Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Обмен на добри практики за организиране на учебна практика в реална работна среда в обучението по професионална подготовка.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Обмен на добри практики за организиране на учебна практика в реална работна среда в обучението по професионална подготовка."— Препис на презентация:

1 Обмен на добри практики за организиране на учебна практика в реална работна среда в обучението по професионална подготовка

2 О ц е н я в а н е Оценяване, оценка (на английски: Evaluation) е систематично придобиване на информация и обратна връзка по отношение на използването, качествата и въздействието на обект, програма или процес, във връзка с очакваните резултати. Процесът на измерване на степента на постигане на очакваните учебни резултати. В контекста на образованието и обучението, оценяването е систематичен метод за събиране на информация за въздействието и ефективността на наученото. Полученият резултат показва постигнати ли са предварително поставените цели и може да помогне за подобряване процеса на обучение, както и да даде представа за качествата му. Оценяването е процес на характеризиране и оценка на различни аспекти на образователната дейност. То може да се разглежда и като професионална дейност на педагога, която той задължително трябва да извърши, ако иска преподаването му да бъде достъпно и разбираемо, да отговаря на съвременните изисквания и нужди и резултатите от процеса на обучение да бъдат възможно най-добри.

3 НАРЕДБА № 3 ОТ 15. 04. 2003 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ
НАРЕДБА № 3 ОТ Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 73 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ Г.) Чл. 18. (1) С практическите изпитвания се оценяват постигнатите практически умения на учениците. (2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от г.) Практическите изпитвания могат да се рганизират като индивидуални или като групови текущи изпитвания. (3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание. (4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от г.) При груповите практически изпитвания всеки ученикът изпълнява индивидуално или в екип практически дейности, определени в групово поставено практическо задание. (5) (Доп. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.) За извършване на практическите изпитвания по учебна или производствена практика се разработват индивидуални и/или групови практически задания и се осигуряват работни места всеки ученик и съответната техническа и технологична документация, техника, инструменти, уреди и материали, гарантиращи изпълнението на практическото задание и безопасната работа на учениците.

4 НАРЕДБА № 3 ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
НАРЕДБА № 3 ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (6) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от г.) В индивидуалните и/или в груповите практически задания се формулират критерии за оценяване в съответствие с утвърдените такива в националните изпитни програми за придобиване степен на професионална квалификация. (7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.) Времето за изпълнение на практическото задание се определя от оценяващия в рамките на учебните часове. (8) (Предишна ал ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.) При практическите изпитвания оценяващият е длъжен да анализира изпълнението на практическото задание и устно да мотивира оценката си пред ученика.

5 ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СЧЕТОВОДСТВО
Критерии за оценяване: Точки 1. За създаване на вярна счетоводна статия. 1 т. 2. За посочен в основанието на мемориалния ордер документ. 3. За открита, заведена и приключена сметка. 2 т. Максимален брой точки за задача 60 т.

6 Формула за изчисляване на практическа задача по счетоводство:
Формула за изчисляване на практическа задача по счетоводство: Формула за изчисляване на задача по счетоводство Скала процентно съотношение, използвана при оценяването на задачата: Пример: Оценка Брой реални точки x максималния брой точки 100 (0-35) % = 2 35% x 60 т. = до 21т. Слаб2 35 x 60 = 21точки (36-50) % = 3 36% x 60 т. = 22т. -30т. Среден 3 (51-67) % = 4 51% x 60т. = 31т т. Добър 4 (68-85) % = 5 68% x 60т. = 41 т. -51 т. Много добър 5 (86-100) % = 6 86% x 60т. = 52 т. -60 т. Отличен 6

7 Показатели / П/ = Брой на постигнатите точки X 6
Критерии за оценка по компютърен машинопис и текстообработка – учебна практика Критерии Показатели Точки 1. Правилно разположение на пръстите на ръцете правилно разположение на лявата ръка правилно разположение на дясната ръка 5 2. Използване на десетопръстен метод на писане на кирилица правилно придвижване на ръцете по зони на действие правилно използване на палците на ръцете 3. Писане без зрителен контрол правилна стойка на тялото осъществяване на зрителен контакт с учебника и с монитора 4. Постигната скорост на писане на текст до 80 символа в минута от 80 до 100 символа в минута от 100 до 120 символа в минута от 120 до 140 символа в минута над 140 символа в минута Общ брой точки: 60 Показатели / П/ = Брой на постигнатите точки X 6 Общ брой точки

8 ПРИМЕРНО ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ГОТОВ БИЗНЕС - ПЛАН
ПРИМЕРНО ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ГОТОВ БИЗНЕС - ПЛАН ТОЧКИ 1. Въведение в проблема, мотивация и обосновка на избора. 10 2. Обхват и степен на изчерпателност на разработения бизнес план. 5 3. Показване на задълбочени професионални знания и умения за прилагане на маркетинговия инструментариум, за съставяне на организационно- управленски план, производствен план и за разработване на финансов план. 20 4. Познаване на основните икономически категории и свободно боравене с икономическа информация. 5. Показване на логическа последователност и свързаност на икономическите процеси и явления в бизнес плана. 6. Умения за използване на технически средства и естетическо оформление на разработката – графики, таблици, диаграми и цифрови данни. Използване на нагледни материали – рекламни материали, умения за мултимедийна презентация. 7. Умения за устно и писмено представяне на темата – стил на изложение, езикова култура, техническо оформяне и убеждаване в изложената теза. Общо : 60

9 Примерно практическо задание по производствена практика за 12 клас
Примерно практическо задание Критерии Точки 1. Избор и описание на бизнес идея за разработване на бизнес проект. Разбира и различава отделните правни форми за организиране на бизнес; 10 Обяснява избора на правната форма; 15 Дефинира вярно и представя бизнес идеята; Представя набор от информация за технологията и характера на представяната идея или продукт; Посочва обхвата на основните раздели на бизнес проекта 5 Общо: 60

10 № Критерии Показатели Точки
ПРИМЕРНО ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА”- 12 КЛАС Критерии Показатели Точки 1. Създаване и обработка на графични обекти с Adobe Photoshop или Corel Draw графично оформление правилно позициониране и пропорции на графичните обекти естетичен усет при цветовото оформление на графиката оригиналност 10 5 2. Създаване на уеб – сайт от няколко страници с Macromedia Dream weaver Microsoft Visual Studio спазва зададените размери. Удобен и интуитивен интерфейс. Интуитивна навигация или откриване на нужната функционалност. създава стартова страница Master page, шаблон Template или CSS за уеднаквяване дизайна на всички страници. използва таблици при структуриране на страниците. осигурява връзки към всички страници. лесно четене и възприемане на предложената информация. вгражда графични обекти, създадени чрез други програмни продукти. съвместимост с различни браузери, екрани, цветове, интернет връзка 8 3 2 3. Създаване на анимиран обект / текст или картинка/ с Macromedia Flash създава и вгражда анимирано изображение отговарящо на темата Общ брой точки: 60

11 Оценяване на примерно практическо задание по производствена практика за 12 клас
Максимален брой точки Неправилен отговор Непълен отговор 60 Оценява се с част от точките за верен и пълен отговор Преминаването от точки в цифрова оценка се извършва по следната формула: Цифрова оценка = Общия брой точки от всички критерии : 10 Пример: 40 точки : 10 = Добър 4.00

12 Учебно – тренировъчна фирма
Учебната практика се провежда в училище и е съобразена с Държавните образователни изисквания и Наредба 3 за оценяване под формата на Учебно – тренировъчна фирма. УТФ е модел на реално предприятие, в което учениците се обучават в условия, близки до реалната практика, учебна среда, в която учениците могат да развиват своята личностна, социална, методична и професионална компетентност. При извършване на всички дейности, присъщи на административните служби на едно предприятие учениците тренират умения за прилагане на практика на получените теоретични знания, запознават се с конкретни изисквания за професията, за определени работни места, по пътя на собствения опит се научават какво е това да ръководиш собствен бизнес, да търсиш и да вземаш решения, да носиш отговорност за взетите решения и други. Сделките, управленските решения, ежедневната дейност са съобразени с изискванията на нормативната база и на пазарната икономика, но без участието на реални пари и стоки.

13 Примерно практическо задание
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „РАБОТА В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА” Примерно практическо задание Критерии Оценка 1. Процедура по лицензирне на търговска банка познава нормативната уредба във връзка с лицензирането на търговската банка; 10 работи с документите на БНБ за лицензирането на търговската банка; 20 знае и практически прилага условията, при които може да се издаде лиценз на търговската банка; познава и посочва обстоятелствата, при които се отказва издаването на лиценз; знае и посочва обстоятелствата, при които се отнема издаден лиценз. Общ брой точки: 60

14 Точно и вярно изпълнение на поставените задачи Презентацио-нни умения
Оценъчен лист за работа в Учебно – тренировъчна фирма – текущо оценяване Име и фамилия Точно и вярно изпълнение на поставените задачи Лидерски умения Презентацио-нни умения Комуникативни умения Умения за работа в екип Обща оценка 1. С Р у 2. 3. 4. С – собствена оценка – максимум 20 точки Р – оценка на ръководителя – максимум 20 точки У – оценка на управителя – максимум 20 точки

15 Скала за оценяване на учебно – тренировъчна фирма
Оценка Брой точки Слаб 2 до 29 точки Среден 3 от 30 до 34 точки Добър 4 от 35 до 44 точки Много добър 5 от 45 до 54 точки Отличен 6 от 55 до 60 точки

16

17 13 Международен панаир - град Пловдив
13 Международен панаир - град Пловдив

18

19 Участия в национални състезания
Skills & Work Умения за работа

20 Най –добра бизнес идея – Национално състезание в Пловдив, 2012 година

21 НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО – СОФИЯ, 2011г

22 Учебна екскурзия с професионална цел
МОЛ СОФИЯ

23 Ден на професиите

24 Коледен базар на УТФ

25 Великденски базар на УТФ

26 Фирми – партньори за лятна производствена практика – 11 клас
Счетоводни къщи Баланс Лидер Петков и сие Застрахователни дружества Евроинс ДЗИ Търговски дружества ЕТ „ Николай Пейчев“ ЕТ „ Росица Иванова“ ЕТ „ Валентин Златков – Валена“ ЕТ „ Павел Сардовски – Пепи“ ЕТ „Георги Тасков - Ореол“ ЕТ „Албена Кочева“ ЕТ „ Илияна Петрова – Космос“ Хотел „ Орлово гнездо“ Кюстендилска търговско промишлена палата Танита ООД НОИ Кюстендил ТД на НАП Кюстендил Митнически пункт Гюешево Регионален исторически музей Районен съд Областна администрация Дирекция „ Социално подпомагане“ Строителни фирми Банки Токуда банка Пощенска банка Юро Банк ДСК Общинска банка Асет Банк Други

27 Учебна практика по търговия

28 Таблица за оценяване на ученици за лятна производствена практика в реални фирми
Критерии: Точки 1.Изпълнение на възложените теми от програмата за производствена практика . 10 т. 2.Изпълнение на възложените задачи от ръководителя на практиката – представител на фирмата . 3.Стриктно водене на тетрадка – дневник и работа с документи . Общо : 30 т.

29 Таблица за преминаване от точкова в цифрова оценка за лятна производствена практика
Точки Оценка до 15 точки Слаб 2 от точки Среден 3 от точки Добър 4 от точки Много добър 5 от точки Отличен 6 Формула за изчисляване на оценката: Брой точки x 6 = оценка 30

30 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
ПГИМ “ Йордан Захариев “ град Кюстендил АНГЕЛИНА ГАБРОВСКА Главен учител


Изтегли ppt "Обмен на добри практики за организиране на учебна практика в реална работна среда в обучението по професионална подготовка."

Сходни презентации


Реклама от Google