Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Проект “Пазар на труда”

Сходни презентации


Презентация по темата: "Проект “Пазар на труда”"— Препис на презентация:

1 Проект “Пазар на труда”
Частната пенсионна система. Инвестиране на средствата на пенсионните фондове Хотел “Родина”, София 22 май 2003

2 ЧАСТНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

3 Частната пенсионна система
Три са аспектите, които определят същността на системата на индивидуална капитализация: Избиране на определена система; Определяне на начина, по който тази система ще се управлява; Инвестиране на средствата докато те не се използват за изплащане на пенсии.

4 Характеристики на системата
Разделяне на ролите; Разделяне на собствения капитал; Индивидуална капитализация; Частно управление на фондовете; Свободен избор на пенсионен фонд.

5 Характеристики на системата
Разделяне на ролите: Разделението може да се наблюдава между: Надзорът върху ПФ – УОН Надзорът върху ценните книжа и борсите Дружествата, управляващи ПФ Банките попечители Пенсионните фондове Като регулатори и надзорни органи Като участници в системата Представляват индивидуалната собственост на всички лица, които плащат вноски

6 Характеристики на системата
Разделяне на ролите: Следователно регулаторната и надзорната дейности не са в компромис с управлението на пенсионната система; Държавата трябва да предостави гаранции и да упражнява контрол.

7 Характеристики на системата
Разделяне на собствения капитал на ПФ от този на управляващото дружество; Индивидуална капитализация: Размерът на пенсията ще зависи от размера на спестяванията, следователно има пряка връзка между личния принос и получаваната пенсия. Частно управление на фондовете: Пенсионната система се управлява от частни институции наречени Пенсионноосигурителни дружества.

8 Характеристики на системата
Свободен избор на пенсионен фонд: Лицата избират фонд, към който желаят да се присъединят и могат да се прехвърлят от един пенсионен фонд в друг когато преценят; Това е един от принципите, залегнали в основата на системата за индивидуална капитализация; По принцип той увеличава личната отговорност на осигурените лица и стимулира конкуренцията на базата на нови идеи и повишена ефективност.

9 Инвестиране на средствата на пенсионните фондове
Ограничения за инвестиране. Лицензирани пазари. Оценка на инструментите. Минимална доходност. Оценка на пенсионни фондове.

10 Инвестиране на средствата на пенсионните фондове
Ограничения за инвестиране: Пенсионното законодателство най-общо постановява, че средствата на пенсионните фондове трябва да се инвестират с оглед на осигуряването на адекватен доход и сигурност; Това определение се прилага наред с други правила чрез ограничения за инвестиране: За инструмент; За емитент; За специфични рискове; За групи от инструменти; За ограничения за емитенти, свързани с управляващото дружество.

11 Инвестиране на средствата на пенсионните фондове
Лицензирани пазари: Търгуването на финансовите инструменти, които включват средства на пенсионните фондове трябва да се извършва единствено на пазари, които са специално лицензирани за тази цел; Те трябва да отговарят на някои минимални изисквания: Едновременно присъствие на купувачи и продавачи на инструменти при определянето на цената; Предоставяне на информация на обществеността; Механизми за договаряне на инструменти; Необходимата инфраструктура; Вътрешни процедурни правила. Горепосоченото се базира на нуждата от прозрачност и честност при търговията с ценни книжа;

12 Инвестиране на средствата на пенсионните фондове
Оценка на инструменти: Стойността на портфейла на всеки пенсионен фонд трябва да се определя ежедневно на базата на икономическата и пазарната стойност на инвестициите; Следователно методите за оценка на различните инструменти се базират на гореспоменатия принцип, чрез който се осъществява нежелано преразпределяне на средства между осигурените лица в системата, в резултат на постъпване и изплащане на средства от индивидуалните партиди. За тази цел инструментите, които са подходящи за пенсионните фондове могат да бъдат разделени на четири групи: Финансово посредничество или еднократни инструменти; Инструменти със серийно приложение и фиксиран доход; Капиталови инструменти; Производни.

13 Инвестиране на средствата на пенсионните фондове
Минимална доходност: На първо място, една от основните причини за наличието на минимална доходност е нуждата да се защити сигурността на спестяванията в системата за обществено осигуряване. Предлагане на “разумни” пенсии по отношение на процента на заместване на заплатата. Създаване на образци на портфейли в системите на пенсионните фондове: При определени условия, минималната доходност може да допринесе за създаването на образци на портфейли, които да служат като справка за мениджърите с по-малко опит в тази област. На последно място, минималната доходност представлява ефикасен механизъм за незабавно възстановяване на средства в пенсионния фонд, при положение че се спазят някои условия, като по този начин се обезсмислят практики, които вредят на пенсионните фондове и се избягват други, още по обезпокоителни и скъпи процедури.

14 Инвестиране на средствата на пенсионните фондове
Оценка на пенсионен фонд: Като се вземат в предвид всички изложени аргументи оценката на пенсионния фонд трябва да се извършва ежедневно на базата на икономическата или пазарната стойност на инвестициите на пенсионния фонд. Това въвежда концепцията за “дяловете”. Стойността на един дял на пенсионното дружество се базира на нетната стойност на активите за един дял: Пазарна стойност на портфейла Задължения - нетната стойност на активите за един дял = Брой на неизплатените дялове на пенсионния фонд

15 Инвестиране на средствата на пенсионните фондове
Оценка на пенсионен фонд: Този метод позволява цялото счетоводство на приходите, разходите, активите и пасивите на пенсионния фонд да се извършва на ниво портфейл, а не на ниво индивидуална капитализация на партидата. Пенсионният фонд не трябва да разпределя по индивидуалните партиди доходи и печалби или загуби. Индивидуалното отчитане трябва да се ограничи да отчитане на броя дялове, които притежава всяко осигурено лице. Общата стойност на нетните активи на пенсионния фонд, изчислена по пазарната цена за деня включва всички доходи, както и реализираното или нереализирано увеличение на стойността. Този метод е прост, изгоден и напълно съвместим с националните и международни счетоводни стандарти. Той съответства и на най-добрите практики в международен аспект.

16 Инвестиране на средствата на пенсионните фондове
Оценка на пенсионен фонд: Следната формула може да се използва при изчисляването на общата доходност на фонда за всеки период от време: където: Um = е стойността на един дял на пенсионния фонд в определен ден m. Използвайки тази методология е лесно по еднороден начин да се сравни доходността на два или повече пенсионни фонда в рамките на даден период на оценка, а също така тя е полезна и при оценка на резултатите за различни периоди. Um – Um -1 - 1 x 100 Rm = Um-1


Изтегли ppt "Проект “Пазар на труда”"

Сходни презентации


Реклама от Google