Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

История и развитие на опаковките

Сходни презентации


Презентация по темата: "История и развитие на опаковките"— Препис на презентация:

1 История и развитие на опаковките
доц. д-р инж. Веска Лашева –ХТМУ-София

2 Опаковката винаги е била верен барометър за нуждите на обществото и степента на неговото развитие. Използването на опаковъчни материали и технологията на опаковането следва човешката еволюция Производството на опаковки от дърво и картон като занаятчийство в Европа и САЩ датира от края на ХVІІІв. Първоначално картонените опаковки са изрязвани и сгъвани на ръка. Готовите кутии са имали кръгла или овална форма, тъй като по-удобно е било да се огъне материала, отколкото да се придаде квадратна форма. Такива кутии са поръчвали златари, аптекари и производители на бонбони. Продавачите сами са сгъвали кутиите около дървена форма.Обаче кутиите са заемали много място в складовете предназначени за готовата продукция.

3 Първата истинска удобна сгъната кутия е изработена от Робърт Гейр, който е бил собственик на бруклинската типография. Случайно при авария на машината металната линия на печатния стан започнала да прави равни прорези на пакетите.Това довело Робърт Гейр до мисълта, че продълговатите щампи могат да се използват за изрязване на картонени кутии, а тъпите за биговане на картона за обезпечаване на точно сгъване. В резултат Гейр е съвместил печатния процес с процеса за производство на кутии. До края на ХVІІв. хартията за опаковки много рядко се използва, тъй като се е приготвяля ръчно и е било разкош да се опакова с нея. До наши дни са запазени доказателства за това, че в Нидерландия за като защита на игли от ръжда е използвана сиво-черна хартия.

4 Опаковката, чието основно предназначение е да запази качеството на стоката от момента на производство до момента на потребление, играе съществена роля за икономическото развитие. Опаковката отдавна е престанала да бъде разлика между бруто и нето тегло на стоката. Съвременната опаковка придава вид на опаковката, рекламност, улеснява и ускорява продажбата на стоките. Тя е “визитната картичка” на производствени предприятия и фирми. Навсякъде, където се произвеждат продукти и изделия, транспортират и продават е необходимо използването на опаковки.Опаковките могат да се разделят на транспортни и потребителски. От транспортните опаковки се изисква да предпазят стоките от повреди при транспорт и съхраняване.

5 Много са насоките, в които се развиват и усъвършенстват опаковките.
Изискванията към потребителските опаковки са чувствително завишени.Те трябва да бъдат добре оформени, така че по най-бърз и прост начин да покажат на купувача основните сведения за опакованата продукция. Информацията се предава посредством дизайнерско единство на конструкция, печат и художествено естетическо оформление. Художествения вид на опаковките и отпечатаната информация за цената, състава на продукцията, дозировката, срока за потребление дават отговори на куповача по въпросите, които ги интересуват. Много са насоките, в които се развиват и усъвършенстват опаковките.

6 В наше време все по-голямо число от производителите и потребителите на разнообразни стоки отделят особено внимание на така наречените “умни” или “интелектуални” опаковки.”Умни” опаковки се наричат тези, които освен традиционните свойства притежават и допълнителни функции, благодарение на които такава опаковка може да влезе в “диалог” с потребителя. През 2008г. са идентифицирани добри практики за постигане на напредък в изграждане на единен пазар на RFID приложения. Радио Чeстотната Идентификация (RFID) е технология за идентифициране на стоката, която има следните компоненти етикет с вграден чип, прикачен към стоката, антена за предаване на информация чрез радио вълни и четящо устройство, което създава радио честотно поле, улавящо радио вълни.

7

8 RFID има редица предимства както пред ръчните методи за идентификация, така и пред автоматизираните методи от типа на баркода, като възможността за презаписване и съхраняване на голям обем информация, а това открива широки възможности за организация на информационните потоци. Освен това разстояние на прочитане на RFID е в рамките на 10 сантиметра до 10 метра със скорост 80 км/ч. или до 1000 транспондера едновременно, като цената на един транспондер е в порядъка на десетки евроцентове. При RFID идентификаторите за разлика от баркодовете информацията може да бъде ”четена” от разстояние и без пряка видимост (при внасянето на стоката в склада, директно на рафтове или поточни линии); освен това могат да бъдат идентифицирани голям брой стоки едновременно; идентификаторите могат да съдържат голямо количество информация; четенето може да се извършва без човешка намеса; идентификаторите са устойчиви на външни влияния (температура, влага, химикали и др.); възможен е многократен запис на информация през целия жизнен цикъл на изделието.

9 Например: показва датата на производство, идентифицира своето място на веригата от поставки, напомня за състоянието на своето бързоразвалящо се съдържание и даке изменя микрусловията за съхранение. Още сега, намирайки се в началния стадий на развитие умната опаковка спасява живот, предотвратява заболявания, намалява разходите, фалшификациите. Потенциалните възможности на “умната опаковка” с всеки ден се увеличават за сметка на новите технически разработки и във връзка с използването на нови производствени материали.

10 Присъединяването на България към Европейския съюз е предизвикателство пред българските производители на опаковки, които за да бъдат конкурентноспособни в новите условия трябва да се съобразят с новите тенденции в тази сфера. Днес, за да са конкурентноспособни опаковките не е достатъчно да дават само добра защита на продуктите в тях. Днес в преситеното консуматорско общество е важно опаковките да са мултифункционални т.е. не само да защитават стоката, но и да удължават нейната годност, да привличат клиентите с интересни цветови решения или форма и да съдържат много допълнителна информация около продукта. С други думи, за да могат опаковките днес да продават продукта те трябва да създават неповторимо преживяване за потребителя като предизвикват у него запомняща се информация или като го правят съпричастен към общественозначимата кауза за опазване на околната среда.

11 Основни изисквания към опаковките , подобряващи техния пазарен успех.
Защитна спрямо съдържанието спрямо потребителя спрямо природната среда Маркетинг -фoрма -размер -цвят Допълнителна ергономичност естетичност ОПАКОВКА Разпределителна разфасоване транспортабелност Информационна указание за употреба маркировка Основни изисквания към опаковките , подобряващи техния пазарен успех.

12 Във връзка със защитната функция на опаковките спрямо природната среда се проявява в два основни аспекта: 1)Опакованата стока да не замърсява природната среда. 2)Използваните опаковъчни материали да не замърсяват природната среда. Необходимо е да се събират и използват като вторични суровини. Интересен аспект за развитието на опаковките е перспективата в областта на опаковките с активни материали.Опаковките с активни материали са опаковки, в които преднамерено са вложени компоненти, които отделят или поглъщат субстанциии в/или от опакованите храни или заобикалящата среда. Ролята на тези опаковки е да запазят добрите качества на продуктите, чрез регулиращи процеси, протичащи вътре в тях . Областта за използването на “активните опаковки” е доста голяма. Съществуват различни методи, с които се оказва конкретно въздействие и в резултат положителен ефект върху опакованите продукти

13 В опаковките се въвеждат химически или ензимни вещества, абсорбиращи и отстраняващи кислорода от атмосферата в опаковката, прилагането на консерванти, отделящи се от опаковъчния материал, регулатори на влажността, миризмите и вкуса. Системата “активна опаковка” оказва положително въздействие на продукта, обезпечавайки високото му качество при продължително съхранение. В последните години се засилва тенденцията към използването на опаковки на база биологично разлагащи се комбинирани материали с подобрени защитни свойства,особено по отношение на проникването на кислород и висока паро-,влаго-,и маслоустойчивост.

14 Биоразградимите опаковки се произвеждат най-често от модифицирани синтетични материали,създадени на база нефт, а също така и от материали, създадени от ежегодно възстановими суровини. От особено значение е създаването на нови биоразградими опаковъчни материали, което е свързано с екологичните проблеми на природната среда. Нова тенденция в тази област е и разработването на опаковки на база на усвояеми хранителни компоненти или водоразтворими вещества. Чрез тяхното внедряване и използване на биоразградими опаковки производители и търговци могат да си гарантират висока конкурентноспособност и чрез тях те ще могат да удовлетворяват в максимална степен изискванията на клиентите си за качествено и бързо обслужване.

15 Несъмнено развитието на новите технологии и конкурентността между фирмите поставя нови предизвикателства в усъвършенстването на опаковките, като всяка фирма се стреми да има свой почерк и стил, за да може потребителя да се ориентира в изобилието от стоки.


Изтегли ppt "История и развитие на опаковките"

Сходни презентации


Реклама от Google