Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Същност на електронните таблици

Сходни презентации


Презентация по темата: "Същност на електронните таблици"— Препис на презентация:

1 Същност на електронните таблици
Microsoft Office Същност на електронните таблици

2 1. Стартиране на Excel От меню Start - All Programs –
в папката Microsoft Office щракнете върху Microsoft Excel 2010.

3 2. Програмен прозорец А) Работна книга(Book)- файл на Excel, който може да съдържа един или няколко работни листа; Разширението на файла е .xlsx; Б) Работен лист (Sheet)- електронна таблица, основния тип документ, използван в Excel.

4 В) работно поле

5 - Лента с инструменти за бърз достъп
Съдържа често използвани команди; Персонализиране на лентата: Customize Quick Access Toolbar; Може да поставите още инструменти – More Commands…;

6 - Лентата с инструменти
Основните елементи са групирани по познатите менюта – Home, Insert, Page Layout и т.н.; Когато ги натиснете се появява нова лента с бутони; Организирани са по групи – Clipboard, Font и т. н.; Адресно поле и поле за формули;

7 - Статус лента Информация за работните листове;
С десен бутон можем да вмъкваме - Insert, изтриваме – Delete, преименуваме – Rename и преместваме работни листове; Избор на различни изгледи на документа (страниците); Функцията Zoom за увеличаване и намаляне на страницата.

8 3. Елементи на таблицата Редове (Rows)– именувани с цифри от 1 до ; Колони (Columns)– 256, именувани с букви от A до Z и комбинации от AA до IV; Клетки – адрес A1, D9... (именувани с колоната и реда);

9 4. Въвеждане на данни Директно в клетката или в полето за формули;
Редактиране на въведен текст – двукратно щракване в клетката, F2 или в реда за формулите (Formula Bar); Ако при въвеждане се виждат знаците #####, трябва да разширите колоната.

10 5. Маркиране на области Маркиране на колона (ред) - щракнете върху името на колоната (реда); Няколко колони (редове) – чрез влачене върху имената; Клетка - щракнете в нея;

11 Област от клетки - чрез провлачване от първата до последната клетка на областта;
Няколко непоследователни клетки или области - задръжте натиснат бутона CTRL докато маркирате с мишката; Маркиране на текст - щракнете два пъти в клетката.

12 6. Създаване на нов документ
От менюто File > New За празен документ - Blank workbook > Create; За използване на налични шаблони Templates > Download;

13 7. Инструменти от меню View
Изгледи на работната книга (Workbook View); Показване на елементите на прозореца (Show) – полето за формулите, линии на таблицата и именуването на редовете и колоните; Мащабиране (Zoom) и др.

14 8. Формат на данните Маркираме клетката;
От меню Home, секцията Number избираме от списъка General: Number – числа; Currency – парични единици; Accounting – статистически данни; Date, Time – дата и време; Percentage – проценти и т. н..

15 9. Съхраняване и затваряне на документ
За да запишете документ за първи път: От File > Save As > ДП >Въведете името на файла в полето File name; Щракнете върху бутона Save. За да запишете документ след редактиране: От лентата с инструменти щракнете върху бутона Save. Затваряне на документ: File > Close; Бутона Close Изход от програмата - File > Exit

16 Задача Създайте нова работна книга с 3 работни листа с имена Списък, Успех, Предмети; В Списък създайте следната таблица и попълнете данни за учениците от 9а клас; Съхранете файла с име Klas_9a.xlsx


Изтегли ppt "Същност на електронните таблици"

Сходни презентации


Реклама от Google