Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Проект Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово 2014 - 2020 г. Финално обществено обсъждане на проекта на Интегриран.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Проект Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово 2014 - 2020 г. Финално обществено обсъждане на проекта на Интегриран."— Препис на презентация:

1 Проект Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово г. Финално обществено обсъждане на проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово 1 септември 2014 г. Изпълнител Обединение „НЮ АЙ И ПРОИНФРАКОНСУЛТ - ИПГВР ЕЛХОВО”

2 ЦЕЛ НА ОБСЪЖДАНЕТО Цел:
Възможност да бъдат изразени мнения по проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово за периода г. Могат да бъдат направени предложения и препоръки за подобряване на проекта Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово за периода г. Изразените мнения, направените предложения и препоръки ще бъдат надлежно протоколирани по време на обсъждането. Обсъждане на предложенията с работната група и нанесяне на евентуални корекции в плана, преди представянето му за обсъждане и приемане от Общинския съвет на Елхово. Общественото обсъждане се провежда в рамките на Дейност 6 „Провеждане на обществени обсъждания и информационна кампания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания)“

3 КАКЪВ ПОДХОД ПРИЛОЖИХМЕ
Всеки проект да бъде в обхвата на града; Съобразяване на проектите с целевите ефекти и резултати; Проектите да са структурирани, така че интегрирано да решават проблемите в града; Обхващане приоритетно на обекти/терени – общинска собственост, по които общината има ангажимент за управление/ поддържане; При липса на изградена подземна инфраструктура, тя трябва да бъде осигурена преди да се премине към други интервенции на съответния терен; Приоритетни са обекти, които са в по-незадоволително състояние спрямо средното за града; Дефинирана потребност – брой ползватели, физическо състояние на сграден фонд и прилежащите терени/дворни пространства и т.н.; Потенциал за развитие спрямо нуждите – т.е. доколко прогнозата показва необходимост от развитие на съответната инфраструктура; Финансиране до момента с оглед недопускане двойно финансиране и надграждане. При формулирането на проектите/ интервенциите са съобразени следните изисквания, възможности, ограничения

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "Проект Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово 2014 - 2020 г. Финално обществено обсъждане на проекта на Интегриран."

Сходни презентации


Реклама от Google