Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Училище по мениджмънт - НБУ

Сходни презентации


Презентация по темата: "Училище по мениджмънт - НБУ"— Препис на презентация:

1 Училище по мениджмънт - НБУ
ВИЗИЯТА НА ЕС ЗА КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Изводите за България Доц. Юрий Алкалай Училище по мениджмънт - НБУ

2 визията на ЕС за качество
основни елементи на визията пътища към визията посоки на развитието българският път - ключови фактори центрове за съвършенство в работата

3 ВИЗИЯТА НА ЕС ЗА КАЧЕСТВО
ЕС да постигне глобално конкурентно предимство към 2010 г. на основата на СЪВЪРШЕНСТВО.

4 = TQM ВИЗИЯТА НА ЕС ЗА КАЧЕСТВО
СЪВЪРШЕНСТВО = начин на управление на организацията и постигане на резултати, основаващ се на фундаментални концепции като: Фокус върху клиента Ориентация към резултати Лидерство Ясни цели Процеси и факти Въвличане на хората Непрекъснати подобрения Партньорство с взаимна изгода Учене от всичко и всички Отговорност пред обществото = TQM

5 ВИЗИЯТА НА ЕС ЗА КАЧЕСТВО
Създава се нов имидж на продуктите и услугите “Made in Europe”, който да установи ново ниво на конкурентоспособност на основа на СЪВЪРШЕНСТВОТО ИМ. Европа да стане място, където бизнес и публична администрация, се стремят заедно към СЪВЪРШЕНСТВО в резултатите и вътрешната организация в полза на обществото като цяло"

6 ТРИТЕ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТА НА ВИЗИЯТА Да впрегнем различността
Да градим върху успехи Да печелим заедно

7 ДА ВПРЕГНЕМ РАЗЛИЧНОСТТА !
Различността е критичен елемент в създаване на среда, в която бизнес, потребители и обществени услуги могат заедно да развият способността на ЕС да се конкурира на световните пазари. Тя е двигател за творчеството и иновацията и осигурява дългосрочна жизнеспособност.

8 ДА ВПРЕГНЕМ РАЗЛИЧНОСТТА !
Различността и сложността могат и трябва да бъдат комбинирани плодотворно. Възприемането и оценяването на различността е ключов елемент за бъдещото развитие на ЕС. Способността да се кове партньорство, основано на различността ще бъде една от основните компетенции които ще отличават и издигат “Made in Europe”на конкурентоспособна позиция

9 ДА ГРАДИМ ВЪРХУ УСПЕХИТЕ !
Фокус върху конкуренция, основана на качество, а не на цена. Новата концепция за качество - не само технически и икономически аспекти, но и социални, институционални и природозащитни аспекти. Тя отразява колективната амбиция на обществото и различността на отделни традиции. Отбелязването на успехите създава позитивни “сигнали” за превръщане на “Made in Europe” в синоним на съвършенство

10 ДА ПЕЧЕЛИМ ЗАЕДНО ! нови подходи основани на доверие;
нови форми на взаимоотношения и комуникация; критичен фактор за успеха - среда, стимулираща партньорство на принципа “печеля - печелиш”

11 РОЛЯТА НА МОДЕРНИЯ МЕНИДЖМЪНТ
срещайки се с несигурността: приема/окуражава различността в компетенции и опит; търси обратна връзка и пътища за непрекъснати подобрения; търси динамичен баланс между различни интереси, впрягайки творческата енергия в общата каруца.

12 ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА
. По-упорита работа с досегашните средства по-смислено и широко прилагане на инструментите на УК; повече усилия в обучението и подобренията; повече усилия за намаляване на загубите свързани с К; повече точки по модела за съвършенство в работата. Практиката на най-добрите се превръща все по-бързо в норма (стандарт) за работа на всички !

13 TQM ДИАГНОСТИЧНИ МОДЕЛИ
ISO 9001 2000 ISO МОДЕЛИ ЗА НАГРАДИ РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛИЕНТА И ДР. УЧАСТНИЦИ ISO 9001 (1994) РАЗПРОСТРАНЕИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯТА

14 ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА СЪВЪРШЕНСТВО В РАБОТАТА
Резултати Системни фактори Лидерство 10% Хора 9% Процеси 14% Удовлетворени хора 9% Ключови икономически показатели 15% Политика & стратегия 8% Удовлетворени клиенти 20% Партньори & Ресурси 9% Удовлетворено общество 6% Нововъведения и учене

15 ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА
. Прилагане на концепциите за УК в нови области публична администрация; третия сектор.

16 ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА
. Разширяване на хоризонтите Разработване на нови методи принципи и техники за подобряване на качеството в нови области като: продукция в малки серии или единични екземпляри; работи, базиращи се на проекти; високо специализирани професионални услуги; бизнес, базиран на Internet

17 ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА
Необходими са лидери. Кои ще бъдат те? Развиване на съществуващите структури за поддържане и разпространение на знанията чрез модели за съвършенство, бенчмаркинг и повсеместно учене; Пропагандиране и подпомагане на организационни нововъведения през границите между частния и обществен сектори Информационна инфраструктура; Изследвания и развитие в новите области.

18 ПОСОКИ НА РАЗВИТИЕТО Частният сектор Партньорство!!!
Преподреждане и интегриране на компетенциите по хода на веригата на стойността (разширено предприятие) за удовлетворяване на всички участници и непрекъснато подобряване на вътрешната ефикасност. Партньорство!!! Новото предизвикателство - справяне с разнообразните и понякога противоречащи интереси в условия на непрекъснати подобрения, споделени ползи и отговорности.

19 ПОСОКИ НА РАЗВИТИЕТО Общественият сектор
формира благоприятна среда за работа и разширяване на фирмите към световните пазари подпомага инициативи за адаптация на структури и организации и за формиране на политика и средства за промяна към съвършенство. Политическите лидери - инициатори и катализатори на промените приоритет на клиента - TQM, бенчмаркинг, подобрения елиминира неефективни дейности овластяване на служителите

20 ПОСОКИ НА РАЗВИТИЕТО Съвместна работа
споделена отговорност за непрекъснати подобрения и адаптация споделено разбиране на ролята на К за Европа и ангажираност за изпълнение на целите за подобрения и очароване на клиента откритост и прозрачност признание и широко прилагане на бенчмаркинга формиране на центрове за “съвършенство в работата”, обединяващи усилията и водещи напред.

21 Какъв ще бъде българският отговор?
Констатации: Изоставаме застрашително Основната беда - осведоменост и мислене на мениджмънта. Липсват истинските лидери. Неподходяща организационна и национална култура - изисква продължителен период за промяна Новата версия на ISO 9000 и фундаменталните промени в нея не са разбрани достатъчно. Подходът не се променя. Участието на държавата - епизодично. Не формира благоприятна среда. Държавните учреждения - далеч от идеите на ТУК, както по начин на мислене, така и по структура

22 Какъв ще бъде българският отговор?
Предложения: Привличане вниманието на лидерите от бизнеса и публичния сектор - комуникиране на идеите, национална награда, центрове за съвършенство, публичност на най-добрите; Големите компании обединяват ресурсите си и привличат фондове за проекти по внедряване на ТУК и ОС; Обосновани стратегически планове и политика за самооценка и внедряване на ТУК; Стимулиране на работата в екип и стремежа към усъвършенстване и непрекъснати подобрения; Ефективни методи за тренинг на всички нива - от училищата до висшите ръководители, усвояване на методите за УК; Въвеждане на стандарти за компетентност и атестиране на мениджърите, а в последствие и на останалия персонал;

23 Център за съвършенство в работата (Centre for Business Excellence)
Мисия: подпомага бизнеса и публичната администрация за постигане на конкурентоспособност и “световна класа”, формирайки култура, насочена към съвършенство в работата, ”непрекъснати подобрения“ и овладяване на съвременни управленски методи, инструменти и техники.

24 Център за съвършенство в работата
ЦСВ се стреми: да създава мрежи от частни, държавни и обучаващи организации, насочени към постигане на съвършенство да действа като ресурс и подпомага организациите по пътя за постигане на "световна класа” да подпомага формирането на култура за качество на организационно, регионално и национално ниво да подпомага формирането на подходяща среда, стимулираща подобрения в работата да предприема изследвания върху практиката на най-добрите и създаване на модели за бенчмаркинг

25 ВИЗИЯТА НА ЕС ЗА КАЧЕСТВО И БЪЛГАРИЯ

26 ТОВА Е ! БЛАГОДАРЯ !!!


Изтегли ppt "Училище по мениджмънт - НБУ"

Сходни презентации


Реклама от Google