Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Класическа механика Динамика на материална точка.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Класическа механика Динамика на материална точка."— Препис на презентация:

1 Класическа механика Динамика на материална точка

2 Динамиката е дял от механиката, който изучава взаимодействието между телата.
За описание на взаимодействието се използва векторната величина сила. Приложените към телата сили могат да променят техните кинематични и динамични характеристики. Различните тела не реагират по един и същ начин на въздействието на дадена сила. Степента на съпротивление на телата към промяна на скоростта се нарича инертност, а величината, която характеризира инертността на телата се нарича маса. Основните закони на динамиката –законите на Нютон –не се извеждат. Те са постулати, които представляват обобщен опит и се считат за верни в границите на приложимост на класическата механика до доказване на противното.

3

4

5

6

7

8

9 Основният закон на динамиката на материална точка:
Основният закон на динамиката на материална точка:

10 (на далекодействието)

11

12 Механична система Силите могат да бъдат:
съвкупност от тела, между които действат механични сили ; Силите могат да бъдат: вътрешни  системата е затворена ; външни  системата е отворена .

13 Видове сили Силата на съпротивление (сила на триене) зависи от относителната скорост на телата. - коефициент на триене. Еластичната сила е пропорционална на деформацията – коефициент на еластичност. Гравитационна сила - гравитационна константа

14 Сили на тежестта, натиск и реакция на опората.
Сила на триене (сила на сухо триене) при покой.

15 Примери: Сила на триене
Означения: Сила на триене Реакция на опората, насочена по нормалата към повърхността. Сила на тежестта Движеща сила, породена от въртене на педалите. Когато не се въртят, тя е равна на нула.

16 Примери При свободно падане ускорението не зависи от масата на тялото!
При свободно падане ускорението не зависи от масата на тялото! Реакция на опората и сила на тежестта

17 Импулс. Закон за изменение на импулса
- импулс на тяло [kgm/s] dp - промяна на импулса, Fdt - импулс на силата F Промяната на импулса на едно тяло е равна на импулса на силата и има нейната посока.

18 * Принципи на динамиката:
* Принципи на динамиката: Първи принцип Всяко тяло остава в покой или равномерно праволинейно движение, докато въздействието на друго тяло не го изведе от това състояние. Втори принцип При въздействието на едно тяло върху друго, второто получава ускорение, което е правопропорционално на приложената сила, има нейната посока и е обратнопропорционално на масата на това тяло. Промяната на импулса на едно тяло е равен на импулса на приложената сила и има нейната посока. Трети принцип Силите, с които две тела си взаимодействат, са равни по големина и противоположни по посока. На всяко действие съответства равно по големина и противоположно по посока противодействие.


Изтегли ppt "Класическа механика Динамика на материална точка."

Сходни презентации


Реклама от Google