Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Подготвяне на презентация Ноември 28, 2008 г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Подготвяне на презентация Ноември 28, 2008 г."— Препис на презентация:

1 Подготвяне на презентация Ноември 28, 2008 г.
Проект:„Активни и стабилни структури на гражданското Общество за по-ефективна и прозрачна администрация”, финансиран по ОПАК чрез ЕСФ Подготвяне на презентация Ноември 28, 2008 г.

2 Набиране на предварителна информация SWOT анализ
Среща с клиент Набиране на предварителна информация SWOT анализ Определяне на целевите групи Определяне на целите Определяне на посланията Комуникационна матрица Инструменти Кампании. Описание на кампании. Структуриране. Правила за оформяне на презентация Какво иска клиентът?

3 Набиране на предварителна информация
Проучване на продукта Проучване на пазара Проучване на потребителите Проучване на конкуренцията

4 Набиране на предварителна информация
Ситуационен анализ. Какво трябва да знаем за продукта? Потребителят Демографски характеристики; Начин на живот; Осведоменост, нагласи, поведение. Продуктът Етап на жизнения цикъл – нов, утвърден, залязващ; Предимства; Ценообразуване; Дистрибуция – канали, географски обхват. Бизнессредата Конкуренция; Търговски отрасъл; Проблеми; Маркетингови комуникации: Вие/Конкуренцията Реклама; Директен маркетинг; Промоции; PR.

5 Проучване на потребителите
Демографски характеристики: Кои са потребителите? Къде живеят? Как живеят? Нагласи: Защо предпочита продукта? Каква е представата му за продукта? Къде най-често се среща с продукта? Кога ползва продукта? Проучване на продукта Жизнен цикъл: Каква е историята на продукта? На какъв етап от развитието си е той? Предимства: Какво прави продукта уникален? Какви са силните и слабите му страни? Какви асоциации предизвиква продуктът? Какъв е имиджът на продукта? Дистрибуция: По какви канали се дистрибутира? Какъв е географският обхват на дистрибуционната мрежа? МПР: Какви комуникционни канали са използвани? Какви комуникционни канали предстои да бъдат използвани?

6 Набиране на предварителна информация
Проучване на пазара Отрасълът: Какво е специфичното за пазара? Какви са рлоблемите? Сезонност: Каква е сезонната активност на пазара? Конкуренция: Какви други рекламни събития са организирани? Проучване на конкуренцията Кои са реалните конкуренти? Кои са потенциалните конкуренти? Кои са скритите конкуренти? Каква е рекламната им активност?

7 Набиране на предварителна информация
Среща. Какви въпроси да зададем на потенциалния клиент? Информация за пазара: Годишен обем (стойностен и/или физически); Сезонен фактор в продажбите; Основни участници (предлагане) и пазарните им дялове; Какви са планираните рекламни активности? Информация за преките конкуренти: Продукти/услуги, марки; Ценова политика; Използвани канали за реализация; Комуникационни дейности; Как стоим сред конкурентите (силни, слаби страни). Информация за потребителите: Къде са концентрирани; Целеви групи за продукта/услугата на клиента.

8 Набиране на предварителна информация
Откъде да получим допълнителна информация? Бриф от клиент; 2. Преса, електронни медии Библиотеки; Информационни агенции; Интернет; Архиви. 3. Интернет Архиви на медии; Информационни портали; Специализирани страници; Странца на фирмата. 5. Изследователски проучвания; 4. Информоция от познати, приятели, професионалисти; 6. Фокус група; 7. Личен разговор с директор, маркетинг специалист на фирмата;

9 SWOT анализ Силни страни
Фактори, зависещи пряко от дейността, авторитета и възможностите на клиента: Фирмата (вносител,производител) - мащаб на компанията, социална значимост на компанията; тясна специализация; опит в областта; международен опит; интегрирана маркетингова стратегия; дистрибуционна мрежа; висока познаваемост на фирмата. Продуктът - уникалност на продукта - ново, първо, единствено на пазара (largest, longest, most); социална значимост на продукта; европейски стандарти; висока познаваемост на продукта. Персоналът;

10 SWOT анализ Слаби страни
Заплахи, зависещи пряко от дейността на клиента: Фирмата (вносител,производител) - мащаб на компанията, липса на тясна специализация; липса на опит в областта; липса международен опит; липса на интегрирана маркетингова кампания; лош имидж; слаба познаваемост на марката. Продуктът – липса на уникалност на продукта; съмнителност в качеството на продукта; слаба дистрибуционна мрежа; лош имидж; разширяване на продуктова линия; слаба познаваемост на продукта. Персоналът – инертност и слаба мотивираност на персонала;

11 SWOT анализ Възможности
Външни фактори, които благоприятстват дейността на компанията на пазара. Бизнес климат - Инвестиции в сектора за подобряване на инфраструктура; подобряване на бизнес климата; облекчаване в законодателството; Кокнкуренция – липса на големи конкуренти; Потребители – повишаване на потребителска активност; подобряване на покупателна способност; промяна на потребителските навици.

12 SWOT анализ Проблеми / заплахи
Външни фактори, които (биха) възпрепятстват дейността на компанията на пазара. Бизнес климат - липса на инвестиции в сектора за подобряване на инфраструктура; влошаване на бизнес климата; липса или наличие на неблагоприятно законодателство; корупция; Кокнкуренция – силна конкурентна среда; Потребители – обедняване на потребителите; липса на големи клиенти.

13 PR не повишава продажбите!
Определяне на целите PR не повишава продажбите! Цели, насочени към марката. Осведоменост. Повишаване на познаваемост; Промяна на нагласите; Промяна на потребителско поведение. 2. Цели, насочени към продукта

14 Определяне на целевите групи
Високоприоритетни целеви групи; Външни аудитории Вътрешни аудитории 2. Нископриоритетни целеви групи; Външни периферни аудитории Вътрешни периферни аудитории 3. Специализирани публики; Специалист в областта на предлагания продукт; 4. Лидери на мнение; Неспециалист, харизматични личности; публични личности; Псевдо лидери на мнение; 5. Журналисти.

15 Определяне на посланията
Диференцираност всяко послание трябва да бъде точно насочено към конкретна целева група; да бъде съобразено с каналите за достигане до целевите групи; 2. Емоционалност Да носи емоционален заряд; Апел, комуникационен “слоган”. 3. Функционалност Социалност; Близост до целевата аудитория; 4. Синтезираност

16 Пример Послания, насочени към специалистите
Сърдечните заболявания са най-сериозната причина за инвалидизиране и смърт; Измерването на АВІ е бързо, лесно и ефикасно; Послания, насочени към широката публика Липсата на профилактика и самолечението водят до смърт/инвалидизиране; Измерването на АВІ е бързо, лесно и безболезнено; Измерването на АВІ е необходимост. Ще ви предупреди навременно. Послания, насочени към лидери на мнение Дайте пример, за да спасим човешки живот;

17 Комуникационна матрица
Визуализира достигането на посланията до целевите групи в различните етапи от развитието на кампанията; Помага предварителната оценка на кампанията.

18 Пример: Комуникационна матрица
Преживели исх.инсулт Рискови групи Специалисти Лидери на мнение Домакини Млади хора Журналисти Сърд.заболявания са най-сериозната причина за инвалидизиране и смърт Липсата на профилактика и самолечението водят до смърт/инв. Дайте пример, за да спасим човешки живот Измерването на АВІ е бързо, лесно и безболезнено Измерването на АВІ е необходимост. Ще ви предпази от смърт/инвалид.

19 Национални, регионални Масови, специализирани ......................
Инструменти Медии Електронни, печатни Национални, регионални Масови, специализирани 2. Специални събития Пресконференции, конференции, Коктейли; Изложби; Състезания, конкурси; 3. Промоции 4. Word-of-Mouth Management

20 Кампании. Описание на кампании. Структуриране.
1. Описание на кампания Цели Комуникационна матрица Целеви групи Послания Механизъм – кратко описание на кампанията, основни дейности, основни участници, основни инструменти; Очаквани резултати Период за изпълнение на кампанията

21 Пример: Описание на кампания
Период: февруари - март Място: София, Плевен Цел: Генериране на интерес към проблемите на сърдечно-съдовата система на точно определени целеви групи чрез шокови послания. Механизъм: Съобщаване на резултатите от изследването - точно таргетирани към целевите публики. Разпространяване на шокови послания чрез масирана медийна кампания; Очаквани резултати: Провокиране на интерес към темата сред целевите групи; очакване на разрешение на проблема.

22 Кампании. Описание на кампании. Структуриране.
2. Структуриране на кампаниите Групиране на кампаниите по целеви групи; Групиране на кампаниите според целите; Групиране на кампаниите според посланията Групиране на кампаниите според сезонноста.

23 Кампании. Описание на кампании. Структуриране.
2. Структуриране на кампаниите според целевите групи Групиране на кампаниите според целевте групи - създаване на цялостни модули от кампании, имащи за цел да предизвикат промяна в отношението и действията на определени предварително целеви групи Пример: Програми на Пощенска банка за създаване на лоялност в персонал, журналисти, клиенти, широка публика, студенти.

24 Пример: Структуриране на кампании според целевите групи
Program 1: Loyal customers Program 2: Loyal journalists Program 3: Internal marketing Program 4: Socially Active Image Program 5: Support for the Students in Bulgaria Target groups: Customers Media Employees General Audience Students

25 Кампании. Описание на кампании. Структуриране.
2. Структуриране на кампаниите според целите Групиране на кампаниите според целите - създаване на цялостни модули от кампании, имащи идентични цели, свързани с: Пазара Продукта Марката Пример: Стратегия с две групи кампании - продуктова и имиджова на международна фирма за бизнес софтуер

26 Пример: Структуриране на кампании според целите
Цели, свързани с марката Цели, свързани с продуктите Direct mail “Наредете бизнеса си” Стратегически решения от LLP На театър и вино с LLP Рекламна кампания Контролирани публикации Конкурс за Web страница Интернет пространство Стипендия АУБ Семинар журналисти Турнир Paint Ball Голф турнир

27 Кампании. Описание на кампании. Структуриране.
2. Структуриране на кампаниите според посланията Групиране на кампаниите според посланията – създаване на цялостни модули от кампании, имащи идентични послания, “казани по различен начин” на различните целеви групи. Пример: Кампания за популяризиране на индекса “глезен-ръка” според посланията, достигащи до различни целеви групи.

28 Пример: Структуриране на кампании според посланията
Кампании Семинар за специалисти Подго- товка Национално изследване Пресконференция (ПК) Шокови послания Контролирани публикации ЦМ SMS, internet site Плакат І – Обичам/рекл.подкрепа Коктейл Присъед. послания Директна поща до лид. на мнение Инициатива – Нашето сърце Инфо. послания Лекции – Браншови организации ПК – Ден на Здравето, Събитие

29 Правила за оформяне на презентация
Анимация 2. Цветово оформяне 3. Съдържание 4. Спомагатилни материали (снимки, графики....)

30 Правила за оформяне на презентация
Анимация Не ползвайте повече от 3 различни ефекта; Включете опцията custom animation на speed: very fast; Не ползвайте ефекти, траещи сумарно повече от 3 сек.; Избягвайте “летящи” ефекти; Анимацията трябва да следва мисълта – изберете start: on click, with previous, after previous;

31 Момичетата Пример: Анимация на презентация Мястото Музиката Гостите
Бял грим Древногръцки тоги Часовник Zenith Табелки с технически характеристики на часовника Прожектор Пиедестал

32 Момичетата Пример: Анимация на презентация Мястото Музиката Гостите
Бял грим Древногръцки тоги Часовник Zenith Табелки с технически характеристики на часовника Прожектор Пиедестал

33 Правила за оформяне на презентация
2. Цветово оформяне Master Slide: не прекалявайте с цветовете (не повече от 3) Изберете 1 цвят, който да е основен (корпоративен цвят на клиента) Спомагателни цветове – близки до основния (или цвета на агенцията, която представлявате)

34 Пример: Цветово оформяне

35 Пример: Цветово оформяне

36 Правила за оформяне на презентация
3. Съдържание Master Slide: Лого на клиента Дата Тема Лого на агенцията Номерация

37 Правила за оформяне на презентация
3. Съдържание Текущи слайдове – менюта, подменюта, описание на кампаниите, снимки (графики);

38 Правила за оформяне на презентация
4. Спомагатилни материали (снимки, графики....)

39 Печалба – дайте му всички опции, от които той може да спечели;
Какво иска клиентът Печалба – дайте му всички опции, от които той може да спечели; Популярност – кажете му за всички възможности той и продуктът му да станат популярни; Яснота и точност – дайте му много цифри – статистики, тиражи, цени, приблизителен брой очаквани публикации, ясен бюджет!


Изтегли ppt "Подготвяне на презентация Ноември 28, 2008 г."

Сходни презентации


Реклама от Google