Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Доц. Д-р Петя Кабакчиева Доц. Д-р Калоян Харалампиев

Сходни презентации


Презентация по темата: "Доц. Д-р Петя Кабакчиева Доц. Д-р Калоян Харалампиев"— Препис на презентация:

1 Доц. Д-р Петя Кабакчиева Доц. Д-р Калоян Харалампиев
Социологическо проучване сред практикуващи юристи за оценка на юридическото образование в България Доц. Д-р Петя Кабакчиева Доц. Д-р Калоян Харалампиев АС. Тони Гетова 14 септември 2015 Гранд Хотел София

2 Методология Online анкета
Период на активност на линка Метод на отзовалите се 494 попълнени анкети Профил: Млади; Завършили преди всичко в СУ; Работещи в столицата; Превес на жени над мъже.

3 Професионален профил на респондентите

4 Цел на изследването Оценка на юридическото образование от гледна точка на професионална квалификация и формиране на специфични умения Оценка на начините на прием и на завършване на специалност право Предложения за подобряване на образованието по право

5 Оценка на познанията по определени дисциплини
Оценката като цяло на анкетираните за получените познания и формираните умения по право през последните години е по-скоро критична, отколкото положителна, като тя е диференцирана спрямо познанията по различните дисциплини. Има сравнително висока удовлетвореност от теоретичната подготовка.

6 Добра подготовка

7 Проблемна подготовка

8 „Златна среда“

9 Оценка на формираните специфични социални умения

10 Най - належащи мерки за промяна на образованието по право
Най - належащи мерки за промяна на образованието по право

11 Изводи Налице са ясно изразени нагласи към осъвременяване и задълбочаване на юридическото образование. Няма желание за радикално отхвърляне на единните държавни изисквания за специалност Право – държи се на тях, но се настоява за актуализацията на съдържанието и за по-голяма обвързаност с практиката. Няма нагласа за промяна в начина на прием и завършване на юридическото образование. Ключовата неудовлетвореност от юридическото образование е от слабата връзка с практиката, не толкова от стажовете, а от това, че изучаването на дисциплините не води до обсъждане на конкретни практически казуси. Практическата ориентираност трябва да е заложена както в учебните планове и организацията на учебния процес, така и да засяга методите и формите на преподаване и оценяване, а и допълнителните форми на квалификация .

12 Препоръки: Учебни планове и учебен процес
По-голяма практическа насоченост на образованието: Постоянстващи форми на практическо обучение по време на цялото следване /а не само стажове/ като: правни клиники; провеждане на симулирани дела; включване в семинарите на изготвянето на различна юридическа документация, фокус върху решаването на актуални казуси от съдебната практика, симулиране на преговори с клиенти; преподаване от практикуващи юристи по отделни теми(съдии, адвокати/ По-сериозно изучаване на чужд език/ци, въвеждането му като задължителен и профилиране изучаване на юридическа терминология и лексика Профилиране след трети или четвърти курс, с оглед на по-сериозна специализация в определени области.

13 Препоръки-учебни планове
Постоянна актуализация на учебните програми. По-голям фокус върху Международното право и Правото на ЕС; по-тясно сътрудничество на нашите ЮФ с чуждестранни университети, специализации там, чужди магистърски програми Подобряване на обучението и увеличаване на хорариума по следните дисциплини: Правен режим на обществените поръчки, Право на интелектуалната собственост; Защита на потребителите; Защита на правата на човека, Защита на конкуренцията; Банковото и Данъчното право. Отпадане на някои и включване на нови дисциплини

14 Препоръки – качество на образованието
Радикално преориентиране на целите на обучението – да се стимулира аналитичното и критично мислене, а не наизустяването на законите. Студентите - равностойни участници в образователния процес Реална, а не формална атестация на преподавателите, включваща задължително оценка от страна на студентите, както и специализации в чужбина, участие в проекти, публикации. Сътрудничеството с чуждестранни юридически факултети По-близък контакт преподавател – студент. Намаляване на потоците и групите и възлагане на повече индивидуални задачи на студентите. Интерактивни методи на преподаване. Въвеждане на текущ контрол на студентите. Изпитът– решаване на съдебен казус, да се разрешава ползването на нормативни актове по време на изпит.

15 Препоръки: Магистърски програми, квалификации
Въвеждане на две степени на образование по право – „бакалавър” /3 или 4 години/ и „магистър”/2 години/, като завършилите бакалавърската степен на обучение могат да работят като "помощник-юрисконсулт", "помощник-адвокат", "помощник-следовател", "помощник-прокурор", "помощник-съдия" и пр., а магистърската програма дава конкретна специализация. Въвеждане на нови магистърски програми като Право на ЕС, Търговско право, Наказателно право и процес. Въвеждане на специализирани магистърски програми

16 УСПЕХ В ПОДОБРЯВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ!
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "Доц. Д-р Петя Кабакчиева Доц. Д-р Калоян Харалампиев"

Сходни презентации


Реклама от Google