Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни

Сходни презентации


Презентация по темата: "Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни"— Препис на презентация:

1 Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни
Агенция по заетостта Договор BG EIF 2013/   ”Eфективни техники и мерки за успешна интеграция” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АСЕКОБ)

2 Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни
Агенция по заетостта BG EIF 2013/ ”Eфективни техники и мерки за успешна интеграция” Обща цел: Подобряване на индикаторите, методологиите за оценка и мерките за интеграция на имигранти (ГТД) чрез разработване и усъвършенстване на техниките за наблюдение и оценка на прилаганата политика. АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АСЕКОБ)

3 Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни
Агенция по заетостта BG EIF 2013/ ”Eфективни техники и мерки за успешна интеграция” Специфични цели: Анализиране на съществуващите техники за наблюдение на интеграционните процеси и идентифициране на възможностите за подобрение; Разработване и усъвършенстване на съществуващите мерки за интеграция; Развитие и подобрение на методите за наблюдение и оценка на различните аспекти на политиката за интегриране АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АСЕКОБ)

4 Дейности по проекта: Дейност 1: Управление и изпълнение на проекта
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни Агенция по заетостта BG EIF 2013/ ”Eфективни техники и мерки за успешна интеграция” Дейности по проекта: Дейност 1: Управление и изпълнение на проекта Дейност 2: Анализиране на съществуващите, разра-ботване и усъвършенстване на нови техники за наблюдение, мерки за интеграция, както и процесите по наблюдение и оценка на различните аспекти на интеграционните процеси Дейност 3: Публичност и информираност АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АСЕКОБ)

5 Хоризонталните принципи:
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни Агенция по заетостта BG EIF 2013/ ”Eфективни техники и мерки за успешна интеграция” Хоризонталните принципи: Равенство между половете и недопускане на дискриминация Иновации и прилагане на политики Партньорство Добро управление на програми и проекти АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АСЕКОБ)

6 Описание на целевата група:
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни Агенция по заетостта BG EIF 2013/ ”Eфективни техники и мерки за успешна интеграция” Описание на целевата група: 5 експерта, включени в екипа за изпълнение на проекта; 2 члена на екипа за управление на проекта; 5 представителя на целевата група: Граждани на трети държави - Съгласно чл. 1 от Решение на Съвета 2007/435/ЕО от г., пребиваващи продължително на територията на Р България, с изключение на следните категории лица: АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АСЕКОБ)

7 Описание на целевата група:
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни Агенция по заетостта BG EIF 2013/ ”Eфективни техники и мерки за успешна интеграция” Описание на целевата група: сезонни работници; граждани на трети държави, допуснати с цел обучение, ученически обмен, неплатен стаж или благотворителна дейност в съответствие с Директива 2004/114/ЕО на Съвета; граждани на трети държави, допуснати с цел научни изследвания в съответствие с Директива 2005/71/ЕО на Съвета; граждани на трети държави, получили продължение на издаденото от държава-членка разрешение за пребиваване или промяна на статута на пребиваване, включително граждани на трети държави, които получават статут на дългосрочно пребиваващи в съответствие с Директива 2003/109/ЕО; граждани на трети държави, които са подали молба за убежище, за които все още не е взето окончателно решение, или се ползват със статут на бежанци или допълнителна закрила, или отговарят на критериите за бежанци или за допълнителна закрила в съответствие с Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004г., относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила. АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АСЕКОБ)

8 Индикатори за резултат:
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни Агенция по заетостта BG EIF 2013/ ”Eфективни техники и мерки за успешна интеграция” Индикатори за резултат: Доставено оборудване за нормално функциониране и извършване на предвидените дейности от екипа за изпълнение; Осъществено анализиране на съществуващите техники за наблюдение и оценка; Изготвено анализиране на действащите мерки за интеграция; Разработени и усъвършенствани ефективни техники и мерки за подобряване на политиката по интегриране на имигранти; Изтовен и разпространен Обобщен наръчник с изготвения анализ и препоръки; Проведена заключителна пресконференция по проекта; Отпечатани и разпространени информационни брошури; Изработена и функционираща уеб-базирана електронно-информационна платформа. АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АСЕКОБ)

9 Индикатори за въздействие:
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни Агенция по заетостта BG EIF 2013/ ”Eфективни техники и мерки за успешна интеграция” Индикатори за въздействие: Подобрени техники за наблюдение и оценка на мерките за интеграция на ГТД; Подобряване на познаването на проблемите и трудностите, с които се сблъскват имигрантите у нас; По-добро възприятие на интеграцията на имигрантите от гледна точка на българското общество; Разширени области на познания за интеграцията между всички представители на заинтересованите страни; Подобряване на мерките и инструменти за интеграция на имигрантите в страната; По-добро сътрудничество между централните и местните органи на властта и социалните партньори, международните организации и НПО; Подобрено качество на управление на политиката по интеграция. АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АСЕКОБ)

10 План за изпълнение на проекта:
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни Агенция по заетостта BG EIF 2013/ ”Eфективни техники и мерки за успешна интеграция” План за изпълнение на проекта: Продължителност на проекта 5 месеца Начало на изпълнение на проекта Януари 2015г. Край на изпълнение на проекта Май 2015г. АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АСЕКОБ)

11 Бюджет на проекта: Общ размер на бюджета: 64,633.09 лв.
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни Агенция по заетостта BG EIF 2013/ ”Eфективни техники и мерки за успешна интеграция” Бюджет на проекта: Общ размер на бюджета: , лв. Принос на ЕИФ: , лв. /75% от общия бюджет/      Национален принос: , лв. /25% от общия бюджет/ АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АСЕКОБ)

12 За контакти: Сливен ул. "Димитър Пехливанов" № 3a
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни Агенция по заетостта BG EIF 2013/ ”Eфективни техники и мерки за успешна интеграция” За контакти: АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ Николай Сиджимов – Изпълнителен директор Сливен ул. "Димитър Пехливанов" № 3a Тел./факс web:

13 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни Агенция по заетостта BG EIF 2013/ ”Eфективни техники и мерки за успешна интеграция” БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АСЕКОБ)


Изтегли ppt "Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни"

Сходни презентации


Реклама от Google