Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Същност и предназначение

Сходни презентации


Презентация по темата: "Същност и предназначение"— Препис на презентация:

1 Същност и предназначение
БАЗИ ДАННИ (БД) Същност и предназначение

2 Увод - примери за БД Библиотеки Училища Здравна каса Лични лекари
Видеотеки Магазини( включително и по Internet) Складове Граждански регистър

3 1. Същност и предназначение
База данни/БД/- Съвкупност от данни, структурирани (т. е. организирани, подредени) по начин, позволяващ лесното и бързо извличане на информация Програмите за създаване и управление на БД се нарича – СУБД /Система за Управление на База Данни/ Към Обобщение

4 2. Релационни БД Идея за РБД - 1969 г. Тед Код от IBM
Данните се съхраняват в таблици, които са свързани помежду си чрез релации - специално дефинирани връзки /отношения/ Изграждането и обслужването е лесно и достъпно и без да се познават езици за програмиране Към Обобщение

5 4. Релационен модел БД - елементи
4. Релационен модел БД елементи а) Данните се помнят в таблици с уникално име полета - всяка колона Всяко поле има ИМЕ записи - всеки ред Всяка колона от таблицата се нарича поле. То съдържа данни от един и същи тип - низове,числа, дати и др. Всеки ред от таблицата се нарича запис. Към Обобщение

6 В него не може да има 2 еднакви стойности. Всеки запис е уникален.
б) Първичен ключ - поле, което определя еднозначно записа. В него не може да има 2 еднакви стойности. Всеки запис е уникален. Първичен ключ Към Обобщение

7 в) Групов ключ - ключ, съставен от 2 и повече полета.
В него не може да има 2 еднакви стойности. Всеки запис е уникален. Групов ключ Двете ЕГН-та са еднакви, но номерата на касетите са различни – следователно записите са различни Към Обобщение

8 5. Видове релации (връзки)
За да създадем релация между 2 таблици - те трябва да имат общо/еднакво/ поле! а) връзка 1:1 - едно към едно - виж примери б) връзка 1:n - едно към много - виж примери в) връзка m:n - много към много - виж примери

9 Връзки от тип 1:1 на един запис от едната таблица отговаря един запис от другата 1 отдел - 1 началник 1 училище - 1 директор 1 клас - 1 класен ръководител Към Обобщение

10 Връзки от тип 1:n - едно към много
на един запис от едната таблица отговарят много записи от другата 1 жанр - много филми 1 отдел - много служители 1 училище - много ученици Към Обобщение

11 Връзки от тип m:n много към много
на един запис от едната таблица отговарят много записи от другата и обратно - например един клиент взема много касети, една касета се взема от много клиенти Връзки от тип много към много не се поддържат от СУБД. Те трябва да се разбият на 2 връзки 1:n чрез добавяне на нова таблица Касета Вземане Клиент 1:m n:1 Към Обобщение

12 Обобщение БД е …, СУБД е … ако не си разбрал
БД е …, СУБД е … ако не си разбрал Релация е … ако не си разбрал В РБД данните се съхраняват в … ако не си разбрал Поле е …, запис е … ако не си разбрал Първичен ключ е … ако не си разбрал групов ключ е … ако не си разбрал При връзка 1:1 на 1 запис … ако не си разбрал При връзка 1:n на 1 запис … ако не си разбрал При връзка m:n на 1 запис … ако не си разбрал

13 ДОВИЖДАНЕ! До следващия час :)
ДОВИЖДАНЕ! До следващия час :)


Изтегли ppt "Същност и предназначение"

Сходни презентации


Реклама от Google