Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Създаване на таблици.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Създаване на таблици."— Препис на презентация:

1 Създаване на таблици

2 1. Създаване на База данни
New > Blank Database, при което се появява диалоговият прозорец File New Database. Давате име на файла, след което избирате бутона Create. Избор на шаблон New >Templates on My Computer>Databases.

3 2. Създаване на таблица чрез Table Wizard (съветник).
Create table by using wizard: избирате категорията на таблицата: за бизнес или лични. Sample tables избирате съответния тип на таблицата, т.е. каква информация ще се съдържа в нея След това с бутона, наподобяващ знак за по–голямо, избирате полетата, които искате да се включат във Вашата таблица. Можете да преименувате полетата, за да бъдат с наименования по Ваш избор, като изберете бутона Rename Field. Next, за да продължите. Наименование на таблицата и да изберете дали Аccess автоматично да сложи първичен ключ или не. След това избирате Finish за край.

4 3. Създаване и модифициране на таблици в Design View
Create table in design view: Field name- въвеждате имената на полетата; Data type- типа на данните за всяко поле. Обикновено първото поле е идентификатор и за това неговият тип е Autonumber. Този идентификатор е и първичен ключ. Създаването на такъв първичен ключ става, като щракнете с десния бутон на мишката върху реда съдържащ идентификатора и избирате Primary key. Във Field properties можете да зададете допълнителни свойства на полето. Също така, за да създадете падащ списък, трябва да изберете за съответното поле от Data type – Lookup wizard. Диалоговият прозорец Lookup wizard се появява на Вашия екран. Избирате опцията “I will type in the values that i want”, което в превод означава, че Вие сами ще напишете стойностите на полето (например списък с градове). Натискате бутона Next, за да продължите. Във втората стъпка въвеждате стойностите на полето и натискате бутона Next, за да продължите, след което избирате Finish за край.

5 4. Добавяне на полета към таблица
За да добавите ново поле към таблица в края на списъка, щракнете в колоната Field Name на първия празен ред в списъка с полета в горната част на прозореца на изгледа Design и въведете името на полето (избягвате включване на интервали). За да вмъкнете ново поле между две съществуващи полета в списъка, щракнете върху по-нискостоящото от двете полета и след това изберете Insert, Rows или натиснете бутона Insert Rows от лентата с инструменти. Друг начин да вмъкнете поле е да селектирате целия ред, разположен под желаната позиция като щракнете върху селектора на реда (квадратчето в левия край на реда) и след това натиснете клавиша Insert.

6 5. Добавяне и редактиране на записи
Добавянето се извършва в последния ред на изгледа Datasheet, който е маркиран със звездичка. Можете бързо да преминете към него като натиснете бутона New Record от лентата с инструменти. За да въведете данни в нов запис или да модифицирате съществуващ запис в таблицата, щракнете в полето, което искате да попълните или промените. Преминаването през колоните в записа става с Enter или Tab. А една колона назад – с Shift+Tab. Селекторът на ред (моливче) показва не записан ред.

7 6. Преместване и изтриване на полета
Преместване на поле: Селектирайте целия ред в изглед Design View, като щракнете върху селектора на ред. Използвайки мишката  да издърпате селектора на ред нагоре или надолу до новата позиция или Cut  от менюто Edit. На въпроса Do you want to permanently delete the selected field(s), кликнете Yes. Изберете реда, разположен под желаната нова позиция на полето и избирате Paste. Необходимо е да щракнете точно върху реда под желаната позиция на вмъкване, така че той да съдържа текстовия курсор. В противен случай може да селектирате целия ред и той ще бъде изтрит, когато копирате в него. Забележка: този метод не може да се използва, ако  в момента полето е част от една или повече релации. За да премахнете поле от таблица, щракнете някъде в реда на полето в списъка от полета и изберете Edit, Delete или щракнете върху селектора на ред, за да селектирате реда и натиснете клавиша Delete. Ако полето е използвано за създаване на релация с друга таблица не може да бъде изтрито - затова първо трябва да се премахне релацията.

8 7. Изтриване на записи Щракване върху неговия селектор на ред в Datasheet View; Изберете Edit, Delete Record или натиснете бутона Delete Record от лентата с инструменти или просто натиснете Delete. За да изтриете цяла група съседни записи, първо селектирайте всички записи като щракнете върху селектора на ред на първия запис и издърпате селекцията надолу върху другите записи. След това по вече описания начин се подава команда Delete. Появява се диалогов прозорец, съобщаващ какво точно изтривате - за да изтриете записа изберете Yes (в такъв случай записът не може да бъде възстановен), a за да го запазите - No.

9 8. Форматиране на таблица
Форматирането на таблица определя начина, по който данните в таблицата се съхраняват, обработват или визуализират. Включва: шрифта (тип, големина, цвят) на текста в полетата - променя се от опцията Font на меню Format. Опцията Datasheet Formatting служи за промяна на вида на клетките в таблицата – издигнати (Raisen), вдлъбнати (Sunken) и нормален вид (Flat), както и за промяна на вида на таблицата - ляво или дясно ориентирана на листа. Опциите Row Height и Column Width Ви дават възможност да определяте съответно височината на редовете и ширината на колоните. Промяна на името на колоната се извършва след като я маркирате и изберете Rename Column от менюто Format. При необходимост можете да скривате колони (след като първо маркирате съответната колона) и да ги показвате-това става чрез опциите Hide Columns и Unhide Columns. Съществува и противоположната на скриване функция – “замразяване” на колони. Така имате възможност да запазите избраните колони видими без значение накъде движите курсора. Функцията се включва и изключва съответно от опциите Freeze Columns и Unfreeze All Columns в меню Format.

10 9. Сортиране на записи в таблица
Sort от меню Record или съответните бутони на лентата с инструменти Table Datasheet - Sort Ascending (за сортиране по азбучен ред) и Sort Descending (за сортиране в ред обратен на азбучния). За да извършите сортирането първо избирате показател по който да подредите информацията, като за целта маркирате съответната колона или щракнете веднъж в някое от полетата на тази колона (пример: име, адрес, ЕГН и др.) и след това натискате съответния бутон за сортиране.

11 10. Търсене и филтриране на записи
Find на менюто Edit, от лентата с инструменти или чрез Ctrl+F. В полето Find What въвеждате записа който искате да откриете. За промяна Replace и в полето Replace With запишете новата стойност на клетката. За да приключите натискате бутона Replace (ако желаете да проследите по стъпки кои записи се заменят) или бутона Replace All (за да замените всички тези идентични записи). Filter на менюто Records Filter By Form- филтрира информацията по- признак Filter By Selection- сортиране на информацията по избран признак Advanced Filter- избирате дали сортирането след филтрирането да се извърши по азбучен или в обратен на него ред.

12 11. Връзка между таблиците
Затворете всички отворени таблици. Отворете прозореца Relationships, като изберете Tools, Relationships или натиснете бутона Relationships от лентата с инструменти. В прозореца Relationships щраквате с десния бутон на мишката и избирате Show Table. За да дефинирате нова релация, влачете показалеца на мишката от първичния ключ на таблицата до външния й ключ от другата таблица. Натиснете бутона Create в диалоговия прозорец, който се появява. Образуваната релация се изобразява графично.


Изтегли ppt "Създаване на таблици."

Сходни презентации


Реклама от Google