Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"— Препис на презентация:

1 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
________________________________________________________________________ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Създаване на групи и организации на производителите и къси вериги на доставки Дирекция Развитие на селските райони Министерство на земеделието и храните

2 Мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“
КАНДИДАТИ ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦЦИ ПРИЗНАТИ ДО 2020 Г. МСП по ТЗ или ЗК ГРУПА MIN 4 ЧЛЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ MIN 6 ЧЛЕНА ГРУПА предлагана продукция над лв./г. OРГАНИЗАЦИЯ предлагана продукция над лв. /г.

3 Мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“
Условия за допустимост Учредителен акт и вътрешни правила на групата/организацията Членовете произвеждат продуктите, за които се кандидатства Членове ФЛ, ЕТ или ЮЛ регистрирани в ИСАК или Наредба № 3/1999 г. Членове на организации по ТЗ не могат да притежават повече от 40% от правото на глас Бизнес план за 5 год. Специфични цели; Специфични резултати;

4 Мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“
Финансови условия Финансова помощ не повече от евро/г. Финансовата помощ е не повече от 10 % от стойността предлаганата на пазара годишна продукция. Плащанията по мярката са намаляващи Плащане за първата година на база средна годишна продадена продукция от членовете 

5 Мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“
приоритети ЖИВОТНОВЪДСТВО ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 50% ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ СА ПОДПОМАГАНИ ПО ТПП 50% ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ СА МЛАДИ ФЕРМЕРИ ПРОЕКТИ, С ВКЛЮЧЕНИ ОБУЧЕНИЯ И ОБМЯНА НА ОПИТ НАСОЧЕНИ КЪМ ОКОЛНА СРЕДА, ИНОВАЦИИ И КЛИМАТ

6 Задължително участие на ЗС
Подмярка 16.4 „ПОДКРЕПА ЗА ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ“ „КЪСА ВЕРИГА НА ДОСТАВКИ“ Включват не повече от един посредник между ЗС и потребителя „МЕСТНИ ПАЗАРИ“ Пазари в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта „БЕНЕФИЦИЕТИ“ Организации /по ТЗ или ЗЗД/ съставени от ЗС, МСП, търговци на дребно. Задължително участие на ЗС ФИНАНСИРАНЕ ФАЗА – Сформиране на обединението; ФАЗА – Функциониране на обединението;

7 Стандартни разходи за дейности 50% финансова помощ:
Подмярка 16.4 „ПОДКРЕПА ЗА ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ“ ФИНАНСОВА ПОМОЩ Стандартни разходи за дейности 50% финансова помощ: Проучвания за приложимост на проекта – 5 000 евро/г.; Стимулиране на интерес и разширяване на състава – 10 000 евро на година; Текущи разходи – 35 000 евро/г.; Разходи за популяризиране – 20 000 евро/г.; Преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително разходи за инвестиции – съфинансиране в зависимост от мярката по ПРСР. Максимален размер на помощта евро за целия период

8 Подмярка 16.4 „ПОДКРЕПА ЗА ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ“ приоритети ПРОЕКТИ В ПЛАНИНСКИ И ПОЛУПЛАНИНСКИ РАЙОНИ ПРОЕКТИ С МАЛКИ СТОПАНСТВА И ГРУПИ/ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОЕКТИ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЖИВОТНОВЪДСТВО

9 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
Дирекция Развитие на селските райони Министерство на земеделието и храните


Изтегли ppt "ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

Сходни презентации


Реклама от Google