Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

“Е-МРЕЖА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН”

Сходни презентации


Презентация по темата: "“Е-МРЕЖА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН”"— Препис на презентация:

1 “Е-МРЕЖА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН”
ПРОЕКТ “Е-МРЕЖА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН” Договор за безвъзмездна помощ N:А С/ г. Финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕСФ.

2 На 12 юни 2009 г. стартира изпълнението на проект „Е-мрежа за административно обслужване в Община Смолян”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”. Приоритетна ос III. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”. Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. Бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02 Продължителността на проекта е 21 месеца. Общата му стойност възлиза на 475  485,00 лв.

3 Целта на проекта е да създаде предпоставки за по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса чрез оптимизиране на процесите и интегриране на услугите в администрацията на община Смолян, 24-те кметства, 19-те кметски наместничества и 9-те ТИЦ и въвеждане на е-услуги.

4 Основни дейности по проекта:
Дейност 1: Анализ на състоянието за изграждането на е-мрежа на интегрирани административни услуги. Извършен е подробен анализ на всички административни услуги, предоставяни на гражданите на Община Смолян, включително в кметствата и кметските наместничества и анкетно проучване. Предложени са 15 услуги, които да бъдат разработени в електронен формат. Препоръчано е да се изгради Единна информационна система в Община Смолян, която в голяма степен ще подобри административното обслужване гражданите, качеството на предлаганите услуги и сроковете, в които се предоставят.

5 Дейност 2: Оптимизиране на процесите и интегриране на услуги в администрацията на община Смолян, 24-те кметства и 19-те кметски наместничества и обучение на администрацията за изискванията и практиките за осъществяване на електронното правителство и електронните услуги. Проведената процедурата за възлагане на обществена поръчка включва 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Оптимизиране на процесите и интегриране на услуги в администрацията на община Смолян, 24-те кметства и 19-те кметски наместничества и обучение на администрацията за изискванията и практиките за осъществяване на електронна община и електронни услуги. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 Доставка на 19 бр. компютърни конфигурации с монитори и 19 бр. лазерни принтери. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 Разширяване на информационните и административни услуги предоставяни от мрежата от общински туристически информационни центрове (ТИЦ).

6 Изградена е Единна информационна система, която включва следните програмни модули:
МОДУЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА” МОДУЛ „ГРАО” МОДУЛ „ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА” МОДУЛ „ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ НА ОБЩИНА СМОЛЯН С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА Е–УСЛУГИ” МОДУЛ „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ” МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ” МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

7 Системата дава възможност за въвеждане, съхраняване, обработване на данни, създаване на документи и мониторинг на дейностите

8 Резултат: Свързване на съществуващите бази данни в общинска администрация, които към момента на възлагане на поръчката са нямали комуникация по между си. Скъсяване на времето за аналитична обработка на информацията и подобряване качеството на предлаганите услуги и сроковете за тяхното предоставяне. Работа в реално време на всички потребители едновременно; Модулите на системата са логически свързани по между си и си взаимодействат; В системата данни се въвеждат еднократно и се ползват многократно там, където е необходимо; Притежава система за идентификация и определяне на правата на потребителите; Потребителският интерфейс е на български език.

9 Разработени са 15 услуги в електронен формат, по категории:
Изградена е свързаност на кметствата на територията на община Смолян с Единната информационна система Резултат: Намаляване разходите на време и средства за предоставяне на услуги на място в кметствата. Разработени са 15 услуги в електронен формат, по категории: Едностранно интерактивна услуга (с възможност за получаване на информация и сваляне на бланка (формуляр) от интернет, който може да бъде използван впоследствие за заявяване на услугата на гише): Приемане и обработване на декларации по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ - леки коли Приемане и обработване на декларации по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ - без леки коли Приемане и обработване на декларации чл. 61н от ЗМДТ (патент)

10 Двустранно интерактивна услуга (услугите, които могат да бъдат заявени (извършени) онлайн от потребителя, при които от доставчика е предоставена функционалност, свързана интерактивно с приемане/ предаване на данни, регистриране на искания, валидации, всякаква друга функционалност и заплащне, която специфичната услуга изисква, но част от услугата например, представяне на определен документ и т.н. не се извършва онлайн): Издаване на Удостоверение за постоянен адрес; Издаване на препис-извлечение от акт за смърт; Удостоверение за наследници; Удостоверение за семейно положение; Удостоверение за наличие или липса на задължение по ЗМДТ; Удостоверение за раждане – дубликат; Издаване на удостоверение по ЗКИР; Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот.

11 Транзакционна услуга (потребителя на услугата може да я получи изцяло онлайн - получаване на информация, възможност за изтегляне на всички необходими документи, попълване на необходимите онлайн форми и подаване на документи, извършване на справки и заплащане могат да се извършат изцяло онлайн): Плащане (събиране) на местни данъци и такси; Справки за дължими местни данъци и такси и/или направени плащания; Подаване на жалби, предложения и сигнали за корупция; Справка за заведен документ. Резултати: Пести време и разходи на потребителите на административни услуги.

12 Проведени са обучения на служителите от Общинска администрация, кметове на кметства и техните служители Самостоятелно петдневно обучение на служителите от всяка дирекция, в която е внедрена нова софтуерна програма и самостоятелно двудневно обучение за всяка от дирекциите в Общинска администрация за работа в ЕИС, както и петдневно за кметовете и техни служители. Актуализирана е местната нормативна база, свързана с предоставянето на новите услуги

13 Доставено е компютърно оборудване за 19-те кметски наместничества
19 бр. компютърни конфигурации с монитори 19 бр. принтери

14 Дейност 3: Създаване на възможности за осъществяване на обратна връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване Монтирани са 12 бр. устройства, чрез които се осъществява събиране на обратна информация намиращи се на следните физически точки в Община Смолян, както следва: - Приемна "Местни данъци и такси "- 6 бр. - Приемна "Устройство на територията" – 2 бр. - Приемна "Деловодство" - 2 бр. - Приемна “ИРОС" - 1 бр. - Приемна "ГРАО" - 1 бр.

15 Дейност 4: Въвеждане на модел за самооценка - Общата рамка за оценка (CAF).
Резултат: Изготвени са Доклад за самооценка и План за подобрение. Извършена е регистрация на общината като прилагаща CAF 2006 в Ресурсния център по CAF на Европейския институт по публична администрация (EIPA) в Маастрихт, Холандия.

16 Дейност 5: Разширяване на информационните и административните услуги предоставяни от мрежата от общински туристически информационни центрове (ТИЦ) Интернет обезпеченост на 9-те ТИЦ на територията на Община Смолян; Осигурена свързаност на Общинска администрация Смолян с 9-те ТИЦ; Разработено софтуерно приложение „Управление на туристическата дейност”, внедрено в 9-те ТИЦ на територията на Община Смолян; Свързано софтуерното приложение към интернет портала на Община Смолян чрез самостоятелна интернет страница; Събрани база данни от ТИЦ и интегрирани в общата ЕИС на Община Смолян; Обучени служители на ТИЦ за работа с модул „ТИЦ” към ЕИС на Община Смолян.

17 Дейност 6: Дейности за информация и публичност
Интервюта в медиите и пресата относно целите, дейностите и резултатите на проекта; Публикации за хода на изпълнение на проекта в медиите за отчетност и проследимост на изпълнението; Монтиране на 53 информационни табели за проекта, Провеждане на кръгла маса по въпросите на е-управление в Община Смолян; Публикуване на информация за проекта в интернет страницата на Община Смолян; Провеждане на заключителна кръгла маса за обсъждане и представяне на резултатите от проекта.

18 Интернет портал за е-услуги на Община Смолян
В резултат на изпълнението на проекта се създаде Интернет портал за е-услуги на Община Смолян Интернет порталът за е-услуги на Община Смолян дава възможности за проследяване изпълнението на подадено искане за извършване на административна услуга в ”Деловодство” на Община Смолян, заявяване на услуги по електронен път, проверка на задължения и извършени плащания към общината, достъп до информация, свързана с проекти и оперативни програми, информация за услуги, участие в текущо провеждани анкети и извеждане на справочна информация от системата за удовлетвореност на общината. Проследяване изпълнението на подадено искане за административна услуга се извършва чрез меню „Деловодна справка”, след въвеждане на коректни данни в полетата за идентификация: ЕГН/ЕИК, входящ номер и дата на документа. За заявяване на услуги по електронен път и проверка на задължения и извършени плащания към общината е необходима регистрация за достъп. Първоначалната регистрация за достъп се извършва в ”Деловодството” на Община Смолян след попълнено заявление за предоставяне на е-услуги.

19 Чрез меню „Връзки” се достъпват линкове към проекти, оперативни програми и Европейската комисия.
Меню „Информация за услуги” дава възможност за търсене по конкретна група услуги и извеждане на информация за изискуемите документи за извършване на административната услуга, срок за изпълнението й и цена. Дава възможност за сваляне и попълване на бланка на съответната услуга и представянето й в Община Смолян. Чрез меню „Анкети” лицето може да осъществи гласуване в текущо провеждани анкети от Община Смолян. Меню „Справки от система за удовлетвореност” предоставя възможност за генериране, отпечатване и експортиране във файлов формат на справочна информация за степента на удовлетвореност на потребителите. Справката може да бъде изведена във вид на хистограма, таблица или диаграма.

20 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "“Е-МРЕЖА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН”"

Сходни презентации


Реклама от Google