Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Алианс за защита срещу домашното насилие

Сходни презентации


Презентация по темата: "Алианс за защита срещу домашното насилие"— Препис на презентация:

1 Алианс за защита срещу домашното насилие
КОНВЕНЦИЯ № 210 НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ Алианс за защита срещу домашното насилие

2 Статус Подписали до момента – 25 държави
Ратифицирали – 7 държави – Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, Италия, Черна гора, Португалия и Турция. Не е влязла в сила все още. За сравнение: Интер- американската конвенция / т. нар. Конвенция Belem do Para/ за превенция, наказване и премапване на насилието срещу жените е в сила почти 20 години преди това.

3 Цели на конвенцията Да се защитават жените и момичетата от всички форми на насилие и да се предотвратява, преследва, наказва и премахва насилието над жени и домашното насилие Да се премахнат всички форми на дискриминация срещу жени и да се насърчава действителна, реална равнопоставеност Да се приеме цялостна правна рамка, политики и мерки за защита и подкрепа Домашното насилие да се третира от държавите като насилие основано на пола Да се осигурят адекватни финансови ресурси, подкрепа и помощ на организации и правоприлагащи органи за ефективно сътрудничество с цел да се възприеме интегриран подход за премахване на насилието над жени и домашното насилие. Да се установи специален механизъм за мониторинг.

4 Препоръки за съответствие
Да се приеме специално законодатество за равнопоставеност на жените и мъжете Да се определят и третират изрично като насилие срещу жените форми на насилие като домашното насилие, сексуалното насилие, сексуалния тормоз на работното място и други форми на насилие, които засягат жените поради факта, че са жени или които засягат жените непропорционално и в по- голяма степен.

5 Препоръки за съответствие
Да се осигурят механизми за достъп до правосъдие на жените срещу всички форми на насилие основано на пола. Да се обърне специално внимание на насилието срещу момичетата до 18 годишна възраст и да се третира то като форма на насилие срещу жени Да се изградят механизми за борба и премахване на стереотипите основани на пола, които създават среда за насилие срещу жените и момичетата Да се приемат специални планове и да се изгради институционална рамка за равнопоставеност и за превенция и борба срещу насилието срещу жени

6 Препоръки за съответствие
Да се осигури засилена защита на децата свидетели на домашно насилие като на деца жертви на насилие Да се осигури устойчиво финансиране на всички дейности за превенция и борба срещу насилието срещу жените, и особено на активните неправителствени организации, осъществяващи такива дейности.

7 Конвенцията изисква да се определи понятието:
„Насилие срещу жени“ като нарушение на човешките права и форма на дискриминация срещу жените и означава всички актове на насилие, основано на пола, които водят или е вероятно да доведат до физически, сексуални, психологически или икономически негативни последици или страдание на жените, включително и заплахите за такива действия, принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали това се случва в обществения или личния живот.

8 Обхват на дължимата грижа
1 Държавата следва да се въздържа от всякакви актове на насилие над жени и да следи за това държавните органи, длъжностни лица, служители, институции и други лица, действащи от името на държавата, да действат в съответствие с това задължение. Това включва и прояви на стереотипно отношение и виктимизация. Държавата предприема необходимите законо- дателни и други мерки за упражняване на дължи- ма грижа по предотвратяване, разследване, преследване, наказване и обезщетяване на обхванати от Конвенцията актове на насилие, извършени от частни лица.

9 Необходими промени за защита от домашно насилие
Да се развиват и подкрепят специализирани услуги, вкл. кризисни центрове и подслони Да се прилага центриран към пострадалите подход и нетърпимост и избягване на ненаказаността на насилниците- развитие на координиран отговор и взаимодействие около тези принципи Да се подобри и засили механизма на съдебните заповеди за защита Да се криминализира домашното насилие и да се засили наказателноправната защита срещу домашно насилие

10 Защита от насилие При отсъждане за родителските права и лични контакти – да се отчитат предходни актове на насилие и риск от бъдещо насилие срещу жертвата или децата Да се забрани изрично медиацията, когато е налице домашно насилие Да се криминализират свързани форми на насилие срещу жени, като насилие “ в името на честта”, криминализиране на дебненето/ stalking/

11 Сексуално насилие, вкл. изнасилване
Сексуално насилие, вкл. изнасилване Да се криминализират всички умишлени деяния при липса на съгласие: - извършване на вагинално, анално или орално проникване от сексуално естество в тялото на друго лице с телесна част или с предмет; - извършване на други актове от сексуално естество с друго лице без негово съгласие; - принуждаване на друго лице да извърши актове от сексуално естество с трето лице. Като съгласието трябва да бъде дадено доброволно, в резултат от свободната воля на лицето, преценена в контекста на конкретните обстоятелства. Задължението за такава преценка да бъде засилено в процеса на разследването. Изрично криминализиране на сексуалното насилие в брака и от интимен настоящ/ бивш патрньор

12 Благодаря за вниманието
Благодаря за вниманието


Изтегли ppt "Алианс за защита срещу домашното насилие"

Сходни презентации


Реклама от Google