Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

доц. д-р Виолета Цакова катедра “Интелектуална собственост”, УНСС

Сходни презентации


Презентация по темата: "доц. д-р Виолета Цакова катедра “Интелектуална собственост”, УНСС"— Препис на презентация:

1 доц. д-р Виолета Цакова катедра “Интелектуална собственост”, УНСС
”ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ - СИСТЕМА ОТ ЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ” ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЯ ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ХУДОЖЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ /авторско право и сродните му права/ доц. д-р Виолета Цакова катедра “Интелектуална собственост”, УНСС

2 РАЗБИРАНЕ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО
1.Авторското право е част от системата на интелектуалната собственост - урежда отношенията по създаване, използване и защита на произведения на литературата, науката и изкуствота 2.Признатата със закон възможност на едно лице да извършва определени действия с дадено произведение 3.В тесен смисъл това е право на собственост, която може да се определи като авторска собственост

3 ПРИНЦИПИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО (АВТОРСКАТА СОБСТВЕНОСТ)
1.Уредба на авторското право и неговите принципи а) Бернска конвенция и много други международни договори; б) Европейски директиви и регламенти; в) ЗАПСП 2.Принципи на закрила на авторското право - национален режим на закрилата; - автоматично възникване на авторското право; - срочност на авторското право; - други

4 ДРУГИ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ В АВТОРСКОТО ПРАВО
1.Авторско право се признава независимо от качествата на произведението 2.Идеите не се закрилят За тях не се признава авторско право Закриля се формата на изразяване на идеята (оригиналният подбор и подреждане на думи, тонове, цветове, форми и други изразни средства) Някои примери!

5 “Кражба на идея” от авторско произведение (за целите на рекламата)

6 “Кражба на идея” от авторско произведение (за целите на рекламата)

7 “Кражба на идея” от авторско произведение (за целите на рекламата)

8 ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО
Обект на авторско право е произведение, което отговаря едновременно на три изисквания: - да е произведение на науката, литературата или изкуството; - да е резултат от творческа дейност; - да е обективирано

9 ВИДОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (според изразните средства)
1.Литературни произведения, вкл. произведения на научната и техническата литература и компютърни програми 2.Музикални произведения 3.Филми и други аудиовизуални произведения 4.Произведения на изобразителното изкуство 5.Сценични произведения 6.Фотографски произведения 7.Произведения на архитектурата 8.Проекти, карти, схеми, планове, отнасящи се до която и да е област на науката и техниката 9.Графично оформление на печатно издание 10.Кадастрални карти и държавни топографски карти Соченето (изброяването) е примерно Някои примери със съответните специфики!

10 Произведения на литературата

11 Музикални произведения

12 Аудиовизуални произведения (филми, клипове, компютърни игри)

13 Фотографски произведения “Снимка на годината 2008” на Златко Латев

14 Произведения на архитектурата Град-амфибия, проект на Венсан Калебо, 2008

15 Произведения на изобразителните изкуства (изящни, приложни) “Оригинален фалшификат” на Даниеле Донде на картината на Иван Мърквичка – “Ръченица” (1894 г.)

16 Графично оформление на печатно издание Най-скъпата българска пощенска марка – дефектният уникат на “Обърнатата конница”, оценявана на 25 хил. евро.

17 Карти, проекти планове, схеми и др
Карти, проекти планове, схеми и др. във всяка област на науката Шеговито-сериозна карта на Европа за 1877 г. на Фредерик Роуз

18 ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКО ПРАВО ВЪРХУ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1.Първични а) автори - разбиране за автор; - презумпция за автор б) работодатели на автори в) възложители на произведения 2.Вторични а) наследници; б) ползватели

19 СЪДЪРЖАНИЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО
1.Разбиране: съвкупност от действия, които могат да се извършват с произведението 2.Всяко действие е уредено като самостоятелно авторско правомощие (част от съдържанието на авторското право) 3.Структуриране на авторските правомощия в две групи: - неимуществени авторски правомощия; - имуществени авторски правомощия

20 НЕИМУЩЕСТВЕНИ АВТОРСКИ ПРАВОМОЩИЯ
1.Същност - реализират контрола върху интелектуалната съдба на произведението 2.Неимуществени авторски правомощия - право на разгласяване - право на авторство; - право на псевдоним или анонимност; - право на име; - право да иска запазване целостта на произведението (право на интегритет); - право на промяна на произведението (ако с това не се нарушават права, придобити от други лица); - право на достъп до оригинала на произведението; - право да се спре използването на произведението (при две условия)

21 ПРИМЕРИ ЗА НЕПРАВОМЕРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИЛМ /НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА РАЗГЛАСЯВАНЕ И ИНТЕРНЕТ ПРАВОТО/
“X-Mен Началото: Върколак” - за 10 дни изтеглен над 18 хил. пъти от arenabg.com и над 100 хил. от zamunda.net. Най-малко 900 хил. нелегални копия на филма са свалени от потребители от цял свят.

22 ИМУЩЕСТВЕНИ АВТОРСКИ ПРАВОМОЩИЯ
1.Същност - реализират контрола върху дейности по комерсиализация на произведението 2.Съдържание: авторът има изключителното право: - да използва своето произведение; - да разрешава на други лица да го използват 3.Разбиране за “използване” а/ различни действия - по довеждане на произведението до потребителите; - по подготовка за такова довеждане б/всяко действие е признато като самостоятелно правомощие - оттук и възможността за упражняването и за отстъпването на едно или на няколко правомощия, независимо от останалите

23 - Възпроизвеждане на произведението;
ПРИМЕРНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ (отделни авторски правомощия) - Възпроизвеждане на произведението; - Разпространение на произведението или на екземпляри от него; - Публично изпълнение (на живо и чрез запис); - Излъчване на произведението по безжичен път; - Предаване и препредаване на произведението по кабел; - Предоставяне на достъп до произведението чрез интернет; - Публично показване на произведението (за произведения на изобразителните изкуства и фотографията); - Преработка на произведението; - Превод на произведението; - Реализиране на архитектурен проект чрез изграждане на обекта за който той е предназначен; - Износ/внос на екземпляри от произведението в търговски количества

24 СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1.Основания за допускане на свободното използване 2.Същност на свободното използване 3.Свободно използване на произведения със заплащане на компенсационно възнаграждение - при възпроизвеждане за лично ползване 4.Свободно използване на произведения без заплащане на възнаграждение - за образователни, научни и информационни цели (примери: цитиране, анализи, коментари, архивиране и др.)

25 СПЕЦИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ С АВТОРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1.Означаване - ©, ISBN, ISSN и други 2.Депозиране на екземпляри от печатни и други произведения в национални депозитари 3.При произведения, представени в цифров формат - използване на технически средства за защита (самозащита?); - използване на информация за режима на права

26 ДОГОВОРИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1.Същност на договора - лицензионен 2.Договорна свобода - императивна норма; - диспозитивни норми 3.Уговаряне предмета на договора - общо (като “използване”) или - конкретно (с посочване на действията по използване - договор: за публикуване, за превод, за излъчване в ефир, за предаване по кабел ….) 4.Възнаграждение а) дължи се за: всеки вид използване (всяко действие по използване); всяко поредно използване от същия вид б) уговаря се свободно

27 свободен софтуер - Ричард Столман;
СВОБОДНИ ЛИЦЕНЗИИ 1.Необходимост и поява 2.Същност 3.Проекти свободен софтуер - Ричард Столман; Уикипедия (свободна енциклопедия) - Джими Уейлс Криейтив Комънс (свободна култура) - Лорънс Лесиг други

28 2.Българската Криейтив Комънс 3. Използване на Криейтив Комънс днес
КРИЕЙТИВ КОМЪНС 1.Пакет от типови лицензии с предоставяни свободи на потребителите и условията за тяхното ползване “Признание” “Некомерсиално” “Без производни” “Споделяне” 2.Българската Криейтив Комънс 3. Използване на Криейтив Комънс днес В края на 2010 година: - над 100 милиона лицензии в света; - над 100 хиляди лицензии в българската Криейтив Комънс

29 НАРУШЕНИЯ И ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО
1.Нарушение е всяко използване на защитено авторско произведение, което се прави без разрешение 2.Способи за защита а) административноправен (от административнонаказващ орган); б) гражданскоправен (от съдебен орган); в) наказателноправен (от съдебен орган)

30 АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНА ЗАЩИТА
1.Правна уредба: - административните нарушения са дадени в ЗАПСП, а - реда по който се установяват нарушенията, налагат и оспорват наказанията - в ЗАНН 2.Административнонаказващ орган - министърът на културата 3.Производство: - установяване на нарушението от служители на МК (акт за нарушение); - издаване на наказателно постановление, с което се определя и санкцията; - доброволно или принудително изпълнение, или обжалване на наказателното постановление пред съда 4.Санкции: а) първо нарушение: - глоба или имуществена санкция в размер от до лв. и - отнемане предмета на нарушението б) повторно нарушение: - глоба или имуществена санкция от до лв. и в) при системно нарушение като допълнителна санкция се прилага и запечатване на помещението в което се извършва нарушението за срок от 3 до 6 месеца.

31 ГРАЖДАНСКОПРАВНА ЗАЩИТА
1.Организира се по инициатива на лицето с нарушени или застрашени права. 2.Осъществява се чрез исков процес по реда на ГПК 3.Видове искове а) установителен: - за установяване факта на нарушението; - за установяване на авторство; - за установяване на служебен характер на създаденото произведение и др. б) осъдителен: - за обезщетение за претърпени вреди от неразрешеното използване на произведение; - за преустановяване на действията по неправомерното използване на произведение и други 4.Компетентен орган по искове за авторски права е окръжният съд

32 НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ЗАЩИТА
1.Дава се при осъществени престъпления срещу авторското право 2.Престъпления по Наказателния кодекс: - плагиатство - мнимо (натрапено) съавторство; - интелектуално пиратство (контрафакция) 3.Плагиатство и натрапено съавторство а) същност - присвояване на авторство върху чуждо произведение б) наказания: - лишаване от свобода до 2 години или глоба от 100 до 300 лв. и - освобождаване от академична длъжност и отнемане на научната степен 4.Контрафакция а) същност - използване на чуждо произведение без разрешение на носителя на права; - лишаване от свобода до 5 години и глоба от до лв.; - при повторно извършване на престъплението - лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от до лв.

33 3.В България пиратската продукция е:
ПИРАТСТВОТО НА АВТОРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ (данните са за 2008, 2009 година) 1.В световен мащаб, загубите (за 2009 г.) от нелицензирано използване се изчисляват на: - над 51 млрд. дол. от пиратство на софтуер (по данни на IDC); - над 12 млрд. дол. от пиратство на музика 2.В Европа, загубите от пиратство на музика, филми и софтуер (за 2008 г.) се изчисляват на над 10 млрд. евро 3.В България пиратската продукция е: - почти 70% - при софтуера (по данни на BSA); - между 70 и 80% - при музиката (по данни на БАМП); - почти 100% - при филмите (по данни на БУЛАКТ)

34 БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! за контакти: vtzakova@abv.bg


Изтегли ppt "доц. д-р Виолета Цакова катедра “Интелектуална собственост”, УНСС"

Сходни презентации


Реклама от Google