Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОПЕРАТОР ЗА ВХОД И ИЗХОД,ПРИСВОЯВАНЕ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОПЕРАТОР ЗА ВХОД И ИЗХОД,ПРИСВОЯВАНЕ"— Препис на презентация:

1 ОПЕРАТОР ЗА ВХОД И ИЗХОД,ПРИСВОЯВАНЕ

2 1. Оператор за вход a) Синтаксис Read Оператор за ;
Вход (<идентификатор>) ; Readln , Където идентификаторите са имена на една или повече променливи,разделени със запетая. Променливите могат да бъдат от цял, реален или знаков тип , тип низ или от ограничен тип. Примери: Var A,B:real; S1,S2:integer;Mesec:1..12; 1) Read(A); 2)Readln(B); 3)Read(S1,S2); Readln;

3 б)Семантика При срещане на Read и Readln в програмата нейното изпълнение спира и се изчаква въвеждането на данни от клавиатурата, което завършва с натискането на клавиша Enter. Ако се въвеждат няколко числови стойности то те трябва да се отделят чрез интервали или чрез натискане на клавиша Enter

4 Каква е разликата между Read и Readln?

5 Примери: Посочете резултата от програмния фрагмент,
ако от клавиатурата сме въвели числата: След изпълнението на операторите ще имаме:

6 2. Оператор за изход a) Синтаксис Оператор за Write (<израз>) ;
Writeln , Като изразите се отделят чрез запетая. Изразите в скобите трябва да са от цял, реален или знаков тип или тип низ. Примери: Writeln(‘Резултатът от събирането’); Writeln(27,’+’,3); Write(‘ще бъде ’); Writeln(27+3);

7 б)Семантика При изпълнение на Write и Writeln се извеждат стойностите на всички изрази по реда на тяхното срещане от ляво на дясно, като предварително се извършват необходимите изчисления.

8 Каква е разликата между Write и Writeln?

9 Примери: Резултатът от изпълнението на операторите е:

10 В)Параметри за извеждане на числа:
На цели числа цяло число:m където m е ширината на полето, в което се извежда цялото число Пр. 1)Writeln(123:5); Реш. ‗ ‗ ‗ ‗ ‗ 1 2 3 На реални числа реално число:m:n Където m- ширината на полето, в което се извежда цялото число n-брой цифри след десетичната точка Пр.Write(12.3:6:2); Реш. │‗ ‗ ‗ ‗ ‗ 1 2 3

11 Оператор за присвояване
Операторът за присвояване(представя се със символа =) може да се използва за присвояване(задаване) на стойност на променлива. Променливата се записва от лявата страна на =, а от дясната се записва израз(стойност): тип име_на_променливата := израз; Пример: double rezultat := sumsum*1.2 Важно: Променливата трябва предварително да е с дефиниран тип(в случая double).

12 Съставен оператор Група от оператори, обединени в логическо цяло между думите begin и end. Използва се, когато синтаксисът на езика позволява записване само на един опертор, а решението на задачата изисква повече от един оператори. begin оператор 1; оператор 2; оператор n; end;

13 Изготвил:Ралица Иванова


Изтегли ppt "ОПЕРАТОР ЗА ВХОД И ИЗХОД,ПРИСВОЯВАНЕ"

Сходни презентации


Реклама от Google