Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Сходни презентации


Презентация по темата: "СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ"— Препис на презентация:

1 СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Съвет за образование и наука „България 2020г.“: Национални приоритети в образованието и науката Администрация на Президента на Република България

2 СЪДЪРЖАНИЕ Ролята на средното професионално образование
Средното професионално образование днес – състояние и ключови предизвикателства Ключови цели и инвестиционни приоритети г.

3 1. Ролята на СРЕДНОТО ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Средното професионалното образование и обучение (ПОО): създава възможност за придобиване на тясно-специализирани знания и компетенции, включително чрез придобиване на практически умения в реална работна среда подготвя професионални кадри за пазара на труда осигурява възможности за развитие на индивидуалните компетенции в процеса на професионалната реализация на личността дава възможност за гъвкавост на лицата при реализацията им на пазара на труда, намалява риска от безработица за лицата без висше образование Условие за качеството и ефективността на професионалното образование и обучение е тясното взаимодействие с бизнеса и с пазара на труда и обвързаността с целите на икономическото развитие в национален и над-национален план

4 2.1. Средното професионално образование днес: СЪСТОЯНИЕ
В България в момента има 350 държавни, 41 общински и 61 частни професионални училища (регистър на МОМН) Професионалното образование и обучение се осъществява в 414 професионални гимназии, 22 професионални гимназии по изкуствата, 36 професионални колежи с прием след средно образование и 5 професионални училища (НСИ, 2012 г.) Източник: НСИ 2012

5 Относително равномерно териториално разпределение
Териториално разпределението на професионалните училища в страната като брой е сравнително равномерно Благоевград 19 Кюстендил 14 Силистра 9 Бургас 17 Ловеч Сливен 10 Варна 25 Монтана 13 Смолян Велико Търново 22 Пазарджик София-град 59 Видин 7 Перник София-област 16 Враца 11 Плевен 26 Стара Загора 21 Габрово Пловдив 34 Търговище 8 Добрич Разград Хасково 12 Кърджали 15 Русе Шумен Ямбол Източник: НСИ 2012 Необходимо е да се направи преглед на институциите и предлаганото професионално образование и обучение в съответствие с потребностите на регионалния и национален пазар на труда

6 Дял на учениците в професионалните училища по региони
Данните сочат, че с изключение на Югозападния регион, завършващите средно професионално образование са близо 50% от общия брой завършващи през съответната година. Голямата разлика се получава от разпределението на учениците в София-град. Източник: НСИ

7 Степени на професионална квалификация на зрелостниците
Степени на професионална квалификация на зрелостниците През 2010/2011 учебна година от всички завършващи професионално образование най-много ученици са придобили ІІІ степен на професионална квалификация – души от общо Източник: НСИ

8 Квалификация на учителите
Общият брой на преподавателите, работещи в средните професионални училища намалява през годините, но се увеличава пропорционалното съотношение в полза на тези с висше образование (бакалавър и магистър) Източник: НСИ

9 Тесни специализации след средното образование
Прави впечатление, че липсват тесни специализации след средно образование в областта на ИКТ Източник: НСИ

10 2.2. Средното професионално образование днес – ОСНОВНИ ПРЕДИЗИВИКАТЕЛСТВА: 1, 2, 3
Липсва система за проучване, анализ и прогнозиране на потребностите от ПОО във връзка с регионалното и национално развитие (вкл. брой кадри и видове компетенции) Има необходимост от цялостна система за осигуряване на качеството на ПОО - концепция, нормативна уредба, институционално изграждане необходимост от осъвременяване на процесите и стандартите нужда от ефективна национална система за външно оценяване на качеството на ПОО въвеждане на новата образователна структура в системата на ПОО Постигнат напредък: Приета Националната квалификационна рамка Преминаване от учебно-предметна към модулна система в ПОО - реализирани и текущи проекти МОМН - разработен анализ на качеството на ПОО в България МОМН, British Council - разработване на модел за осигуряване на качеството в ПОО, разработен наръчник за самооценяване на професионалните училища ОПРЧР – проекти за изграждане на единна система за управление на ПОО и за подобряване качеството на ПОО и внедряване на европейските инструменти Нужна е система за поддържане и повишаване на квалификацията на учители и преподаватели в ПОО и обвързването й със система за оценка на ефекта

11 ОСНОВНИ ПРЕДИЗИВИКАТЕЛСТВА: 4, 5, 6
Необходимо е подобряване на връзките на ПОО с пазара на труда Постигнат напредък: МОМН, GTZ - Германия – разработен модел за повишаване качеството на практическото обучение и ръководство за практическо обучение (реализиран проект) ОПРЧР - стартиран проект за ученически практики - обучение на реални работни места Нужда от изграждане на система за учене през целия живот Напредък в реализирането на Националната стратегия за учене през целия живот Стартиран проект за създаване на система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности Текущ проект за изграждане на система за кариерно ориентиране в средното образование Нужда от осъвременени материална база, учебни материали и пособия за ПОО Инициирана Национална програма за модернизиране на ПОО Подобряване на материално техническата база с участието на бизнеса

12 3. Средното професионално образование 2014-2020г
3. Средното професионално образование г.: КЛЮЧОВИ ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ Подобряване на качеството и осигуряване на професионално образование, съответстващо на регионалните икономически приоритети чрез преструктуриране на системата от професионални училища Създаване на възможности за добра професионална подготовка преди навлизане на пазара на труда: кариерно ориентиране натрупване на практически опит и умения от учениците в реални условия (стажове и мобилност) Изграждане на ефективна национална система за външно оценяване на качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) - концепция, нормативна уредба, институционално изграждане Въвеждане на система за поддържане и повишаване на квалификацията на учители и преподаватели в ПОО Подобряване на връзките на ПОО с бизнеса Създаване на възможности за признаване на неформално придобитите знания, умения и компетентности.


Изтегли ppt "СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ"

Сходни презентации


Реклама от Google