Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПРОЦЕСЪТ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И УЧАСТИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПРОЦЕСЪТ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И УЧАСТИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ"— Препис на презентация:

1 ПРОЦЕСЪТ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И УЧАСТИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ

2 Определението Вземането на решения е процес на избор от набор от алтернативи, за да се постигнат организационни или управленски цели или цели, основани на събиране на информация и оценка на алтернативни решения. Процесът на вземане на решения е непрекъснат и незаменим компонент на управлението на всяко предприятие/организация.

3 Две форми на вземане на решения
На равнище предприятие можем да намерим 2 вида подходи за вземане на решения: Процес на вземане на решение „отгоре-надолу“ Възходящ процес на вземане на решения

4 Процес на вземане на решения „отгоре-надолу“
Процесът на вземане на решения се съсредоточава върху ръководството на висшето ръководство на предприятието: По-високото равнище на йерархията при предприятието взема решението. Решението се предава на ръководители от средно ниво. Решението се прилага на работното място за всички равнища на работниците и служителите

5 Процес на вземане на решения „отдолу нагоре“
Процесът на вземане на решения се съсредоточава върху участието на работниците и служителите: Служителите участват с предложения и предложения по важни теми/правят предложения и предложения Предложението/консултацията се прехвърля от ръководителите на средно равнище Решението се формализира от по-високото ниво на йерархията в дружеството

6 Участието на работниците и служителите
Подходът отгоре-надолу е подходът, използван от много дружества, като се има предвид относително бързото и лесно прилагане. Настоящата тенденция, силно подкрепяна от синдикатите и другите организации за представителство на работниците, е да се премине към подход „отдолу-нагоре“, което позволява по- голямо участие на работниците и служителите в процеса на вземане на решения на равнище предприятие.

7 7 стъпки в процеса на вземане на решения
Идентифициране на проблема Преразглеждане на решението Събиране на информация Предприемане на действия Идентифициране на алтернативите Направете избора Преценка на доказателствата 7 стъпки в процеса на вземане на решения

8 Ролята на ръководителите на средно равнище
За двата вида подходи за вземане на решения ръководителите на средно равнище (или ръководителите на екипи/координаторите на офиси) играят ключова роля на всеки етап от процеса, като: Правилно представяне на решенията и предоставяне на информация относно процедурата по изпълнение (за структури отгоре надолу) Проактивно междинно консултиране и подкрепа на участието на работниците (за структури отдолу-нагоре)

9 Процесът на вземане на решения е най-важният процес, който се осъществява в дружеството с участието на всички равнища на персонала и засяга всички дейности. Като основни представители на работниците, синдикатите, независимо от съществуващия подход за вземане на решения, са разработили стратегии за увеличаване на участието на работниците и служителите и за насърчаване на ползите от участието. Колективното договаряне е основният инструмент за увеличаване на участието на работниците, а информационните/обучителните дейности трябва да бъдат средство за подготовка на работниците и служителите за активна роля и повишаване на отговорността в техните предприятия. Поради това синдикалните организации (както на секторно равнище, така и на равнище предприятия) се нуждаят от съгласувани и координирани планове за действие, за да засилят позицията си на социалните партньори и на трудовите партньори. Ролята на синдикатите

10 Преходът към участие на работниците и служителите
Преходът към дънни структури изисква силна подкрепа от страна на социалните партньори и подходящо сътрудничество между работниците и ръководството с цел: Правилно информиране на всички участници на всеки етап от процеса Разработване/създаване на консултативни органи Адаптиране на съществуващите структури към комуникационните потоци на двете страни Образование/обучение за компетентно участие Стимулиране и подкрепа на съзнателната отговорност Подобряване на работата на екипа и организационната култура Постоянно оценяване и подобряване на процеса Преходът към участие на работниците и служителите

11 Предизвикателствата на процеса на вземане на решения
Всяка стъпка от процеса на вземане на решения включва редица предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да се гарантират положителни резултати и гладко функциониране: Стъпка 1 (проблемът): погрешно идентифициране на проблема или аспектът, за който трябва да се вземе решение, може да доведе до безполезни усилия Стъпка 2 (информацията): твърде много или недостатъчно информация може да повлияе на процеса Стъпка 3 (алтернативите): по-малко или твърде много алтернативи могат да ограничат или разпръснат ресурсите Стъпка 4 (оценка): степента на обучение и компетентност за оценяване на участващите части определят качеството на аргументите Стъпка 5 (избор): нивото на власт и отговорност обуславя решението Стъпка 6 (действие): негъвкавите или неорганизирани структури могат да повлияят на изпълнението на решенията на всички нива Стъпка 7 (прегледът): обикновено се пропуска и това предотвратява правилните резултати от оценката и евентуално целия процес Предизвикателствата на процеса на вземане на решения

12 Често срещани грешки при вземането на решения
Най-често допусканите грешки при вземане на решение в дружеството, въпреки че функционират „отгоре надолу „или „отдолу нагоре“, са: Бързо вземане на решение или забавяне на вземането на решение (подходящият момент за вземане на решение е от съществено значение) Липса на доверие между страните (взаимно ви е необходимо, за да може тя да работи) Да не се пренебрегват културните и емоционалните аспекти (ако не се чувстват добре, обикновено това не е необходимо) Даване на приоритет на експертния опит (липсва цялостна рецепта за успех) Свеждане до минимум на партньорството (споразумението трябва да бъде постигнато, а не да се налага) Често срещани грешки при вземането на решения

13 Добри практики за участие на служителите
Като се има предвид дълбоко вкорененият подход на вземане на решения в повечето предприятия, процедурата на увеличаване на участието на работниците и служителите в процеса е сложна и многостранна задача. Положителните резултати могат да се постигнат основно чрез: Информационни кампании на работното място Обучение и изграждане на екипи за служители на всички равнища Практическа обратна информация и други инструменти за действие със задна дата Подобряване на комуникацията в предприятието

14 Заключения Вземането на решения е сложен процес, включващ компетентност и отговорност Участието на работниците и служителите е от ключово значение за постигането на положителни резултати, както в горния, така и в долния си подход. Прегледът на решението е от съществено значение, за да се върви по план и да се гарантират резултати Социалният диалог е основният инструмент за участие на работниците в процеса на вземане на решения на равнище дружество/сектор Синдикатите насърчават и подкрепят участието на работниците и служителите


Изтегли ppt "ПРОЦЕСЪТ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И УЧАСТИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ"

Сходни презентации


Реклама от Google