Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ТУРОПЕРАТОРСКА, АГЕНТСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ТУРОПЕРАТОРСКА, АГЕНТСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ"— Препис на презентация:

1 ТУРОПЕРАТОРСКА, АГЕНТСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ
доц. д-р Златина Караджова

2 Глава първа Пътническата агенция в системата на туризма 1. 1
Глава първа Пътническата агенция в системата на туризма 1.1. Характеристика и определение на пътническата агенция Изясняването на същността на посредничеството в туризма изисква да се направи съпоставка на туризма с другите индустрии. За разлика от традиционните индустрии, в туризма се предоставят предимно услуги. Туристическата услуга не може да се придобие, но може да се получи и съответно потреби. Услугите са невеществена форма на продукта, потребяват се в момента на тяхното производство и обикновено имат индивидуално или местно проявление, т. е. оценката за тяхното качество е субективна, защото се прави само от този, който я ползва. Друга характерна особеност е, че качеството на услугите зависи главно от човешкия фактор и от условията, при които се извършва. Проявяват се като резултат на живия труд в действие, а не като застинал в материален продукт резултат.

3 Характеристики на услугите:
нематериалност - туроператорите и туристическите агенти всъщност продават удобствата от пребиваването, а не самите стаи; неподвижност - туристическият продукт не съвпада с местоживеенето на потенциалния потребител; неделимост - не може да има “разкъсване” на връзката между услугата и този, който я продава на потребителя; несъхраняемост - услугите не могат да се складират, да се позиционират, да се охлаждат или дълбоко замразяват; неравномерност във времето - продажба на услугите самостоятелно или продажбата им, придружена с продажба на стоки е най-важната причина за тази характерна особеност на услугите.

4 Характеристики на услугите:
туристическата услуга носи отпечатъка на своя създател: общата и професионалната квалификация и култура ; върху качеството на тур. продукт оказват влияние редица психологически фактори: настроение, емоции, преживявания, типаж и др.; туристическата услуга извън туристите не съществува. По своята същност тя е “съвкупност от целенасочени действия в сферата на обслужването, които са ориентирани към осигуряване на потребностите на туриста”.

5 По-важни страни от същностната характеристика на пътническата агенция:
Организационно-правна и икономическа форма за осъществяване на определен вид дейност; Стопанско предприятие, което осъществява своята дейност с цел постигане на положителен финансов резултат; Първично туристическо предприятие, което е създадено и функционира, за да обслужва туристическия отрасъл и задоволява потребности във връзка с пътуването и пребиваването;

6 По-важни страни от същностната характеристика на пътническата агенция:
Междинно звено в системата на туризма, което опосредства пряко или косвено връзката между търсенето и предлагането; Предприятие, което осъществява дейността си в сферата на обръщението, във връзка с реализацията на собствен или чужд продукт; Туристическо предприятие със своеобразна „производствена” дейност, изразяваща се в организирането на туристически пътувания с обща цена или предлагането на други собствени услуги. Пътническата агенция е междинно звено на пазара, което по-обстойно може да бъде дефинирано като: стопанско предприятие, което е създадено и функционира с цел пряко или косвено осъществяване на връзката между търсенето и предлагането на туристическия пазар посредством „производство” и реализация на собствени или продажба на чужди услуги.

7 Предимства от използването на посредници в туризма :
За първичните туристически предприятия Продават на едро; Прехвърлят риска на посредника; Освобождават се от отговорността по продажбите; Редуцират разходите за промоции и реклама; Осигуряват достъп до много и далечни пазари; Стимулират предлагането на доп. услуги; Допринасят за развитието на алтернативните видове туризъм; Създават работни места; Съдействат за развитие на инфра и суперструктурата; Подпомагат позиционирането на обекта; Изграждат позитивен имидж на тур. дестинация.

8 Предимства от използването на посредници в туризма :
За туристите Предлагат по-ниски цени; Предоставят сигурност по време на пътуването и престоя; Спестяват време чрез квалифицирани консултации в етапа на търсене; Въздействат за подобряване на качеството на предлагания туристически продукт; Изискват унифициране на качеството в големите хотелски и ресторантски вериги; Предлагат експертна помощ и информация; Включват в стопанския оборот културни и исторически забележителности, посещенията на които разнообразяват престоя на туристите ; Активизират други стопански дейности.

9 Недостатъци от използването на посредници в туризма:
Липса на свобода при определяне на цените; Невъзможност за въздействие върху дистрибуцията, промоциите и рекламите; Ограничен поглед върху пазара; Задържане на продажбите на определен обект. Предлагане на тези продукти, услуги, обекти и дестинации, които посредникът сметне за добре, т.е. ограничаване на избора; Поднасяне на подвеждаща информация; Необосновано вдигане на цените, особено в резултат на консолидиране на посредниците.

10 1.2. Функции, дейности и задачи на пътническата агенция
1.2. Функции, дейности и задачи на пътническата агенция Основната функция на пътническата агенция е посредническата. Това е така, тъй като те действат като посредници между първичното туристическо предлагане и туристическото търсене. Организаторската /производствената/ функция се изразява в създаване, офериране и реализиране на туристически продукт, респективно организирано туристическо пътуване с обща цена.

11 Пътническата агенция има и редица специфични функции, по- важните от които са: търговска, пространствена, информационно-консултантска, маркетингова функции. Реализацията на търговската функция се свежда до обединяване в своеобразен пакет на чужди услуги и продажбата му на потенциални и реални потребители. В днешни дни голяма част от мощните играчи на пазара на посредниците разполагат със собствена материално-техническа база за настаняване, изхранване и анимиране времето на туриста, включително авио- и автобусен превоз и продават собствен комплексен туристически продукт. По-малките от тях договарят контингенти стаи, база за изхранване на туристите, чартърен и автобусен превоз за извършване на трансфера.

12 Реализацията на пространствената функция се свежда до елиминиране на фактора „териториална отдалеченост” между търсенето и предлагането. В наши дни разстоянията вече не са проблем, в същото време нараства свободното време, променят се социалните навици на хората, по отношение ползването на платения годишен отпуск, така че тук се явява необходимостта от посредник, който да свърже търсенето с предлагането във времето и пространството. Информационно-консултантската функция се реализира чрез предоставяне на квалифицирани консултации както в етапа на търсене на туристическо пътуване, така и по време на самото му провеждане под формата на информационни срещи /info meetings/ или беседи, изнесени от професионален екскурзовод.

13 Приложението на маркетинговата функция на пътническата агенция се изразява в създаване на оптимални условия за среща на производители и потребители на туристически продукт, стимулиране на търсенето, в резултат на което се подобрява качеството и се разнообразява предлагането, рекламиране както на продукта на определен хотел или ресторант, нощен бар или атракцион, така и на комплексния туристически продукт на съответна дестинация. В зависимост от това дали пътническата агенция се представя от свое име и за своя сметка и работи на собствен риск и отговорност или се представя от чуждо име и работи срещу комисионно възнаграждение дейността й може да се раздели на две групи: организаторска (туроператорска) дейност и посредническа (агентска) дейност. Организаторска (туроператорска) дейност - това е производствената функция на пътническата агенция. Тя се състои в планиране, подготовка и провеждане на групови или единични туристически пътувания с обща цена. Основен недостатък в случая е огромния натиск, упражняван от туроператорите за понижаване на цените от страна на контрагентите /хотелиери, ресторантьори и т.н./ или с други думи казано буквалното им определяне от страна на пътническата агенция. На мен лично голям туроператор ми е казвал ”или се съгласяваш на тези цени или аз пълня хотела отсреща”.

14 В продукта на туроператорската дейност се разграничават четири групи елементи:
Първа група (организационни елементи) - резервации, в които се уточняват период на пътуване, цел на пътуване, видове транспорт, категоризация на средствата за подслон и места за настаняване, форми на изхранване, продължителност на престоя, анимация, както и допълнителни услуги като застраховки, допълнителни посещения на музеи или спектакли, фестивали, карнавали и т.н., които не са включени в пакетната цена. Only bed – само нощувка, без храна. Bed and breakfast – нощувка и закуска. Half board – полупансион / нощувка, закуска и вечеря/. Full board – пълен пансион / нощувка, закуска, обяд и вечеря/. All inclusive – всичко включено в цената, алкохола е местен. Ultra all inclusive – предлага и вносен алкохол.

15 Втора група (икономически елементи) - обща цена на пътуването; съотношение цена/качество; размер на сумата на капарото (началната вноска); сумата на разходите за подготовката на пътуването - бруто дохода (печалбата); тук би следвало да се предвиди и сума за допълнителни /непредвидени/ разходи. Трета група (правни елементи) характеризира условията на договора между организатора на пътуването и клиента. Това са маршрут на пътуване; начална и крайна дата на пътуване, общата продължителност; основни услуги, включени в цената; вида на транспорта; местоположение и вид на обекта /средство за подслон или места за настаняване/, неговата категория и брой нощувки; брой и вида на хранене; посещения, екскурзии и трансфери, включени в общата цена; начин и срок на плащане на общата цена; други плащания, невключени в общата цена; регламентиране на промени при резервации и записване, условия за анулиране на договора. Четвърта група (Социални елементи) - консултации и съвети; имидж на туроператора; имидж на доставчика на услуги; имидж на туристическото място. Обикновено е 30% от стойността на пътуването.

16 Дейностите и задачите, които служителите в пътническа агенция извършват могат да бъдат систематизирани до: Организира и контролира спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда. Организира туристическото обслужване. Организира туристическата агентска дейност. Информира и консултира клиентите във връзка с покупката и потреблението на туристически продукти и/или услуги. Посредничи, резервира, продава и реализира туристически продукти и/или услуги. Извършва плащания, води сметки, изготвя счетоводни документи и отчети.

17 1.3. Класификация на пътническите агенции
►В зависимост от това, коя от дейностите е характерна и преобладаваща: - Туроператори, осъществяващи в преобладаваща степен организаторска (производствена) дейност и създаващи собствен продукт. Характерно за типичния им вид е, че те не се занимават с продажбата на организираните от тях пътувания с обща цена, а предоставят това на туристически агенции. Много често обаче туроператорите осъществяват сами продажбата на продукта си, чрез собствени бюра, филиали, агентури, интернет и др. - Турагентите обикновено предлагат само чужди услуги, т.е. осъществяват посредническа дейност, срещу която получават комисионно възнаграждение. Самата комисионна обикновено се формира като процент, но може да бъде и твърда сума от всяка продажба. И за тази група в практиката са известни случаи на извършване на организаторска дейност, или с други думи казано производство на собствени услуги. Това деление е, разбира се условно, тъй като в реалната практика абсолютно не се срещат представители само на единия или само на другия вид

18 ►Според характера на търговската дейност са три вида: ангросисти (едро), детайлисти (дребно), полуангросисти (смесени); - Ангросистите организират пътувания, а самите продажби ги предоставят на други. Те не осъществяват пряк контакт с клиента и се отъждествяват с търговци на едро. Към настоящия момент, обаче продават чрез собствени агентури, разкрити във всяка дестинация, в която оперират. - Детайлистите се занимават само с продажба на самолетни билети и чужди продукти, директно на клиентите и се отъждествяват с продавачи на дребно. Задължително изискване е наличието на ИАТА сертификат в единия случай за физическо лице, което добива права да продава билети за самолети и според българското законодателство това е необходимо още при получаване на права да регистрираш агенция, а другия случай е при регистирана вече агенция да се притежават права да се издават самолетни билети. - Полуангросистите продават част от пътуванията директно на туристите, а друга част предоставят на търговци на дребно.

19 ►Според обема на дейността се делят на малки, средни и големи пътнически агенции.
За малките турагенции е характерно малък брой обслужени клиенти, малък годишен оборот и малоброен състав на персонала. Те се занимават предимно с посредническа дейност, но е възможно и да организират туристически пътувания с обща цена. Средните турагенции имат по-голям брой клиенти, оборот и по-голяма численост на персонала. Те се занимават предимно със смесен тип дейност, като често притежават и собствени пътнически средства. Големите турагенции са мощни предприятия с голям обем оборот, многобройни клиенти, голяма численост на персонала. Обикновено разполагат със собствен авио и автобусен парк, включително луксозни пътнически кораби за провеждане на круизи. 

20 ►Според произхода на капитала се делят на:
Професионални – регистрирани от професионалисти в бранша или от предприемачи, достатъчно умни да наемат професионалисти. Непрофесионални – създадени с капитал, натрупан извън туристическата сфера. Основната цел на тяхното съществуване, изън реализиране на печалба, разбира се е балансиране на финансовите резултати от другите видове бизнеси. Типа на туроператора в случая донякъде зависи от това дали оперират на емитивни или рецептивни пазари. Обикновено, обаче работят и като приемащи и като изпращащи или с други думи казано смесени.

21 ►Според мястото на предоставяне на туристическите услуги те се делят на:
- Incoming tour operator. Приемащите туристически агенти предоставят една или няколко допълнителни туристически услуги, които са включени в предварително закупения туристически пакет или се заплащат отделно. - Outgoing tour operator. Изпращащият туроператор организирва обслужването на своите туристи в приемащото място чрез свои представители и контрагенти - приемащи туроператори и агенти. mixed tour operator. Смесените туроператори оперират и като изпращащи зад граница свои сънародници и като партньори на чуждестранна туристическа агенция, на чийто туристи предоставят основни и допълнителни туристически услуги.


Изтегли ppt "ТУРОПЕРАТОРСКА, АГЕНТСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ"

Сходни презентации


Реклама от Google