Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ЗНАНИЕТО – ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕКА И ОБЩЕСТВОТО

Сходни презентации


Презентация по темата: "ЗНАНИЕТО – ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕКА И ОБЩЕСТВОТО"— Препис на презентация:

1 ЗНАНИЕТО – ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕКА И ОБЩЕСТВОТО
УПРАВЛЕНСКИ ПРОЕКТ НА БСП ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МАЙ 2011

2 Алтернативата: отговорност на държавата в образованието и науката
Алтернативата: отговорност на държавата в образованието и науката Всеобщо и качествено образование Развитие на научните изследвания, технологиите и иновациите Устойчивост в политиките Устойчивост във финансирането

3 УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДОСТЪПНО КАЧЕСТВЕНО МОТИВИРАЩО

4 НАШИТЕ ЦЕЛИ: Възстановяване на авторитета на българския учител – основната фигура в училищното образование Утвърждаване на образованието като обществена и лична ценност Гарантиране високо качество на образователно-възпитателния процес Инвестиции в образованието вместо разходи за образование

5 Учителят – ключовата фигура на училищното образование
В краткосрочен план - въвеждане на държавен стандарт за учителския труд В дългосрочен план - учителят –регулирана професия

6 Образованието обществена и лична ценност
Образованието обществена и лична ценност В краткосрочен план: делът на отпадащите от училище деца под 15 %. В дългосрочен план: делът на отпадащите от училище деца под 10 %

7 Качеството на образователно-възпитателния процес
В краткосрочен план: обвързаност на средното и висшето образование; държавните зрелостни изпити - единствен вход за висше образование В дългосрочен план: права срещу образование

8 Устойчивост във финансирането
Устойчивост във финансирането В краткосрочен план: възстановяване на нивата на финансиране по проект 2009 г. от 3.24 % от БВП В дългосрочен план: да се достигат средните нива за ЕС – до 6% от БВП

9 ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПУБЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ

10 НАШИТЕ ЦЕЛИ: Възстановяване на публичната отговорност
Гарантиране на социалната измеримост на висшето образование – политики на равния достъп Модернизация на българското висше образование – гаранция за неговата конкурентноспособност

11 Възстановяване на публичната отговорност
В краткосрочен план: възстановяване на нивата на финансиране по проект 2009 г. от 600,4 млн. лв. В дългосрочен план: разходите за висше образование – 1,1 % от БВП

12 Политики на равния достъп
В краткосрочен план: намаляване и поетапно премахване на таксите за държавните висши училища В дългосрочен план: безплатно обучение за студенти, сключили договор за работа в България за 5 години

13 Модернизация на българското висше образование
В краткосрочен план: електронизация на учебното съдържание В дългосрочен план: постигане на европейските стандарти за високо качество и резултати

14 НАШИТЕ ПОЛИТИКИ І. Възстановяване регулативната роля на държавата и нейната социална функция спрямо академичната автономия ІІ. Разширяване и гарантиране на равния достъп до висше образование ІІІ. Модернизация на българското висше образование като част от европейското пространство за висше образование

15 НАУКАТА, ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ
НАУКАТА, ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ ОТГОВОРНА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

16 НАШИТЕ ЦЕЛИ: 1. Растеж, основан на научните изследвания, технологии и иновации 2. Укрепване на публичните научни организации и стимулиране на сътрудничеството между тях 3. Активна политика за увеличаване на изледователския капацитет на държавата. 4. Активно участие в европейското изследователско пространство

17 Растеж, основан на научните изследвания, технологии и иновации
В краткосрочен план: възстановяване на нивата на публично финансиране по проект 2009 г. – 0,49 % от БВП, с годишно повишаване от 0,16 % В дългосрочен план: 1,5 % от БВП публични инвестиции и до 1,5 % от БВП частни инвестиции; стимули за бизнеса при внедряване на нови технологии

18 Укрепване на публичните научни организации и стимулиране на сътрудничеството между тях
В краткосрочен план: изцяло държавно финансиране на фундаменталните и хуманитарните науки в публичните научни организации В дългосрочен план: национална политика за съвместни дейности между научните организации и бизнеса по осъществяване на приоритетни научни изследвания, ключови технологии и иновации; развитие на центрове по върхова компетентност и развойни центрове по национално значими проблеми

19 Активна политика за увеличаване на изследователския капацитет на държавата
В краткосрочен план: базови заплати в публичните научни организации – БАН, ССА и държавните висши училища, с начален праг средна заплата за държавния служител. По-високи стипендии за докторанти В дългосрочен план: занимаващите се с наука и изследвания да бъдат 4,5 на 1000, при среден показател за ЕС - 5,5 на 1000

20 Активно участие в европейското изследователско пространство
В краткосрочен план: съфинансиране за проекти по европейски програми, с допълнителни стимули за изобретение и достигане до български патент В дългосрочен план: активно присъствие в европейското изследователско пространство

21 Ако искаш 1 година успех-посей семе; Ако искаш 10 години-засади дърво;
Ако искаш 100 години успех, инвестирай в хора! китайска поговорка


Изтегли ppt "ЗНАНИЕТО – ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕКА И ОБЩЕСТВОТО"

Сходни презентации


Реклама от Google