Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОП “Развитие на човешките ресурси”

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОП “Развитие на човешките ресурси”"— Препис на презентация:

1 ОП “Развитие на човешките ресурси”
BG051PO „Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет“ Инвестира във вашето бъдеще! Младежка научна конференция „МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” София, октомври, 2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

2

3

4

5 ОП “Развитие на човешките ресурси” Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO / „Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет” „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Лесотехническия университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието и науката.” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Изтегли ppt "ОП “Развитие на човешките ресурси”"

Сходни презентации


Реклама от Google