Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Предварителен списък на индикаторите

Сходни презентации


Презентация по темата: "Предварителен списък на индикаторите"— Препис на презентация:

1 Предварителен списък на индикаторите
РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА Предварителен списък на индикаторите

2 Първа група показатели УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Първа група показатели УЧЕБЕН ПРОЦЕС Акредитационна оценка на НАОА за професионалното направление Теоретична подготовка – средна оценка по скала от 0 до 100 на студентите за разнообразието от курсове, начини на преподаване и актуалност Практическа подготовка - средна оценка по скала от 0 до 100 на студентите

3 Преподаване – средна оценка на студентите за качеството на преподаване, възможността за обратна връзка и др. Участие в стажове – средна оценка на студентите за удовлетвореността им от стажовете и възможността за практическо прилагане на наученото Оценяване – средна оценка на студентите за наличието на ясни критерии и процедури

4 Ексклузивност на преподавателския състав – дял на преподавателите на трудов договор само в висшето училище Интензивност на обучението – среден брой часове на седмица, отделени за лекции, упражнения и самоподготовка от един студент Международна мобилност – процент на студентите, които са заявили, че в рамките на своето обучение във ВУ са участвали в програми за обмен на студенти

5 Брой специалности за обучение на бакалаври в професионално направление
Брой специалности за обучение на магистри в професионално направление Брой регулирани специалности в професионално направление

6 Втора група показатели НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Индекс на цитируемост на висшето училище по SCOPUS Индекс на цитируемост на висшето училище по Thomson Reuters – брой статииСтатии в научни списания по SCOPUS за периода от 2005 – година на 100 студента в професионалните направления, съответстващи на научната област

7 Статии в научни списания по Thomson Reuters - брой статии за периода от – 2010 година на 100 студента в професионалните направления, съответстващи на научната област Участие на студентите в НИД – брой на студентите, заявили че са участвали в поне една научноиследователска дейност (проекти, конференции и др.) Привлечени средства на студент за НИД – общ годишен размер

8 Съотношение докторанти/студенти
Средства за НИД на студент – общ годишен размер на студент в това число държавна субсидия и др. средства Акредитирани специалности за обучението на докторанти по професионални направления Акредитирани специалности за обучението на докторанти във висшето училище Съотношение докторанти/студенти

9 Трета група УЧЕБНА СРЕДА
Оценка на материалната база – средна оценка на студент по скала от 0 до 100 за материалното състояние Стопански инвентар – счетоводна стойност на студент за 2010 г. Стойност на сградите – счетоводна стойност за 2010 г. Стойност на оборудването - счетоводна стойност за 2010 г.

10 Учебен график – средна оценка на студент по скала от 0 до 100 на удобството и целесъобразността
Оценка на библиотечния фонд – брой библиотечни единици (книги, списания и др.) на един студент Информационно обезпечение – средна оценка на студент Ползваемост на библиотечния фонд Учебна площ на студент Библиотечен фонд на студент

11 Четвърта група показатели СОЦИАЛНО-БИТОВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Стипендии – среден доход на ВУ за стипендии на студент редовно обучение за 2010г. Студентки общежития – брой легла на 100 студента редовно и задочно обучение Удовлетвореност от социално- битовите условия – средна оценка на студент на условията за социален живот, спорт, хигиена

12 Оценки на административното обслужване – средна оценка от 0 до 100 на студент за работното време, достъпността на административните звена и наличието на достъп до електронни административни услуги във ВУ Подкрепа за кариерното развитие – средна оценка от 0 до 100 на студент за наличието на кариерен център във ВУ, възможностите за срещи с работодатели и предоставяне на информация

13 Пета група показатели ПРЕСТИЖ
Среден успех от дипломата за завършено средно образование Престиж сред студентите - установен на база социологическо проучване по скала от 0 до 100 Първи избор на студентите при кандидатстване – процент на студентите Процент на чуждестранните студенти от общия брой в професионално направление

14 Шеста група показатели РЕАЛИЗАЦИЯ И ВРЪЗКА С ПАЗАРА НА ТРУДА
Осигурителен доход на завършилите – среден месечен осигурителен доход на завършилите български училища през последните 4 години Безработица сред завършилите – процент на официално регистрираните безработни завършили през последните 4 години

15 Оценка на влиянието на процеса на обучението върху студентите за придобита увереност и реализираните полезни контакти – средна оценка на студент по скала от 0 до 100 Приложение на придобитото висше образование – процент на работещите по трудов договор сред завършилите през последните 4 години в област, отговаряща на придобитата степен на образование

16 Принос към осигурителната система – процент на завършилите социално осигурени към ноември година Регионална значимост – процент на студентите, които планират да се реализират професионално в областта, в която се намира ВУ


Изтегли ppt "Предварителен списък на индикаторите"

Сходни презентации


Реклама от Google