Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Избор на нов състав на Младежки общински съвет - Казанлък

Сходни презентации


Презентация по темата: "Избор на нов състав на Младежки общински съвет - Казанлък"— Препис на презентация:

1 Избор на нов състав на Младежки общински съвет - Казанлък
Избор на нов състав на Младежки общински съвет - Казанлък гр. Казанлък 2017

2 Младежки общински съвет – Казанлък (МОС)
Младежки общински съвет – Казанлък (МОС) Неформална група от млади хора: свързани от желанието си за подобряване начина на живот на младите хора в Община Казанлък; обединени на доброволен принцип; с мандат от 2 години;

3 Младежки общински съвет – Казанлък ЦЕЛИ НА СТРУКТУРАТА
Младежки общински съвет – Казанлък ЦЕЛИ НА СТРУКТУРАТА Младежки общински съвет има за цел да: стимулира участие на младежите в обществения живот и да допринася за формиране на гражданско самосъзнание; представя и търси решение съвместно с Община Казанлък относно наболели проблеми сред младите хора; организира и провежда инициативи съвместно с неправителствени организации и доброволци; повишава информираността сред младите хора;

4 Избори 2017 г. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Избори 2017 г. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ Право на участие в избора има всяко едно лице което: е на възраст между 15 и 29 г. ; учи или живее, с постоянен или настоящ адрес на територията на община Казанлък;

5 Избори 2017 г. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР
Избори 2017 г. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР Изборът за нов състав на Младежки общински съвет – Казанлък се провежда на два етапа: ЕТАП 1 – изпитателен период; ЕТАП 2 – подбор на членове на МОС;

6 Избори 2017 г. ЕТАП 1 – изпитателен период
Избори 2017 г. ЕТАП 1 – изпитателен период По време на ЕТАП 1, кандидатите ще: се запознаят отблизо с работата и политиката на МОС; споделят идеите си; покажат личностните си качества; преценят сами, доколко вижданията им съвпадат с целите на организацията; Период на изпълнение на ЕТАП 1: – г.

7 Избори 2017 г. Заявление за участие в ЕТАП 1
Избори 2017 г. Заявление за участие в ЕТАП 1 Заявяване на желание за участие в ЕТАП 1 става чрез: попълване на заявление по образец (Приложение I); Заявление по образец (Приложение I), е достъпно на / Портал за младежта и фейсбук страницата Младежки общински съвет – Казанлък подаване на заявление за ЕТАП 1 на Срок за подаване на заявления – до 12:00 ч. на г.

8 Избори 2017 г. ЕТАП 2 – ПОДБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА МОС
Избори 2017 г. ЕТАП 2 – ПОДБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА МОС Условия за участие в ЕТАП 2: кандидатите да са участвали в ЕТАП 1; да подадат Заявление за членство по образец (Приложение II) в срок; Заявление за членство по образец (Приложение II) се подава лично от кандидата на адрес: Община Казанлък, бул. „Розова Долина“ № 6, партер 2, отдел Стратегическо планиране и проекти“ Срок за подаване на Заявления за ЕТАП 2 – до 17:30 ч. на г.

9 Избори 2017 г. Критерии за подбор на членове
Избори 2017 г. Критерии за подбор на членове Всеки кандидат трябва да притежава и покаже следните качества: да бъде активен; да има идеи за подобряване начина на живот сред младите хора в община Казанлък; да бъде съпричастен към целите на МОС и да съдейства за тяхното реализиране; да популяризира дейностите на организацията; да присъства на провежданите заседания на МОС;

10 Избори 2017 г. НОВ СЪСТАВ НА МОС
Избори 2017 г. НОВ СЪСТАВ НА МОС Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Казанлък, разглежда заявленията за членство по образец (Приложение II), като оценява кандидатите на база Критериите за подбор на членове; в срок до г. комисията излиза с решение за новия състав на Младежки общински съвет за мандат 2017 – 2019 г.;

11 Избори 2017 г. Обявяване на резултати
Избори 2017 г. Обявяване на резултати резултатите от проведения подбор и поименния състав на новите членове на МОС се публикуват на официалния сайт на Община Казанлък; с обявяване новия състав на МОС се определя дата, място и час на първото им заседание; Официален сайт на Община Казанлък / Портал за младежта

12 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
Николай Шампилев Ст. експерт „Младежки дейности“ Община Казанлък Тел. 0431/ ;


Изтегли ppt "Избор на нов състав на Младежки общински съвет - Казанлък"

Сходни презентации


Реклама от Google