повишаване на енергийната ефективност ,0% Намален дял на рано напусналите училище ,9% ,5% - 10,5% Нарастване на дела на висшистите от г ,0% ,2% - 29,0% Намаляване броя на хората под прага на бедността ,0% Съгласно Стратегия “Европа 2020” Към края на 2020 г. България следва да постигне посочените по-горе/ в слайда стойности на показателите. Приносът на ЮЦР в постигане на националните цели е определен в НСРР

8 Ключови проекти за развитие на ЮЦР за периода 2014-2020г.
През месец март до областните управители на областите в Южен централен район бе изпратено писмо за определяне и представяне на ключови проекти за развитие за новия програмен период с общинско, надобщинско и регионално значение. На 05 април 2012 г. в гр. Смолян бе проведено заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. На проведеното заседание служители от областните администрации на областите в Южен централен район представиха основните проблеми, възможности и ключови проекти за развитие на съответната област за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие. Ключовите проекти бяха определени в тематичните области икономика, транспорт, култура, образование, здравеопазване, туризъм, екология, социални дейности и териториално сътрудничество.

9 В тематична област икономика
Създаване на индустриални зони и логистични центрове; Изграждане на инфраструктура, подобряваща условията за развитие на бизнеса; Център за комплексни консултантски услуги за развитие на прецизно земеделие и биоземеделие; Създаване на областен информационен център за МСП с постоянно продуктово изложение; Утвърждаване на регионален маркетинг и марка на региона. Изграждане на предприятия за преработка до краен продукт на дървесината и селскостопанската продукция, вкл. картофена борса. Създаване на център за иновации и технологичен трансфер. Използване на потенциала на слънцето и биомасата за населението на планината. Създаване на клъстери в различни направления, подпомагащи използването потенциала на планината.

10 В тематична област транспорт:
Доизграждане на АМ „Марица“; Рехабилитация на АМ „Тракия”; Приоритетно отваряне на трансграничната връзка при - Рудозем до края на настоящия период – до 2014 г. и на другите трансгранични преходи през периода до 2020 г.; Реконструкция и рехабилитация на първокласните пътища I-8, I-5; Изграждане на І-5 Обходен път на град Кърджали; Рехабилитация и изграждане на нов жп участък на железопътна линия Кърджали-Гръцка граница (по протежение на ОЕТК № 9); Възстановяване на експлоатационната годност на летище Кърджали; Проектиране и изграждане на скоростен път Гоце Делчев – Доспат- Борино-Смолян-Ардино-Кърджали.

11 В тематична област транспорт:
Реконструкция и рехабилитация на път II – 76 Път ІІ-56 „Ягодовско шосе – път ІІ-86 „Пловдив - Смолян” от км до км и кръгово кръстовище с път ІІ-86 (Югоизточен обход на гр. Пловдив) . Удвояване на околовръстен път на гр.Пловдив, включващ Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ Царацово -Съединение” от км до км и път ІІ-86 „/Път І-8 „Пазарджик -Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км до км Път ІІ-86 - Крумово - Летище Пловдив" - реконструкция и обход на с. Крумово от км до км 4+960 Рехабилитация на път ІІ-35 „Троян Кърнаре” Рехабилитация на път ІІ-56 „Брезово – Раковски” Рехабилитация на път ІІ-66 „Граница Старозагорска област - Поповица”

12 В тематична област транспорт:
Проектиране и изграждане на скоростен път II-86 Пловдив – Смолян – Рудозем – Ксанти, в частта Асеновград – Рудозем; Ремонт и реконструкция на път II-37 и изграждане на околовръстни пътища на гр.Пазарджик и гр.Пещера Ремонт и реконструкция на път II.84 Пловдив-Пазарджик-Велинград-Разлог-Гоце Делчев и околовръстен път гр.Велинград Реконструкция и модернизация на съществуваща железопътна линия Пловдив – Панагюрище Изграждане на тролейбусен транспорт в гр.Велинград

13 Очаквани резултати Реализирането на посочените проекти ще допринесе за повишаване на транспортната свързаност между населените места, за стимулиране на регионалната икономика, за развитие на устойчиви форми на туризъм и подобряване на достъпа до културно-историческите и природни обекти.

14 В тематична област екология:
Водоснабдяване на гр. Пловдив от каскада Въча; Изграждане на каскада “Горна Арда” и на язовир “Пловдивци”; Доизграждане на язовир „Луда Яна” - Панагюрище; Регионален център за обезвреждане на ТБО за общините Асеновград, Първомай, Садово, Лъки; Пречиствателни станции на общините Карлово и Кричим; Проект за закриване и рекултивация на общински депа в Кричим и Калояново “; Внедряване на система за подпомагане управлението при извънредни ситуации /кризи, бедствия и аварии/ в област Хасково; Регионални депа за отпадъци Пазарджик и Панагюрище; Премахване на всички депа с хербициди; Подпомагане опазването на околната среда от местното население, чрез създаване на предпоставки за устойчиво използване на природните ресурси. Регионален фонд и други мерки.

15 Очаквани резултати Подобряване водоснабдяването на гр. Пловдив и околните общини и осигуряване на питейна вода с необходимото качество и количество. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците Подобряване на качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса и населението в общините в района Намаляване на обема на депонирани отпадъци и повишаване подобрени пареметри на околната среда. Подпомагане процеса на вземане на своевременни и правилни решения за предприемане на адекватни действия при извънредни ситуации. Внедряване на система и инсталиране на оборудване за мониторинг и ранно оповестяване при извънредни ситуации.

16 В тематична област култура и образование:
Създаване на филиали на висши училища в област Пазарджик; Изнасяне на част от дейностите на изследователските центрове в област Пазарджик; Подпомагане трансфера на знания от утвърдени международни университети. Въвеждане на нови форми на обучение; Подобряване на културната инфраструктура на областите в ЮЦР; Създаване на център за културно предприемачество, който да популяризира местните традиции, обичаи, култура и автентични народни достижения. Реконструкция и обновяване на регионалните културни институти в гр.Пазарджик Възстановяване, консервация и социализация на паметници на културата и архитектурата с национално значение на територията на ЮЦР.

17 В тематична област здравеопазване и социални дейности:
Препроектиране и завършване на сграда „Хирургичен блок” - Хасково Създаване на медико-диагностична лаборатория за позитронно емисионна томография (РЕТ-СТ) в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД , гр. Пловдив. Строителство на нов диагностично-лечебен корпус с университетски модул в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД , гр. Пловдив - База 2; Обновяване и модернизация на операционен блок в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД , гр. Пловдив; Анализиране, въвеждане и популяризиране на начина на живот в планината, водещ до дълголетие. Изграждане на домове за възрасни хора и подобряване на условията в съществуващите такива.

18 В тематична област туризъм и териториално сътрудничество:
Изграждане на туристическа инфраструктура,реставрация, консервация и социализация на археологически и природни обекти Развитие на алтернативни видове туризъм Разработване на интегриран туристически проект “Долината на царете и розите” от Община Панагюрище и Община Стрелча съвместно с общините от същата зона с туристически потенциал (Карлово, Хисаря, Сопот, Копривщица, Сливен, Твърдица, Казанлък, Мъглиж, Павелбаня, Стара Загора)

19 В тематична област туризъм и териториално сътрудничество:
Създаване на общ туристически продукт, включващ предлагане на целогодишен туризъм в Родопите и летен туризъм в Гърция. Изграждане на всички свързващи връзки с Република Гърция и съответната инфраструктура от двете страни на границата. Финансиране на съвместна трудова борса, биологично планинско земеделие, презентиране на региона на международни форуми и др.

20 Възможности Създаване на клъстери в традиционните за областта икономически сфери. Регионален маркетинг и реклама на туристическия продукт за създаване на устойчив целогодишен продукт. Подпомагане въвеждане на клъстерната форма на взаимодействие и стимулиране използването на местни продукти и автентични атракции. Създаване на общ туристически продукт, включващ предлагане на целогодишен туризъм в Родопите и летен туризъм в Гърция.

21 инж. Стефан Стайков Областен управител на област Смолян и Председател на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район


Изтегли ppt "Проекти, планове и възможности за реализиране за планов период"

Сходни презентации


Реклама от Google