Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Национална асоциация на работещите с хора с увреждания

Сходни презентации


Презентация по темата: "Национална асоциация на работещите с хора с увреждания"— Препис на презентация:

1 Национална асоциация на работещите с хора с увреждания
Пловдив, г. Хотел „ИМПРИАЛ’’ Проф. д-р Румен Стаматов Председател на НАРХУ

2 Кандидат човек с увреждане
Защо? Човек с увреждане Кандидат човек с увреждане (Вродени)причини Генетични Пренатални заболявания Преждевременно раждане Придобито Вирус, инфекция Трудова или житейска злополука Катастрофа Медицинска интервенция Дегенерация

3

4 НСИ, ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ КЪМ 1.02.2011 ГОДИНА

5 Кой сме ние? Нестопанска НПО Обществена полза
Практици: социални работници, психолози, педагози; Преподаватели и изследователи от академичната общност Хора с увреждания работещи с хора с увреждания Членове на семейства на хора с увреждания (социални и лични асистенти) Професионалисти с експертиза и опит в уврежданията от 1998г.

6 Мисия и задачи Да подобим знанията, компетентносттта и моралните ценности и стандарти при работата с хора с увреждания.

7 Мисия и задачи Да подпомагаме и консултираме работещите с хора с увреждания.

8 Мисия и задачи Да изградим мрежа, чрез която членовете да подобрят своя професионален опит и квалификация, за да подобрят благосъстоянието и здравето на хората с увреждания.

9 Мисия и задачи Да насърчаване да се прилагат съществуващите знания и открития по креативен начин в работата.

10 Мисия и задачи Да предоставяме възможности за подобряване на квалификацията на работещите с ХУ;

11 Мисия и задачи Разширяване на опита чрез организиране на работни срещи, семинари, дискусии, участие в различни форуми, изследвания, доклади и публикации;

12 Мисия и задачи Квалификация и преквалификация на специалисти за работа с хора с увреждания. Обучения на специалисти, работещи с хора с увреждания и родители.

13 Дейности Провеждане на научните изследвания, свързани с развитието и подобряването на качеството на живот и реализирането на хората с увреждания, чрез запознаване с практическия опит, интервенции и дидактични технологии в областта на работата с хора с увреждания; Предоставяне на обучителни материали свързани с работата с хора с увреждания; Предоставяне на различни квалификационни курсове, работни срещи, тренининги, семинари, програми за развитие на компетентности, необходими за работа с хора с увреждания; Супервизия на работещите с хора с увреждания; Практики за развитие на професионални компетентности; Подкрепа, изразена в кариерно консултиране, мониторинг; Разработване на учебни програми за развитие на хората с увреждания.

14 Дейности Предоставяне на възможност /електронно списание/ за публикуване на изследвания в областта на социалната работа; Подпомагане изграждането на изследователски екипи; Участие в български и международни програми и проекти в областта на дейността на сдружението; Предоставяне на стандарти за изследователска дейност. Споделяне и разпространение на добри практики; Участие в местни и чуждестранни организации и учредяване на съюзи, федерации, асоциации и партньорски мрежи, физически, юридически лица и сдружения от страната и чужбина със сходна мисия и предмет на дейност.

15 Дейности Консултиране, мониторинг и коучинг на работещите с хора с увреждания; Консултиране на родители; Извършване на експертни оценки и диагностика на хора с увреждане. Издаване на електронно списание; Създаване и подържане на електронна база с източници, съдържащи научните постижения в областта на работата на хора с увреждания; Предоставяне на обучителни игри и материали, необходими за работата с хора с увреждания. Организиране на научни и обучителни форуми - семинари,конференции, тренинги, срещи; Организиране на мрежи за мобилност и обмяна на опит и практики, включително и в чужбина; Организиране на портал за кариерно развитие и професионално реализиране, създаващ връзка между хората с увреждания и работодатели и осигуряващ обучение, насочено към развитие на компетентности, необходими за реализиране на работното място и намиране на работа. Участие в проекти /вкл. такива, финансирани от външни донори/ самостоятелно или в партньорство с други сходни организации от страната и чужбина.

16 ПОСТИЖЕНИЯ НА ЕКИПА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ-1999г. ИНИЦИАТОРИ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ -2002г. Въвеждане на менторинг програми в България Национална кампания „ПОЗИТИВНИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ“ -2001 Промяна на закона за заетостта- включване на подкрепената заетост Промяна на НКПД

17 Къде и как да ни намерите?
Виртуално Физически narhu.org Facebook: работещите-с-хора-увреждания ул. „Найден Геров“6, гр.Пловдив Тел:032/ Моб.тел:

18 Благодаря Ви!


Изтегли ppt "Национална асоциация на работещите с хора с увреждания"

Сходни презентации


Реклама от Google