Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Център за обучение на адвокати „кръстю цончев“ ик „труд и право“

Сходни презентации


Презентация по темата: "Център за обучение на адвокати „кръстю цончев“ ик „труд и право“"— Препис на презентация:

1 Център за обучение на адвокати „кръстю цончев“ ик „труд и право“

2 ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА НА КНИГАТА
Преглед, анализ и коментар на ключови въпроси от правната уредба за защитата на личните данни Често задавани въпроси и нормативен текст Практически образци на документи Методики по принципни въпроси, които не подлежат на типизация Целева група: професионалисти в областта на защитата на личните данни

3 ГЛАВА ПЪРВА „ПРАВО НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“
Историческо развитие на уредбата за защита на личните данни Новата правна уредба в Европейския съюз Българската уредба за защита на личните данни Основни понятия в защитата на личните данни (лични данни, субект на данни, специални категории лични данни, обработване на лични данни, регистър с лични данни, администратор, обработващ лични данни, трета страна, получател)

4 ГЛАВА втора „принципи и условия за допустимост на обработването на лични данни“
Принципи, свързани с обработването на лични данни Условия за допустимост (законосъобразност) на обработването Специални случаи на обработване на лични данни

5 ГЛАВА трета „ПРАВА на субекта на данни“
Съдържание на правата Условия за упражняване Ограничения на правата

6 ГЛАВА четвърта „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ И ОБРАБОТВАЩИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ“
Осигуряване на прозрачна информация Определяне на длъжностно лице по защита на данните Управление на риска за защитата на личните данни Осигуряване на отчетност Сътрудничество с надзорния орган Съобщаване на субекта на данни за нарушение на сигурността на личните данни Уреждане на отношенията между съвместните администратори Определяне на представител в Европейския съюз Обработване на лични данни в международен контекст Отношения между администратор и обработващ лични данни

7 ГЛАВА пета „отговорност за нарушаване на защитата на личните данни“
Административнонаказателна отговорност Гражданска отговорност Дисциплинарна отговорност Наказателна отговорност

8 Образци на документи и процедури
Образец на съгласие за обработване на лични данни; Образец за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни; Образец на информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данни; Образец на информация, предоставяна при събиране на лични данни от друг източник; Образец на заявление за упражняване на права на субекта на данни; Указания относно действията на администратор на лични данни по заявление на субект на данни за упражняване на права; Образец на уведомяване на получатели на личните данни при коригиране, изтриване или ограничаване на обработването; Образец на регистър на дейностите по обработване на лични данни и препоръки при воденето му от администратор на лични данни; Образец на регистър на дейностите по обработване на лични данни и препоръки при воденето му от обработващ лични данни; Образец на протокол за унищожаване на лични данни; Образец на длъжностна характеристика на длъжностно лице по защита на данните; Образец на заповед за възлагане на функции на длъжностно лице по защита на данните;

9 Образци на документи и процедури
Образец на уведомление на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни; Образец на съобщение на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни; Образец на регистър за нарушения на сигурността на личните данни; Образец на искане за предварителна консултация с надзорния орган на основание чл. 36, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679; Образец на искане за предварителна консултация с надзорния орган на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 36, пар. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 Примерно съдържание на споразумение между администратор и обработващ данни в частта относно защитата на личните данни; Въпросник за анализ на съотношението и пропорционалността между обществения интерес и неприкосновеността на субекта на данни; Въпросник за извършване на тест за баланса между законните (легитимните) интереси на администратора или на трета страна и интересите или основните права и свободи на субекта на данни (чл. 6, пар. 1, б. „е“ и чл. 49, пар. 1, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679; Въпросник за дефиниране на техническите и организационните мерки за защита на данните на етапа на проектирането (Privacy by Design check list); Примерен анализ за защита на етапа на проектирането при установяване на видеонаблюдение.

10 БЛАГОДАРНОСТ на всички, които понесоха негативните последици на творческия процес, но имаха търпението да: ☼ четат ♪ коментират ♫♫ критикуват ‼ редактират © приемат особеностите в терминологията и стила на авторите… и на всички, които смятат да се подложат тепърва на това!


Изтегли ppt "Център за обучение на адвокати „кръстю цончев“ ик „труд и право“"

Сходни презентации


Реклама от Google